Sự tinh tấn không thể kể bằng thời gian hay số lượng công việc ta làm, mà phải kể đến hiệu quả và tác dụng điều ta làm đ

🌻Sự tinh tấn không thể kể bằng thời gian hay số lượng công việc ta làm, mà phải kể đến hiệu quả và tác dụng điều ta làm đối với đạo tâm và đạo nghiệp .
.
SƯ GIÁC NGUYÊN
( chép lại bài giảng của Sư tối ngày 26-9-2018)

Related Articles

Responses