TU SỬA THÁP XÁ LỢI PHẬT, PHƯỚC ĐỨC KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

TU SỬA THÁP XÁ LỢI PHẬT, PHƯỚC ĐỨC KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Sau khi đức Phật Ca Diếp nhập Niết bàn ( Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba trong Hiền Kiếp này, sau ngài là Phật Thích Ca, sau Phật Thích Ca là Phật Di Lặc), có bảy ngôi tháp được xây dựng để thờ phụng xá lợi Phật. Sau nhiều năm, các tháp ấy hư hỏng, không ai tu sửa.
Có một vị trưởng giả thấy vậy liền bảo mọi người rằng: “Rất khó được sinh vào thời có Phật pháp, lại cũng rất khó được sinh làm người. Tuy được làm người, nhưng nếu sinh vào những nơi xa xôi hẻo lánh chậm phát triển, hoặc sinh vào nhà tà kiến, ắt không khỏi bị đọa lạc. Nay chúng ta được sinh vào thời còn có Phật pháp, không thể để luống mất nhân duyên tốt đẹp này”.
Nói rồi liền hướng dẫn 93000 người khác, cùng tu sửa các tháp Phật, lại cùng nhau phát lời nguyện rằng: “Nguyện cho đời sau không rơi vào ba đường dữ, tám hoàn cảnh khó tu tập Phật pháp, được gặp đức Phật Thích Ca ra đời, trong Pháp hội đầu tiên thảy đều được độ thoát”.
Về sau, tất cả những người này sau khi mạng chung đều được sinh lên cõi trời, cuối cùng được gặp đức Phật Thích ca xuất thế, quả đúng như lời phát nguyện ngày trước.
Đức Phật kể lại chuyện này xong lại dạy rằng: “Vị trưởng giả đứng đầu ngày ấy, nay chính là đức vua Bình Sa nước Ma kiệt đà. Còn 93000 người cùng tu sửa tháp Phật ngày xưa, nay đều ở trong số những người được gặp Phật, nghe pháp”.

Nguon: chuyen nhan qua

Related Articles

Responses