Xưa kia ở nước Xá-vệ có một nhà nghèo, cây nho trong sân có vài chùm trái gần chín. Ưu- bà-di dự định sẽ cúng dường cho

Xưa kia ở nước Xá-vệ có một nhà nghèo, cây nho trong sân có vài chùm trái gần chín. Ưu- bà-di dự định sẽ cúng dường cho đạo nhân. Nhưng trước đó, quốc vương đã thỉnh đạo nhân thụ thực một tháng.
Ưu-bà-di nghèo kia thế lực không bằng vua, nên mong mỏi cả tháng mới gặp lại được đạo nhân, cô liền hái trái cúng dường và thưa: “Tâm nguyện bố thí của con đã hơn một tháng rồi, nay mới được mãn nguyện”.
Đạo nhân nói: “Như vậy là đã bố thí được một tháng!”
Ưu-bà-di hỏi: “Con bố thí chỉ có một chùm nho, làm sao nói là đã bố thí được một tháng?”
Đạo nhân trả lời: “Có tâm niệm xả thí trong một tháng là đã bố thí một tháng rồi!”

Nguồn: Nhân quả

Related Articles

Responses