TẠO TƯỢNG A- DI- ĐÀ CAO BA TẤC ĐỂ TRÊN ĐẦU LỄ LẠY và SỰ CẢM ỨNG VÃNG SANH.

TẠO TƯỢNG A- DI- ĐÀ CAO BA TẤC ĐỂ TRÊN ĐẦU LỄ LẠY và SỰ CẢM ỨNG VÃNG SANH.
(Trích “Thoại Ứng Truyện”)

Đời Tùy, Thích Đạo Dũ ở chùa Khai Giác, chuyên tu Tịnh độ. Sư có tượng Phật A Di Đà bằng gỗ chiên đàn, cao ba tấc mộc. Mỗi khi hành đạo, Sư thường để tượng Phật ấy trên đầu.

Một hôm, Đạo Dũ bỗng tắt hơi, nơi ngực còn ấm, bảy ngày sau chợt sống lại và kể:
– Trước tiên, tôi thấy mình cùng một hiền giả vãng sinh đến một ao báu bên Tây Phương. Hiền giả đi nhiễu quanh hoa sen ba vòng, hoa liền nở ra, vị ấy bước vào ngồi chính giữa. Tôi cũng đi nhiễu quanh hoa sen ba vòng, nhưng hoa không nở. Tôi vuốt mở cánh hoa, hoa theo tay héo rụng.
Lúc ấy, Phật A- Di- Đà bỗng xuất hiện đến bảo:
“Ngươi còn tội chướng, hãy trở lại cõi Ta bà dùng nước thơm tắm gội và sám hối. Chờ lúc sao mai mọc ra ta sẽ đến rước. Nhưng tại sao ngươi tạo tượng ta lại quá nhỏ?”.

Tôi đáp:
“Tâm lớn Phật lớn, tâm nhỏ Phật nhỏ!”.
Đáp xong tượng Phật bỗng lớn đầy khắp hư không.

Nói đoạn, Đạo Dũ nhờ tăng chúng nấu nước thơm. Sau khi tắm gội sạch sẽ, Sư đến trước Phật chí tâm sám hối cả đêm. Khi sao mai mọc, Đạo Dũ bạch chúng xin trợ niệm. Đạo chúng tề tựu đông đủ niệm Phật được một lúc, tất cả đều thấy kim quang sáng rỡ, hóa Phật từ Tây Phương đến tiếp rước. Nhìn lại thì Đạo Dũ đã chắp tay vãng sinh.

NAM MÔ A – DI – ĐÀ PHẬT ! XIN THƯỜNG NIỆM__()__

Nguồn: Thien Nhu

Related Articles

Responses