in

CẢ NHÀ KHỎI BỆNH NHỜ NIỆM DANH HIỆU ĐỨC ĐỊA TẠNG

CẢ NHÀ KHỎI BỆNH NHỜ NIỆM DANH HIỆU ĐỨC ĐỊA TẠNG

Ông Lý Tín Tư cư sĩ sanh trưởng tại xứ Lô Thủy. Cả nhà ông, từ con trai con gái, và đến cháu chắt, tổng cộng có hơn ba mươi người, bỗng dưng không rủ mà thay phiên nhau đau ốm liên miên.
Ông lo chạy vạy thuốc thang đủ điều mà không thấy người nào được lành bệnh, nên ông lo rầu, ăn ngủ không yên. Cùng phương hết thế, ông cũng bấm gan để vậy, không lo thuốc men gì nữa.
Thời may một ngày kia ông lại gặp một vị Tăng, bèn thuật rõ việc tật bệnh làm rối bời trong gia quyến và hỏi có phương pháp chi cứu chữa cùng chăng.
Vị Tăng suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu mà nói rằng:
“Việc ông nói cho tôi nghe cũng tựa như việc lúc đức Như Lai còn tại thế, có gia đình Kiều Đề trưởng giả ở núi Tỳ Phú La, thuộc về nước Ma Yết Đề, cũng bị quỉ phá làm cho cả mấy trăm người đều bị bệnh mê man suốt bảy ngày không tỉnh dậy được.
Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát đi giáo hóa các nơi, vừa đến nhà ông trưởng giả, thấy tình cảnh như vậy, ngài bèn động lòng từ, dùng định tâm trì chú trọn một giờ, rồi thấy bệnh nhân đều được mạnh hết”.
Vậy thiết tưởng ông cũng nên dùng phương pháp ấy và quy y cùng đức Địa Tạng, rồi một lòng chuyên niệm danh hiệu của ngài, họa may bệnh có mạnh được cùng chăng!
Ông Lý Tín Tư vui lòng nghe theo, ngày đêm thường xuyên trì niệm danh hiệu đức Địa Tạng Bồ Tát, lại vẽ tượng của ngài để thờ và chí thành lễ cúng.
Ít lâu sau, quả nhiên cả nhà ông đều được khỏe mạnh, mà những người ở gần ông đều được bình yên cả.

What do you think?

76 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

DJAWA Photo – Son Ye-Eun (손예은): “Holidays in Eden” (46 ảnh)

About Her | Feem