PHƯỚC ĐỨC CỦA NGƯỜI TRÌ TỤNG THẦN CHÚ ĐẠI BI LÀ VÔ LƯỢNG

PHƯỚC ĐỨC CỦA NGƯỜI TRÌ TỤNG THẦN CHÚ ĐẠI BI LÀ VÔ LƯỢNG

“Nếu có người đang đi trên đường và trì tụng chú này, khi ngọn gió thổi qua thân thể cùng y phục của người ấy, như có những chúng sanh nào được làn gió kia chạm đến, thì hết thảy nghiệp ác và trọng chướng của chúng tất đều diệt trừ. Chúng sẽ chẳng còn thọ báo ở ba đường ác và thường sanh vào cõi Phật. Vì thế nên biết rằng, phước đức và quả báo của người thọ trì thần chú này thật không thể nghĩ bàn.
Phàm ai trì tụng thần chú này thì từ trong miệng phát ra tiếng nói, hoặc lành hay dữ, tất cả thiên ma ngoại đạo và thiên long quỷ thần nghe đó, đều là thanh tịnh Pháp âm và họ sẽ khởi tâm cung kính cùng tôn trọng người ấy như Phật.”

Trích từ ĐẠI TẠNG KINH
CÔNG NĂNG CỦA CHÚ ĐẠI BI LÀ LỚN VÔ CÙNG !!!
Đức Quán Thế Âm Bồ tát khai thị cho Phạm Thiên Vương (Vua Cõi Trời) rằng:
“Trước tiên trì tụng Đại Bi Chú năm biến, sau đó lấy các dây gồm năm màu trắng, lam, đen, đỏ, vàng là Ngũ sắc, hợp bện thành một sợi dây bền chắc, tiếp đó tụng Đại Bi Chú 21 biến, mỗi lần tụng lại thắt một nút, tổng cộng kết thành 21 nút, dùng nó đeo cổ, ắt
có công hiệu thần diệu bất khả tư nghì.”

Nguồn : Diệu Liên

Related Articles

Responses