THỜ PHẬT

THỜ PHẬT

Đức Phật bảo: “Này A Nan, sau này khi Như Lai diệt độ sẽ có trường hợp thờ Phật được phước và thờ Phật về sau gặp nạn khổ”.
Tôn giả A Nan thưa:
– Bạch Đức Thế Tôn, tại sao cùng thờ Phật mà người được phước, người bị họa? Xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con và chúng sanh đời sau được rõ.
– Này A Nan, có người tìm đến minh sư nghe giảng, thưa hỏi hiểu sâu pháp yếu, tâm tin kính phát tâm thờ Phật, xin thọ giới tu học thường sám hối lỗi lầm, không vi phạm giới luật đã thọ. Người này quý trọng kinh sách luôn đọc hoc kinh, áp dụng lời kinh dạy sống lành thiện không ác ý hại người hại vật ưa phóng sanh, bố thí, không nói lời ác làm người buồn phiền, nói lời hòa ái vui đẹp lòng người, không làm điều ác, siêng làm điều lành. Những người thờ Phật như vậy thường được chư thiên, thiện thần hộ vệ và hay được hưởng phúc lạc, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ có ngày thành Phật. Những người như vậy mới thực sự thờ Phật và xứng đáng là đệ tử Như Lai.
Lại có người nghe nói thờ Phật có phước liền thỉnh hình tượng về thờ. Không nghe minh sư giảng pháp, không đọc kinh sách Phật giáo nên không hiểu đạo, không tôn kính chư tăng. Thấy người thọ giới cũng theo thọ giới mà không tôn kính giới pháp, luôn làm trái với giới điều Phật dạy. Tâm ý tối tăm, cố chấp, không sám hối lỗi đã phạm, gặp Phật sự cần làm là so đo tính toán lòng bỏn xẻn dấy khởi, sanh nghi ngờ. Người này hay nổi giận la hét chửi mắng, thề thốt trù rủa người, thấy người giết hại sanh mạng vui theo hoặc xúi người giết. Không cung kính kinh tượng, khi có kinh sách không cất giữ cẩn thận hoặc treo cao cất kỹ, hoặc cất chung trong tủ quần áo, hoặc bỏ bừa bãi con cháu xé chơi. Do vậy, người này bị thiện thần bỏ rơi, ác thần được dịp tốt theo sát khiến đau ốm bệnh tật liên miên, khi đau tinh thần suy yếu luôn khiếp sợ, oán trách tự nghĩ:
– Nhà ta thờ Phật, sao Phật không gia hộ để ta mang bệnh đau khổ thế này?
Vì quá sợ chết nên người này không suy xét tìm hiểu nguyên do bị bệnh. Nếu nghiệp bệnh thì phải làm phước sám hối, nếu thân bệnh thì tìm thầy thuốc giỏi chữa trị bệnh tật sẽ tiêu trừ. Dotham sống sợ chết nên rước thầy bùa về cầu cúng mong giải trừ tà yểm, nghe lời thầy tà bạn ác bày vẽ lắm điều làm hao tài tốn của lại thêm bệnh nặng qua đời. Sau khi chết theo nghiệp ác vào địa ngục thọ khổ báo không biết bao giờ ra khỏi.
– Này A Nan, những người như vậy chỉ dựa hình tượng thờ Phật, không thực sự thờ Phật. Nếu muốn đúng nghĩa thờ Phật thì phải thật tâm làm theo lời kinh Phật dạy. Trái lại bày bàn thờ Phật mà tham lam bỏn xẻn chỉ muốn lợi mình có khi gạt người, dối người. Kinh Phật dạy nên suy nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành mà làm điều trái ngược tà vạy thiếu đạo đức. Phật dạy tôn trọng mạng sống muôn loài nên phóng sanh, thì do tham ăn ngon nên tự giết hoặc bảo người giết để ăn thịt, có kẻ còn cướp của giết người, mua gian bán lận. Những người như thế có thờ Phật vẫn bị khốn khổ lúc sống, lúc chết rơi vào địa ngục nhanh hơn điện chớp.
Do vậy, Như Lai nói kẻ thờ Phật là tà vậy như thế về sau sẽ chuốc họa gặp khổ.

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses