VÌ SAO TRÌ CHÚ ĐẠI BI 50 BIẾN MỘT NGÀY MÀ KHÔNG KHỎI BỆNH.

VÌ SAO TRÌ CHÚ ĐẠI BI 50 BIẾN MỘT NGÀY MÀ KHÔNG KHỎI BỆNH.

Trước hết cần hiểu đúng về Thần Chú Đại Bi

Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Tôi nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời, hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến tôi và tất cả chúng sanh, nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu tôi mà bảo: ‘Thiện nam tử! Ông nên thọ trì Tâm Chú này, và khắp tất cả chúng sanh trong cõi trước ở đời vị lai, mà làm cho họ được sự lợi ích an vui lớn’. Lúc đó tôi mới ở ngôi Sơ Địa, vừa nghe xong Thần Chú này liền chứng vượt lên Đệ Bát Địa. Bấy giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng: ‘Nếu trong đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh thì khiến cho tôi ngay tức thời thân sẽ sanh đầy đủ ngàn tay ngàn mắt’. Khi tôi phát thệ rồi, thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy, cõi đất 10 phương rung động 6 cách, ngàn Đức Phật trong 10 phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng khắp 10 phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng Pháp Hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thọ trì môn Đà La Ni này. Mỗi lần nghe xong, tôi khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ đó đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng Chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy, tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe Pháp. Nếu có vị Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hay đồng nam, đồng nữ nào, muốn tụng trì Chú này, trước tiên phải phát tâm Từ Bi đối với chúng sanh, và sau đây theo tôi mà phát nguyện: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau biết tất cả Pháp Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau độ các chung sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau được đạo Giới Định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm lên non Niết Bàn Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau về nhà Vô vi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đao, Non đao tức thời sụp đổ. Nếu con hướng về lửa, nước sôi, Nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi Địa ngục, Địa ngục liền tự mau tiêu tan. Nếuc on hướng về loài Ngạ Quỷ, Ngạ Quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu La tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các Súc Sanh, Súc Sanh tự được trí huệ lớn. Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại nên chuyên niệm danh hiệu Bổn Sư tôi tức là Đức A Di Đà Như Lai, kế đó tụng Đà La Ni Thần Chú này. Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng 5 biến Chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn kiếp sanh tử”. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào tụng trì Thần Chú Đại Bi, mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành Chánh Giác. Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành Chánh Giác. Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu không được vô lượng Tam Muội Biện Tài, tôi thề không thành Chánh Giác. Tụng trì Thần Chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì Chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ Tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì Thần Chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành Chánh Giác. Như kẻ nào tụng Chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, tức ăn uống của Thường Trụ, sẽ mang tội rất nặng, cũng do được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương Đạo sư sám hối mới có thể trừ

Bồ Tát lại nói tiếp: “Nếu kẻ thiện nam thiện nữ nào tụng trì Thần Chú này, phải phát Tâm Bồ Đề rộng lớn, thệ độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ gián đoạn. Lại nên ở nơi Tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa cùng các thức ăn uống để cúng dường, buộc Tâm một chỗ chớ nghĩ chi khác, y như Pháp mà tụng trì. Lúc ấy sẽ có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, cùng vô lượng Thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bấy giờ Ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi Đà và tất cả Pháp Thuật Ngoại Đạo. Chúng sanh nào tụng trì Thần Chú này, có thể trị lành tám muôn ngàn thứ bệnh ở thế gian, hàng phục các Thiên Ma, Ngoại đạo, sai khiến được tất cả các Quỷ thần. Những kẻ tụng Kinh tọa Thiền ở nơi non sâu đồng vắng, bị Sơn tinh, tạp Mị, các Quỷ Vọng, Lượng làm não loạn phá hại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng Chú này 1 biến, các Quỷ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng Pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ây Ta sẽ sắc cho tất cả Thiện Thần, Long Vương, Kim Cang, Mật Tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ”.

