PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI TỤNG KINH

PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI TỤNG KINH

Do không sát sinh, không trộm cắp, giữ hòa khí, tin Phật và giác ngộ nên không rơi vào tám hoàn cảnh khó tu tập Phật pháp (hay Tám nan xứ), bao gồm:
1. Sinh ra trước hay sau lúc Phật xuất thế (Bốn hoàn cảnh trong cõi người)
2. Sinh vào châu Bắc-câu-lô,
3. Sinh làm người đui mù, câm điếc,
4. Sinh làm người thế trí biện thông.
5. Địa ngục (Ba hoàn cảnh trong cõi ác)
6. Ngạ quỷ
7. Súc sinh.
8. Sinh vào cõi trời Vô tưởng (Một hoàn cảnh trong cõi trời)

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses