QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỆ NGUYỆN RỘNG SÂU, THEO TIẾNG CỨU KHỔ. NẾU GẶP PHẢI NHỮNG HOẠN NẠN NHƯ NƯỚC, LỬA, LỤT LỘI, GIẶC CƯỚ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỆ NGUYỆN RỘNG SÂU, THEO TIẾNG CỨU KHỔ. NẾU GẶP PHẢI NHỮNG HOẠN NẠN NHƯ NƯỚC, LỬA, LỤT LỘI, GIẶC CƯỚP…. MÀ CÓ THỂ CHÍ THÀNH KHẨN THIẾT NIỆM QUÁN THẾ ÂM, CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC NGÀI TỪ BI CHE CHỞ…
Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước, lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lụt lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại…. mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, trọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dấy lên cái tâm điên đảo ấy!
– Ấn Quang đại sư khai thị, Như Hòa chuyển ngữ.

Nguồn: Khai thị tu học bắt đầu từ gia đình

Related Articles

Responses