TỤNG KINH QUAN ÂM KHỎI BỆNH.

TỤNG KINH QUAN ÂM KHỎI BỆNH.

Vào đời nhà Tấn có một vị Sa-môn hiệu là Thích Đạo Thái, sống ở Tinh xá Hàm Đường, người huyện Thường Sơn. Vào giữa niên hiệu Nghĩa Hưng, một hôm sư nằm mộng bỗng thấy có một người hiện đến nói: ” Ông chỉ sống được sáu bảy năm nữa thôi” Đến năm sư bốn mươi hai tuổi (ứng đủ số năm đã nằm mộng) sư chợt bệnh nặng.

Biết liệu không khỏi, lại nghe có người bạn nói “Tôi nghe kinh Quán Âm dạy rằng: cúng dường sáu mươi hai ức Bồ-tát bằng với công đức cúng dường Quán Thế Âm. Vậy tại sao ông lại không chịu quy y với Quán Thế Âm Bồ-tát?”

Nghe vậy, sư bèn đem tài sản riêng y bát, đi bố thí hết, rồi lại kiền thành nhất tâm tụng kinh Quán Âm, bốn ngày bốn đêm không ngơi nghỉ. Bỗng nhiên, ngoài tấm rèm che chợt có ánh sáng bên ngoài bay vào, sư ngó ra thấy Quán Thế Âm đứng đằng xa, trên bàn chân phát ra ánh sáng rực rỡ, sư hoảng sợ vén màn nhìn, thì chợt không thấy.

Đạo Thái mừng sợ lẫn lộn, khiến người xuất mồ hôi, cảm thấy người khỏe ra, sau đó bệnh cũng tiêu.

(Trích từ quyển “ghi chép linh ứng nhờ trì Quán Âm” – Dịch giả Tỳ-kheo Thích Minh Kiết)

[
](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1950624865005036&set=gm.359842838123616&type=3&eid=ARBtq9mtleoIGvUpZkvzuRAv3Co6InVnUyvRPtzvfvxY3otZmKoUnIuI23Ql0703sDPWjuCorcVwmbMi&ifg=1)

Nguồn: Diệu Liên

Related Articles

Responses