Các vị Thiện Thần này cùng Thần Long Vương, Thần Mẫu Nữ đều có năm trăm Đại Lực Dạ Xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ người thọ trì Thần Chú Đại Bi. Nếu người đó ở nơi núi hoang đồng vắng, ngủ nghỉ một mình, các vị Thiện Thần ấy thay phiên nhau canh giữ không cho tai ương chướng nạn xâm phạm đến thân. Nếu hành giả đi trong núi sâu lạc mất đường về, tụng Chú này, Thiện Thần Long Vương hóa làm người lành chỉ đường dẫn lối. Như hành giả trụ nơi núi rừng đồng vắng, thiếu thốn nước lửa, Long Thần vì ủng hộ, hóa ra nước lửa.

Nếu chúng sanh nào, trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi, nên giữ trai giời nghiêm sạch trong hai mươi mốt ngày, và tụng trì Chú Đại Bi, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí Tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả nghiệp ác đều mau tiêu diệt, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Thần, Tiên, Long Vương thảy đều chứng biết cho, hàng Trời. Người nào thường thọ trì Tâm Chú này, như tắm gội sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của kẻ ấy dính vào thân, thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu về Tây phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà có được như thế, huống chi là người trì tụng? Và, như người tụng Chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được gió của kẻ ấy lướt qua y phục, thân thể, thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào Tam Đồ, thường sanh ở trước Phật. Cho nên, phải biết quả báo phứơc đức của trì Chú thật không thể nghĩ bàn!

🍁🍁🍁Như vậy công năng của Thần chú đại bi thật không thể nói hết được: nhưng mọi người cũng nên nhớ và hiểu rõ câu này :”nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào trì tụng thần chú này phải phát tâm rộng lớn thệ nguyện độ tất cả muôn loài, trì trai, giữ giới, giữ tâm bình đẳng…”

Như vậy có nghĩa người trì tụng muốn có thể cảm được ơn trên gia hộ cho mình trước tiên phải là trang thiện nam người thiện nữ (người tu thập thiện) lại giữ giới nghiêm không phạm. Và trì trai (ăn chay). Trước khi trì tụng thì phải tắm gội thay y phục sạch đẹp, nếu ở nhà có thể đốt đèn thắp hương cúng dường hương hoa cùng đồ ăn ( cái này thể hiện tâm thành kính của người trì tụng) hàng ngày trì tụng không gián đoạn (nghĩa là mỗi ngày đều trì chú, có thể là 5 biến, 7, 21 hoặc nhiều hơn tùy hỷ). Lại phải phát bồ đề tâm thệ nguyện rộng lớn độ khắp tất cả các chúng sinh, yêu thương bình đẳng bác ái với tất cả muôn loài. (Xem đoạn thệ nguyện ở trên, trước khi trì tụng các ban hãy đọc đoạn thệ nguyện đó và tự soi vào tâm mình xem mình đã từ bi như vậy hay chưa, tự sửa mình mà phát tâm rộng lớn…. ) còn nữa
Khi trì tụng phải tuyệt đối tin tưởng vào phật, bồ tát, cùng công năng của thân chú. Quán tưởng từng câu từng chữ in hằn sâu trong tâm trí, chớ có nghĩ lung tung hay sinh tâm nghi ngờ. Dù còn một mảy phân vân thì thần chú cũng không còn linh nghiệm nữa.

Quay lại với câu hỏi của bạn tín chúng kia. Trì mỗi ngày 50 biến xin khỏi bệnh nhưng bạn lại không ăn chay, chưa kể mình không biết bạn có tu thập thiện hay chưa?, rồi đã rộng tâm từ bi mà thệ nguyện độ khắp chúng sinh chưa? Rồi ngoài ra khi trì tụng tâm có hoài nghi chăng nữa?…

Mọi người biết không đa số bệnh tật hiểm nghèo đều do oan gia trái chủ của chúng ta gây nên (gồm tất cả các chúng sinh bị ta giết bị ta ăn, ta hãm hại trong vô số kiếp về trước, hàng ngày họ vì tâm sân hận oán thù nên vẫn đeo bám quanh ta chưa siêu thoát được). Khi phước bạn lớn họ không làm gì được thì họ án binh để cho bạn tạm thời được bình yên, nhưng đến khi phước cạn thì họ lập tức trỗi lên gây phiền hà cho bạn liền. Có thể là hao tài tốn của, có thể là sinh bệnh hiểm nghèo hoặc đau ốm liên miên, thậm chí làm bạn bị tai nạn…vv

