TRƯỚC KHI TỤNG KINH – TRÌ CHÚ, NÊN ĐỌC NGHI THỨC NHƯ THẾ NÀO ?

TRƯỚC KHI TỤNG KINH – TRÌ CHÚ, NÊN ĐỌC NGHI THỨC NHƯ THẾ NÀO ?

Rất nhiều bạn đã gửi thắc mắc về cách mở đầu và kết thúc một buổi tụng kinh hoặc trì chú đến Quang Tử. Nhân đây, Quang Tử xin mạn phép chia sẻ cách thức bản thân thường sử dụng.
Thực ra mỗi tông môn, thậm chí mỗi chùa sẽ có cách thức khác nhau, nên Nghi thức sau chỉ mang tính tham khảo. Đạo hữu nào thấy phù hợp có thể áp dụng, xong bạn cần hiểu đây không phải quy định bắt buộc, thậm chí không có nghi thức khai kinh chú thì vẫn cứ trì tụng không vấn đề gì.

Với nghi thức dưới đây, thân tâm người trì tụng kinh chú sẽ trở nên thanh tịnh hơn, không gian hành trì sẽ trở nên trang nghiêm hơn (dù đang ở ngoài đường, hay những nơi không có bàn thờ), các chúng sinh khắp pháp giới sẽ chung hưởng lợi ích, công đức của người trì tụng sẽ càng tăng thêm nhiều lần. Xin mạn phép giới thiệu :
________________

NGHI THỨC KHAI KINH CHÚ

Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
(1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương
Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát !
(1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)
Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:
ÔM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ, XOA HA (3 lần)
Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:
ÔM SOA BA VA, SUT ĐA XA R’VA, ĐA R’MA, SOA BA VA SUT ĐA HAM (3 lần)
Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn:
ÔM TA TA TU, TI TI TI TI, TU TU TU TU, VĂC RA XĂC ĐÔ RĂC, HUM VAM HÔC, H’RỊT , HĂC HUM, PHẠT HUM (3 lần)
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
ÔM GA GA NA SAM BA VA, VĂC RA HÔC (3 lần)
Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:
NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA (3 lần)
Phá Địa Ngục Chân Ngôn:
ÔM CHA LA TÊ GIA XOA HA (3 lần)
Giải Oán Kết Chân Ngôn:
ÔM SAN TA RA KA TA XOA HA (3 lần)
Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn :
ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA (3 lần)
Kết Đàn Chân Ngôn:
ÔM VĂC RA CHĂC C’RA HUM, RĂC HUM, VAM HÔC (3 lần)
Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:
ÔM RAM (3 lần)
Phật Pháp cao siêu lí nhiệm màu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay phát tâm xin trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu.
_________________
(Bắt đầu đọc kinh chú, bất kể là kinh chú nào tùy thời khóa của mỗi người )

__________________
( Sau khi kết thúc buổi đọc tụng, tiếp tục đọc phần kết thúc khóa lễ như sau)
CHÚ VÃNG SINH
NAM MÔ A MI TA BA DA.
TA THA GA TA DA. TA ĐI A THA:
AM RI TÔT BA VÊ
AM RI TA SIT ĐAM BA VÊ
AM RI TA VI C’RAN TÊ
AM RI TA VI C’RAN TA. GA MI NI, GA GA NA
KỊT TI KA RÊ. XOA HA (3 lần)
Bổ Khuyết Chân Ngôn
ÔM HU RU HU RU GIA GIA MU KHÊ XOA HA
( 7 lần)

Hồi hướng
Con nguyện hồi hướng công đức này, xin cho … ( tùy ý hồi hướng theo điều bản thân mong muốn)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !
( 3 lần )
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo,
phát Vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng,
trí tuệ như hải.
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng,
nhất thiết vô ngại.

Related Articles

Responses