PHẬT THUYẾT UY LỰC CỦA CHÚ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT UY LỰC CỦA CHÚ LĂNG NGHIÊM

– Này A-nan! Nếu có chúng sanh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà có thể dùng vỏ cây hoa, lá cây cọ, giấy trắng, hay vải trắng mà biên chép thần chú Lăng Nghiêm này, rồi lưu giữ trong túi thơm. Cho dù tâm trí của ai ám độn đi nữa và chưa có thể tụng niệm hay học thuộc thần chú, nhưng nếu mang túi thơm bên mình hoặc cất giữ ở trong nhà, thì phải biết suốt cuộc đời của người ấy sẽ không bị bất cứ loại độc nào mà có thể gây hại.
– Sau khi Ta diệt độ, nếu có chúng sanh nào ở vào thời Mạt Pháp mà có thể tự mình tụng niệm hoặc dạy bảo người khác tụng niệm thần chú này, thì phải biết những chúng sanh tụng trì thần chú như thế: lửa chẳng thể đốt họ, nước chẳng thể dìm họ, và dù là thuốc độc mạnh hay nhẹ thì cũng không thể tổn hại họ, và như vậy cho đến tất cả chú thuật tà ác của trời rồng quỷ thần hay yêu tinh quỷ quái thì cũng đều chẳng thể khống chế họ. Khi tâm họ đã đắc chánh định, mọi tố chất chế tạo từ chú thuật, bùa ngải trù ếm, thuốc độc trộn với vàng hay bạc, thảo mộc trùng xà, hay vạn vật độc khí, một khi những thứ ấy vào miệng của người đó thì đều sẽ thành vị cam lộ. Tất cả yêu tinh ác độc và chúng quỷ thần oán tâm hại người đều chẳng thể khởi lòng ác. Chướng ngại thần, các vị quỷ vương từng làm ác, và hàng quyến thuộc của họ, do đều thọ ân sâu của Phật đã hóa độ nên sẽ luôn thủ hộ người trì chú.
– Các thiện nam tử nào đọc tụng hay biên chép thần chú Lăng Nghiêm này, mang thần chú theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi thích hợp để làm những sự cúng dường, thì từ kiếp này đến kiếp khác, họ không sanh ở gia đình bần cùng hạ tiện hay ở nơi chẳng an vui. Giả sử các chúng sanh này không đích thân làm những việc phước đức, mười phương Như Lai cũng sẽ chuyển công đức của mình cho người ấy. Do vậy nên trải qua số kiếp nhiều như cát sông Hằng, vô số kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết, họ sẽ thường sanh cùng một nơi với chư Phật. Vô lượng công đức của họ sẽ dày khít như chùm quả côm lá hẹp. Họ sẽ ở cùng một nơi để huân tu Pháp lành và vĩnh viễn không rời xa chư Phật.
– Lại nữa, thần chú này có thể làm cho những người phá giới được phục hồi giới căn thanh tịnh, những ai chưa thọ giới sẽ được thọ giới, những ai chưa tinh tấn sẽ khiến họ tinh tấn, những ai vô trí tuệ sẽ được trí tuệ, những ai không thanh tịnh sẽ mau được thanh tịnh, và những ai chưa ăn chay trì giới thì sẽ tự mình thành tựu trai giới.
– Này A-nan! Giả sử thiện nam tử đó đã phạm giới cấm trước khi thọ trì thần chú. Sau khi trì chú, những tội phá giới của họ, chẳng kể là nặng hay nhẹ, sẽ đồng thời tiêu diệt. Giả sử những người ấy có thể đã uống rượu, ăn năm loại thực vật hôi nồng, hoặc dùng đủ mọi thức ăn bất tịnh, nhưng hết thảy chư Phật, chư Bồ–tát, kim cang thần, thiên chúng, tiên nhân, và quỷ thần sẽ không xem đó là lỗi lầm. Hoặc giả sử những người ấy mặc quần áo rách nát đi nữa, nhưng mọi việc làm của họ đều vẫn thanh tịnh. Cho dù họ không kiến lập Pháp đàn, không vào Đạo Tràng, và cũng không hành Đạo đi nữa, nhưng nếu họ tụng trì chú này thì công đức cũng giống như đã vào đàn tràng để hành Đạo – không chút sai khác. Hoặc giả sử những người ấy đã tạo năm trọng tội ngỗ nghịch và lẽ ra phải đọa Địa ngục Vô Gián, hoặc họ là những Tỳ-kheo phạm bốn giới nghiêm trọng đáng bị trục xuất, hoặc họ là những Tỳ-kheo-ni phạm tám giới nghiêm trọng đáng bị trục xuất, nhưng một khi tụng chú này xong, các nghiệp trọng như thế thảy đều tiêu diệt đến sợi lông tơ cũng chẳng còn, tựa như cơn gió lốc thổi tan bãi cát.
– Này A-nan! Giả sử có những chúng sanh ở đời hiện tại hay ở đời trước mà chưa từng sám hối tất cả tội chướng nặng nhẹ đã tạo từ vô lượng vô số kiếp cho đến nay, nhưng nếu họ có thể đọc tụng, biên chép, mang thần chú theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi cư trú – trong nhà, khu vườn, hay quán trọ, thì những nghiệp tội tích tập của họ sẽ tan rã như tuyết bị nấu chảy. Không lâu sau đó, họ đều sẽ chứng đắc Vô Sanh Nhẫn.
