TU HÀNH LÀ TU SỬA NHỮNG HÀNH VI SAI TRÁI CỦA MÌNH !

TU HÀNH LÀ TU SỬA NHỮNG HÀNH VI SAI TRÁI CỦA MÌNH !

Tu hành là gì ?

Hành là hành vi, ý niệm tư tưởng là hành vi của ý nghiệp, ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, tạo tác của thân thể là hành vi của thân nghiệp; hành vi ba nghiệp có sai lầm thì phải mau đem nó sửa đổi lại, đây gọi là tu hành.
Mọi người vạn nhất không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Như thế nào gọi là tu hành ?
Ngày ngày đọc kinh là tu hành, ngày ngày lạy Phật là tu hành, trong miệng đọc kinh nhưng trong lòng nghĩ tưởng xằng bậy, thân thể đang lạy Phật nhưng trong lòng vẫn tưởng con người kia đã có lỗi lầm với mình, ta phải làm sao chỉnh lý họ, vậy thì làm sao gọi là tu hành ?
Thảy đều sai lầm ! Ngày nay mọi người tu hành chỉ nghiêng nặng ở nơi hình thức, không có thực chất. Hình thức làm được tốt rồi, nếu như không có thực chất, đó chính là lúc trước lão sư Lý nói “đáng sanh tử thế nào thì phải sanh tử như thế đó”, vẫn phải sanh tử !
Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh nói: “Một ngày niệm một vạn danh Phật hiệu, vẫn là phải đọa địa ngục A Tỳ”.
Chúng ta nhất định phải hiểu, ý nghĩa chân thật của tu hành là tu sửa tất cả hành vi sai lầm của chúng ta, đó mới gọi là tu hành.
Tu hành không chú trọng hình thức, mà phải thật làm.

A Di Da Phat_()_! xin thường niệm..
H.T. TỊNH KHÔNG !

Related Articles

Responses