TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

🙏🙏TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ🙏🙏

Nẳng mồ tam mãn đa
mẫu đà nẩm. Á bát ra để
hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát điệt tha.
Án
khê khê
khê hế
khê hế
hồng hồng
nhập phạ ra
nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
để sắc sá
để sắc sá
sắc trí rị
sắc trí rị
ta phấn tra
ta phấn tra
phiến để ca thất rị duệ
ta phạ ha.

Tiếng Phạn:
Namo samanta-buddhānāṃ_ Apratihata śāsananāṃ
Oṃ _ khakha khahi khahi hūṃ hūṃ _ jvala jvala_ prajvala prajvala_ tiṣṭa tiṣṭa _ ṣṭri ṣṭri _ sphaṭ sphaṭ _ śāntika śrīye_ svāhā

THAY VÌ DÂNG SAO GIẢI HẠN ĐẦU NĂM ,MỖI NGÀY TẾT TRÌ TỤNG 108 BIẾN MINH CHÚ NÀY THÌ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG, CÁT TƯỜNG NHƯ Ý.
—————————————————————

Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại cung Trời Tịnh Cư bảo các Chúng Tú Diệu, Du Không Thiên, Cửu Chấp Đại Thiên với hai mươi tám Tú, mười hai Cung Thần, tất cả Thánh Chúng: “Nay Ta nói Pháp trừ tai nạn của Xí Thịnh Quang Đại Uy Đức Đà La Ni do Đức Sa La Vương Như Lai đời quá khứ đã nói.
Nếu có quốc vương với các vị đại thần mà nơi cư ngụ với các cõi nước, hoặc bị năm ngôi sao (ngũ tinh) lấn bức, La Hầu (Rāhu), Tuệ Bột (sao chổi), Yêu Tinh (ngôi sao báo điềm bị tai họa)… chiếu đến Cung Tú với các vị trí của ngôi sao (tinh vị) trực thuộc Bản Mệnh, hoặc lấn đến Đế Tọa (tên ngôi sao cổ xưa). Ở đất nước, ở nhà với nơi Phân Dã (Địa vực đối ứng theo thứ tự của các ngôi sao)…khi bị lấn bức, hoặc lùi ra hoặc đi vào, gây ra các chướng nạn….thì chỉ ở nơi chốn thanh tịnh, dựng lập Đạo Trường, niệm Đà La Ni này 108 biến hoặc một ngàn biến. Hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày…y theo Pháp tô điểm Đàn Trường, chí Tâm đọc tụng thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt, chẳng thể gây hại.
Nếu Thái Bạch Hỏa Tinh nhập vào Nam Đẩu…ở đất nước, ở nhà với nơi Phân Dã gây ra các chướng nạn thì ở trước mặt một tượng phẫn nộ (Minh Vương) vẽ hình Thiết Đốt Lỗ (Śatrū: Oan gia) ấy, dùng âm thanh nghiêm khắc mạnh dữ niệm Đà La Ni này gia trì thì tai ương ấy liền được trừ khử….thay đổi được sự cảm thọ trên thân của người bội nghịch chẳng thuận theo Vương Mệnh”.
Liền nói Đà La Ni là:

Namo samanta-buddhānāṃ_ Apratihata śāsananāṃ
Oṃ _ khakha khahi khahi hūṃ hūṃ _ jvala jvala_ prajvala prajvala_ tiṣṭa tiṣṭa _ ṣṭri ṣṭri _ sphaṭ sphaṭ _ śāntika śrīye_ svāhā

Khi ấy Đức Như Lai bảo các bốn Chúng: “Đà La Ni này được tất cả Như Lai cùng nhau tuyên nói. Nấu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thọ trì, đọc tụng Đà La Ni này thì hay thành tựu tám vạn loại việc tốt lành, hay trừ diệt tám vạn loại việc chẳng tốt lành….

Nguồn: Phan Anh Vũ.

Related Articles

Responses