PHƯỚC HUỆ SONG TU

PHƯỚC HUỆ SONG TU

Hành giả tu học cần phải tu Phước và tu Huệ; Nếu không có Phước sẽ gặp nhiều chướng duyên, dể bị chướng ngại trên con đường tu hành. Vì vậy ta phải biết tu Phước, kết nhiều Nhân Duyên lành. Làm các việc Phước thiện tích tụ Công Đức trong cuộc sống hằng ngày đối Nhân xử thế cần phải biết giữ Lễ Nghĩa, Khiêm Cung, dung hoà cùng tất cả mọi người, làm các điều thiện, gọi là tu phước.

Bố Thí Pháp hoặc tài thí phải có sự Chân thật không Hư dối. Không vì danh lợi, hành hạnh lợi tha (phàm việc gì tự lợi phải có lợi tha). Hành giả thực hành bố thí (Tu Phước) không phân biệt giới tánh, chủng tộc giai cấp sang hèn, cần khắc phục Tâm tham vọng; bằng cách tập làm hằng ngày (những nơi có tiện nghi) trong cuộc sống Tuỳ hoàn cảnh của mình mà bố thí gieo Nhân thiện căn (Phước Điền) tu tập Trí Huệ.

“Tu Huệ” học giả! cần có một nền tạng giáo lý căn bản (Trạch Pháp) giữ giới tu tập theo hoàn cảnh của mình tuỳ duyên thuận pháp…hành hạnh “tứ nhiếp pháp” và (Lục Độ Ba La Mật) bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn… tu tập miên mật sẽ phát sinh Trí Huệ. hành giả cần phải Chân thật, Bình đẳng, phải phát Tâm từ bi, gieo Nhân thiện căn, Bố Thí tài hay thí pháp không nên trụ nơi danh, tướng, không vì danh lợi, pháp Thí ấy mới đúng là “Chơn Thí” không mong cầu báo đáp. Việc làm ấy mới đúng với hành vi Chơn Chánh.

Hành giả, thực hành đúng những lời Phật dạy để gieo nhân Bồ Đề giữ gìn Giới hạnh, Tu tập thiện pháp tăng trưởng Trí Huệ. làm các công việc Từ thiện; sống thiểu dục tri túc, biết Cung kính (Tam Bảo) và giữ lễ nghĩa tôn trọng ông bà Cha Mẹ. trong cuộc sống trang nghiêm biết Khiêm nhường, Từ ái, Bao dung, tha thứ và dung hoà cùng tất cả anh, chị, em trong gia đình cùng xã hội, Để bồi đáp công ơn sinh dưởng của Cha Mẹ và Ông Bà cùng tất cả chúng sinh…Trên con đường tu học Chơn, Thiện, Mỹ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Related Articles

Responses