QUÉT SÂN TINH XÁ ĐƯỢC SINH CÕI TRỜI

QUÉT SÂN TINH XÁ ĐƯỢC SINH CÕI TRỜI

Tây vức tạp ký có câu chuyện rằng: Thuở Phật còn ở đời, một hôm có vị thiên nhân tướng rất nghiêm đẹp trong sáng, giáng xuống tinh xá Kỳ Hoàn. Đức Thế Tôn liền vì đó nói pháp Tứ đế, vị thiên tử ấy chứng được pháp nhãn tịnh.
Ngài A Nan lấy làm lạ, hỏi về nhân duyên của vị thiên tử này. Đức Phật bảo:
– Khi trưởng giả Tu Đạt làm tinh xá Kỳ Hoàn đây vừa xong, có sai một đứa tớ quét sân tinh xá và sửa dọn đường vào cho sạch. Nhờ duyên lành đó, không bao lâu. Đứa tớ mãn phần, được sinh lên cung trời Đao Lợi. Do nó quét sạch sân tinh xá khiến cho người thấy sinh niệm vui vẻ thanh tịnh; nên nay mới cảm được thân tướng trong sạch trang nghiêm, tâm được vào cảnh giới pháp nhãn thanh tịnh.

Nguồn : Nhân Quả


Related Articles

Responses