Chúng ta muốn hết bệnh phải trì chú hàng ngày mà hồi hướng công đức đó cho họ. Ngưỡng xin chư vị bồ tát gia hộ mà khai thị cho họ hiểu ra. Cuộc sống vốn luân hồi, vay trả, trả vay mà bỏ tâm sân hận, buông oán thù, độ thoát cho họ được hết khổ được vui để họ siêu thoát hết đi thì ta mới hêt bệnh được.

Muốn khỏi bệnh phải ăn chay, chứ bạn đang trả nợ mạng mà hàng ngày vẫn sát sinh, nhai xương, mút tủy các chúng sinh khác thì sao họ buông bỏ oán thù cho được. Chưa kể người ăn mặn trì chú thì không linh nghiệm bằng người ăn chay. Ngoài ra còn phải làm gì để xứng đáng là thiện nam, thiện nữ, phải tu thập thiện, giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh.
Phát tâm nguyện rộng lớn từ bi độ hêt tất cả chúng sinh, yêu thương bình đẳng muôn loài… trước khi trì phải tắm gội, đánh răng và thay y phục sạch sẽ. Nếu có thể thì cúng dường đèn hương hoa sẽ được công đức lớn. Khi trì tuyệt đối tin tưởng, đừng vọng niêm lung tung thì ắt sẽ linh ứng ngay.

Nếu trì 1 tuần 10 ngày… mà chưa thấy tác dụng thì bạn phải xem lại tâm mình đã thành kính chưa? Các điều trên đã thực hiện được cả chưa? Nếu chỗ nào chưa làm tốt thì phải sửa cho tốt. Còn nếu làm đúng hết rồi mà chưa linh ứng thì có nghĩ nợ nghiệp mình rất lớn phải trì tụng lâu dài, ví như nợ 300ti mà mới trả được 10ti thì không thể khỏi bệnh được. Nên phải dốc lòng trì tụng lâu dài đừng sinh tâm nhàm mỏi…thì sở cầu sẽ như ý. Lại được trí huệ lớn và vô số thiện thần hộ pháp luôn theo phù trợ khiến cho không những khỏi bệnh mà mọi vướng mắc, mọi điều lo âu đều tự nhiên được các vị tháo gỡ giúp cho.

Còn nữa thời gian đầu chưa thuộc các bạn muốn mau thuộc hãy phát tâm chép tay thần chú rồi dùng bản chép tay mà đọc sẽ rất nhanh lĩnh hội

Khi mới trì thì tầm 1 tuần đầu thấy trong tâm mình rất đau khổ mệt mỏi, bức rức. Đó chính là oan gia của các bạn họ đang thoát ra, cứ tiếp tục hành trì tầm 10 ngày sẽ hết và tâm trở nên vui vẻ, yêu đời. Trì chú làm tăng năng lượng tích cực khiến ta cả ngày vui vẻ đấy ạ 😊
Nếu Ai kiên trì trì 108 biên mỗi ngày trong ba năm thì có thể có chút thần thông…
Chúc các bạn ngày càng tin tưởng vào Tam Bảo và tinh tấn hơn nha 🙏🙏🙏

Bản thân hiểu biết hạn hẹp nên chỉ chia sẻ được đến đây, nếu bạn nào đọc được mà thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho nhiều người cùng được biết mà hành trì theo thì cả người chi sẻ và người hành trì cùng được sự lợi ích lớn
Đạo hữu nào có ý kiến gì hay xin cứ bổ sung ở dưới coment chúng ta cùng tu tập tiến bộ lên thêm ạ 🙏

Quý tín chúng thỉnh kinh sách vui lòng vào link sau để đăng kí ạ🙏

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=856898098082597&id=100012872437612&sfnsn=mo

Nguồn: Diệu Nhi

Related Articles

Responses