THIỀN SƯ BẢO CHÍ CÔNG (TƯƠNG TRUYỀN NGÀI LÀ HOÁ THÂN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT) DẠY VỀ CỨU VẬT PHÓNG SANH.

THIỀN SƯ BẢO CHÍ CÔNG (TƯƠNG TRUYỀN NGÀI LÀ HOÁ THÂN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT) DẠY VỀ CỨU VẬT PHÓNG SANH.

Vua Lương Võ Đế hỏi Thiền sư Chí Công :

– Phóng sanh có công đức như thế nào ?

Ngài đáp rằng :

– Công đức của phóng sanh không thể hạn lượng. Kinh dạy : Ngay cả những loài sinh vật vi tế đều có tánh Phật. Chỉ do nhân duyên mê vọng khiến cho thăng trầm nhiều nẻo khác nhau. Trong dòng sanh tử luân hồi đắp đổi lẫn nhau mà làm bà con quyến thuộc. Do thay đầu đổi mặt mà chẳng có thể nhận biết được nhau. Nếu hay rộng lòng hỷ xả, khởi hạnh từ bi mua vật phóng sanh, hiện đời bớt bệnh sống lâu ; tương lai sẽ đắc quả Phật.

Phóng sanh hợp lòng trời

Phóng sanh thuận Phật chế

Phóng sanh Quán Âm từ

Phóng sanh Phổ Hiền hạnh

Phóng sanh không buồn khổ

Phóng sanh ít bệnh hoạn

Phóng sanh con cháu đông

Phóng sanh quan lộc thạnh

Phóng sanh miễn tam tai

Phóng sanh cửa nhà khánh

Sát sanh và phóng sanh

Nhân quả sáng như gương.

Related Articles

Responses