TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HIỆN TƯỚNG LÀNH CỨU KHỔ CHÚNG SINH TRONG TAM ĐỒ

Đời Dao Tần, Sa môn Thích Trí Mãnh ở Kinh Triệu, phát nguyện sang Tây Vực tham bái Thánh tích. Khi đến Nam Thiên Trúc, Sư thấy gần tòa tháp của Bồ Tát Thi Lợi Mật Đa La có ngôi tinh xá hư nát đã lâu. Trong ấy, có pho tượng đức Quán Thế Âm sắc vàng, mưa nắng vẫn không hư ướt. Trí Mãnh thành tâm lễ bái, bỗng thấy giữa hư không có lọng che tôn tượng, Sư hỏi thăm sự tích, nghe các vị kỳ túc bảo:
– Thuở trước, có vị Bồ Tát tên Thi Lợi Mật Đa La, tâm hoài bão lợi sinh, thương xót chúng hữu tình thọ khổ tam đồ, phát nguyện tạo tượng Quán Thế Âm đại sĩ. Trải ba năm tượng thành, hiển điềm linh dị, nếu có ai cầu nguyện, Đại sĩ đều hiện thân mầu chỉ điểm dạy bảo. Thi Lợi Mật Đa La đối trước Thánh tượng nguyện rằng:
– “Đại sĩ đức từ bi rộng lớn, có thể diệt sự khổ trong hai mươi lăm cõi. Nay chúng sinh ở tam đồ chịu khổ rất nặng, cúi xin Đại sĩ hiển linh xót thương cứu vớt!”
Canh hai đêm ấy, Thánh tượng phóng quang minh chiếu sáng đất trời. Trong quang minh hiện ra sự khổ ở mười tám cảnh địa ngục, sự khổ nơi ba mươi sáu thành ngạ quỷ, sự khổ của bốn mươi ức bàng sinh. Thánh tượng hiện thân to lớn, đem trăm ngàn quân mang kim giáp, cầm đao thương gậy chùy đến đập phá vạc dầu cột lửa và các khổ cụ nơi mười tám cảnh địa ngục. Các khổ cụ bỗng nhiên thành hoa sen, cảnh địa ngục hiện ra ao nước mát. Ngưu đầu quỷ tốt kinh sợ, đem việc ấy bạch với Diêm Vương, Diêm chúa bảo:
– Đó là thần lực cứu khổ của Quán Thế Âm Bồ Tát, ta không làm sao được!
Liền chắp tay hướng về nơi ấy mà nói kệ rằng:
Quy mạng Quán Thế Âm;
Sức oai thần tự tại;
Thị hiện trăm ngàn quân;
Phá khổ ba đường ác!
Sau khi phá mười tám cảnh địa ngục xong, Thánh tượng liền thuyết pháp nhiếp hóa chúng sinh ở đó. Kế tiếp, tượng lại vào các thành ngạ quỷ, tay mặt phóng ánh sáng hiện năm trăm con sông, tay trái cũng thế. Giữa hư không mưa xuống nước cam lộ, làm cho tất cả ngạ quỷ thảy đều no đủ, rồi thuyết pháp giáo hóa. Tượng lại vào cảnh súc sinh, dùng ánh sáng trí huệ phá tâm si mê của loài này và nói pháp giải thoát.
Thi Lợi Mật Đa La trông thấy cảnh đó, liền tự vẽ hình tượng và cho khắc vào đá để ghi lại việc ấy. Đây là nhân duyên của Linh tượng này!
Việc trên đây rất ly kỳ, cho biết oai thần của Quán Thế Âm đại sĩ khó nghĩ bàn! Trong kinh Đại thừa Bảo Vương cũng có nói tướng lợi sinh của Bồ Tát giống y như thế.
Nguồn : Nhân quả

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x