THÀNH TỰU TỨ VÔ SỞ UÝ

Bảo Nữ lại bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát tu hành những pháp gì mà được tứ vô sở úy và mười tám pháp bất cộng?”.

Đức Phật phán dạy: “Nầy Bảo Nữ! Lúc tu tập đạo Bồ đề, Bồ Tát ở nơi diệu pháp đã được chẳng hề tham lẫn, chẳng nghĩ rằng nếu ta dạy người có thể người sẽ hơn ta. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh tâm thường bình đẳng, Bồ Tát có thể xả bỏ của trong của ngoài mà thí cho tất cả. Bồ Tát quán sát pháp giới không có các loại tướng dạng. Do nhân duyên ấy nên lúc Bồ Tát được Bồ đề thành tựu vô sở úy thứ nhất.

Còn nữa, nầy Bảo Nữ! Lúc tu hành đạo Bồ đề, với tất cả pháp chướng ngại đạo Bồ Tát đều biết rõ, vì đã biết rõ nên chẳng làm chẳng theo những pháp chướng đạo ấy, và cũng chẳng ca ngợi cùng đem dạy người. Bồ Tát biết rõ là pháp chướng đạo rồi liền xa lìa nó. Do nhân duyên như vậy nên lúc Bồ Tát được Bồ đề thành tựu vô sở úy thứ hai.

Còn nữa, nầy Bảo Nữ! Lúc tu hành đạo Bồ đề, Bồ tát thường tu đạo thanh tịnh, thường nói pháp thanh tịnh, tu trí trang nghiêm vì được pháp thanh tịnh vậy. Trang nghiêm như vậy cũng tự tu trí mà cũng đem dạy bảo chúng sanh. Do nhân duyên ấy nên lúc Bồ Tát được Bồ đề thành tựu vô sở úy thứ ba.

Còn nữa, nầy Bảo Nữ! Lúc tu hành đạo Bồ đề, Bồ Tát trọn chẳng có lòng kiêu mạn, trọn chẳng nói là ‘ta biết, ta thấy’, che giấu các công đức mà hiển bày các tội lỗi. Do nhân duyên nầy nên lúc Bồ Tát được Bồ đề thành tựu vô sở úy thứ tư.

KINH BẢO NỮ SỞ VẤN

Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture