PHÓNG SINH SÁM HỐI BỆNH UNG THƯ TIÊU TRỪ

PHÓNG SINH SÁM HỐI BỆNH UNG THƯ TIÊU TRỪ

Có 2 vợ chồng họ Ngô đến chiêm bái Vạn Phật Thánh Thành. Lúc Ngô cư sĩ mới đến, dung nhan tiều tụy, người gầy như tăm nhang vì ông đang bị ung thư đã đến thời kì bác sĩ chê). Ông cùng vợ đến trước Thượng Nhân và chúng tăng, quì xuống chắp tay, khóc than thảm thiết:
– Kính bạch quý thầy! Không biết con đã tạo tội ác gì mà nay phải bị quái bệnh không thể chữa trị này!
Thượng Nhân quan sát nhân duyên của ông, nói rằng: “Sở dĩ ông bị như vậy, do đời trước tạo nghiệp sát sinh nên chiêu cảm lấy. Từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nghiệp sát đã tạo, giết hại chúng sinh, hàm oan không gì biện được, lòng oán ngút trời, trong đám ruộng thức thứ tám, bọn chúng chuẩn bị đã lâu. Thù sâu như biển, cho nên oan hồn của bọn chúng luôn ở quanh quẩn một bên tìm cơ hội báo thù.
Nên biết bệnh ung thư con đang mang, phần lớn đều do nghiệp sát sinh chiêu cảm lấy. Kinh Hoa Nghiêm ghi: “Tội sát sinh sẽ bị hai quả báo: một là chết yểu, hai là nhiều bệnh”
Sau khi nghe Thượng Nhân giải thích xong, cư sĩ Ngô ngộ được vấn đề, bèn quì trước tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng mười phương chư Phật, Bồ Tát, hổ thẹn sâu xa, phát lồ các tội, cầu xin sám hối, ngưỡng nguyện ba ngôi báu, từ bi nhiếp thọ, nguyện tiêu nghiệp chướng, bệnh tình bình phục.
Vợ chồng Ngô cư sĩ đến Vạn Phật Thánh Thành đã hơn một tháng. Trong suốt thời gian ở đây, ngày nào vợ chồng ông cũng lễ Phật sám hối, phát thệ nguyện ăn chay trường từ đây cho đến ngày nhắm mắt, lại thường xuyên phóng sinh, làm mọi phước đức, nguyện đem tất cả việc lành làm được bù trừ trong muôn một tội ác đã gây.
Ngoại việc ông bà tu tập ra, chúng tăng cũng nhất tâm hồi hướng, cầu nguyện cho nghiệp chướng của ông được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng; tất cả oan hồn ông đã giết, đồng sinh Cực Lạc. Người xưa nói: “Thành kính hết mình, sắc đá cũng nở hoa” hoặc “tội ác tày trời, vừa sám hối liền tiêu”. Lúc ấy Ngô cư sĩ cảm thấy thanh tịnh lạ thường, phiền não thiêu đốt lâu nay nhất thời đều bị tiêu diệt, ông cảm giác Bồ Tát Quán Thế Âm luôn ở quanh mình. Vợ chồng ông ngày nào cũng thành tâm sám hối. Không lâu sau, bệnh ung thư của ông quả nhiên không thuốc mà bớt hẳn, được bác sĩ chứng minh. Ông bình phục mau chóng như gặp thuốc tiên, mọi người hay chuyện, không ai không tán thán.

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses