THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG ĐÈN ĐƯỢC PHẬT THỌ KÝ

THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG ĐÈN ĐƯỢC PHẬT THỌ KÝ

Kinh Hiền Ngu ghi:
“A Nan bạch Phật: Không biết thuở quá khứ, Đức Thế Tôn đã tạo căn lành gì, mà đến đời này được phúc báo cúng dường Vô cực đăng như thế?
Đức Phật bảo A-nan: “Thuở quá khứ trải qua hai a -tăng-kì, chín mươi mốt kiếp, cõi Diêm- phù-đề này có một vua nước lớn tên là Ba-tắc-kì, đại phu nhân của vua sinh được một thái tử, thân màu vàng tía, đầy đủ các tướng quí. Thời gian sau, thái tử dần lớn lên, xuất gia và thành Phật, giáo hóa, độ thoát vô số chúng sinh.
Bấy giờ, vua cha thỉnh Phật và chúng tăng cúng dường ba tháng, lúc ấy có một tì-kheo tên là A-lê-mật-la nguyện làm đàn-việt cúng dường đèn suốt thời gian ấy. Hằng ngày ông vào thành xin các thứ tô dầu và bấc đèn.
Khi ấy có vương nữ tên là Mâu- ni đứng trên lầu cao, thấy tì-kheo này hằng ngày vào thành xin các thứ cần dùng thì sinh lòng cung kính, sai người đến hỏi tì-kheo cần gì.
Tì-kheo đáp: Hôm nay tôi làm đàn-việt cúng dường đèn cho Đức Phật và chúng tăng trong ba tháng, nên vào thành xin tô dầu và bấc đèn.
Người được sai đi trở về kể lại cho vương nữ biết, vương nữ rất vui mừng nói: Từ nay về sau ngài đừng đi xin nữa, tôi sẽ cung cấp đầy đủ bấc đèn… cho ngài!
Tì -kheo đồng ý, thế là từ đó về sau, vương nữ thường dâng đủ các thứ như tô dầu và bấc đèn cho tì -kheo.
Tì-kheo A-lê- mật- la thành tâm thắp đèn cúng Phật, Đức Phật liền thọ kí: ‘Đời sau trải qua a-tăng-kì kiếp, ông sẽ được thành Phật hiệu là Định Quang’.
Vương nữ Mâu-ni nghe tì-kheo A-lê-mật-la được thọ kí, liền nghĩ:
– “Những thứ làm thành đèn cúng dường Đức Phật đều là của ta, mà tì-kheo đã được thọ kí, ta còn không được”.
Suy nghĩ xong, bà liền đến chỗ Phật, trình bày suy nghĩ của mình. Đức Phật liền thọ kí:
– “Đời sau trải qua hai a-tăng-kì, chín mươi mốt kiếp, ngươi sẽ được thành Phật hiệu là Thích- ca Mâu-ni, đầy đủ mười hiệu”. Vương nữ nghe Phật thọ kí xong, lòng rất vui mừng, liền hóa thành nam tử, cúi lạy chân Đức Phật, xin làm sa-môn. Đức Phật đồng ý.
Từ đó vị sa-môn này tinh tấn tu tập không ngừng, nhờ thuở xưa cúng dường đèn sáng, từ đó đến nay trải qua vô số kiếp, thường được sinh lên cõi trời người, hưởng phúc tự nhiên, thân hình xinh đẹp, hơn hẳn mọi người, nay được thành Phật, phúc báo được cúng dường đèn sáng này”.

Nguồn: Chuyện Nhân Quả

Related Articles

Responses