– Lại nữa A-nan! Giả sử có người nữ nào không con và cầu mong con cái, nếu họ có thể chí tâm tụng thuộc lòng thần chú hoặc có thể mang Đại Bạch Tản Cái Thần Chú này ở bên mình (Chú Lăng Nghiêm), thì sẽ sanh con cái với phước đức trí tuệ. Hoặc những ai mong sống lâu thì sẽ được sống lâu. Hoặc những ai mong kết quả mỹ mãn thì sẽ mau được viên mãn, cho đến thân mạng và sắc lực thì cũng lại như vậy. Sau khi mạng chung, họ sẽ tùy theo ước nguyện mà vãng sanh về các quốc độ trong mười phương và nhất định sẽ không sanh ở chốn biên địa hạ tiện. Hà huống là sanh vào hàng tạp loại chúng sanh.
– Này A-nan! Phải biết thần chú này luôn được 84.000 na-do-tha Hằng Hà sa ức chư Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương hộ trì. Mỗi vị đều có hàng kim cang chúng làm quyến thuộc và ngày đêm họ luôn đi theo để bảo vệ người trì chú. Cho dù có chúng sanh nào với tâm tán loạn và thiếu chánh định đi nữa nhưng nếu tâm họ nhớ nghĩ và miệng đọc chú, thì các vị Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương cũng luôn đi theo hộ vệ. Hà huống là các thiện nam tử đã phát khởi Đạo tâm kiên định.
– Lại nữa, các vị Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm chú tâm phát khởi thần thức của người trì chú. Bấy giờ tâm của người ấy sẽ có thể nhớ lại rõ ràng mọi việc ở trong 84.000 Hằng Hà sa kiếp mà chẳng hề nhầm lẫn. Từ đó về sau cho đến thân cuối cùng, đời đời họ sẽ không sanh làm quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ xú uế, quỷ cực xú uế, quỷ úng hình, quỷ hút tinh khí, hay quỷ đói, hoặc những loài chúng sanh xấu ác có hình, vô hình, có tưởng, hay vô tưởng.
– Này A-nan! Giả sử ở bất kỳ nơi đâu, hoặc ở xóm làng, tỉnh huyện, hay trong quốc gia nào mà gặp nạn đói kém, bệnh dịch, đao binh, giặc cướp, đấu tranh, cùng đủ mọi ách nạn khác xảy ra, thì hãy biên chép thần chú này và an trí ở bốn cổng thành, các ngôi tháp, hoặc treo lên cờ xí. Hãy chỉ dạy tất cả dân chúng ở trong quốc gia đó phải nghênh tiếp, cung kính lễ bái, và nhất tâm cúng dường thần chú này. Hãy chỉ dạy mỗi công dân ở đó nên mang theo thần chú bên mình hoặc an trí trong nhà. Như thế mọi tai ách tất đều sẽ tiêu diệt.
– Này A-nan! Trong quốc gia nào hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà có chúng sanh tùy thuận chú này, trời rồng sẽ hoan hỷ, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc chín rộ, và muôn dân an lạc. Thần chú này cũng lại có thể ngăn chặn tất cả tai chướng được thấy qua sự biến đổi quái dị xấu ác của tinh tú ở mỗi phương xứ. Dân chúng sẽ không bị chết yểu, chẳng bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, ngày đêm ngủ nghỉ an lành, và không hề gặp ác mộng.
– Này A-nan! Ở cõi ta bà có 84.000 tinh tú báo hiệu cho tai biến xấu. Trong số đó có 28 đại tinh tú là báo hiệu cho điềm xấu nhất. Và trong đó lại có tám đại tinh tú là báo hiệu cho điềm xấu cực kỳ. Chúng hiện ra đủ mọi hình thù, và có thể phát sanh đủ mọi tai ương khác lạ khi xuất hiện ở thế gian. Tuy nhiên, nếu ở chốn nào có thần chú này thì trong vòng 12 do-tuần sẽ trở thành chỗ kết giới, mọi tai ương điềm xấu thảy đều diệt trừ và vĩnh viễn không thể lọt vào.
– Cho nên Như Lai đã tuyên thuyết thần chú này là để bảo hộ những hành giả mới tu học ở vào đời vị lai, hầu giúp họ vào chánh định, thân tâm an nhiên, và được an ổn tự tại. Lại nữa, họ sẽ không bị tất cả chúng ma quỷ thần cùng oán thù tai ương ở đời trước và nghiệp vay nợ thuở xưa từ vô thỉ đến não hại.
– Thần chú này có thể cứu hộ thế gian, giúp chúng sanh thoát khỏi sợ hãi kinh hoàng, và thành tựu trí tuệ xuất thế gian.
– Giả sử ông và các vị Hữu Học cùng những hành giả ở vào đời vị lai y theo cách kiến lập đàn tràng mà Ta đã dạy và trì giới đúng như giáo Pháp, lại được thọ giới từ vị Tăng thanh tịnh, và cũng trì chú này với lòng không sanh nghi ngờ hay hối tiếc, nếu như thiện nam tử này ở ngay tại thân do cha mẹ sanh ra mà tâm chẳng thông đạt, thì tức là mười phương Như Lai đã vọng ngữ!
– Khi Phật nói lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang thần ở trong chúng hội đồng một lúc chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa với Phật rằng: “Tùy thuận như lời dạy của Phật, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những vị tu Đạo như thế.”
– Lúc bấy giờ Phạm Vương, Năng Thiên Đế, và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc đảnh lễ ở trước phật, rồi thưa với Phật rằng: “Nếu có những người thiện nào tu học như thế, chúng con sẽ tận tâm chí thành bảo hộ và khiến cho việc làm của họ ở trong đời hiện tại sẽ như ước nguyện.”
– Lại có vô lượng đại tướng tiệp tật, chúa quỷ bạo ác, chúa quỷ úng hình, chúa quỷ hút tinh khí, chướng ngại thần, và các đại quỷ vương khác cũng chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa rằng: “Chúng con cũng phát thệ nguyện để hộ trì những người ấy và làm cho Đạo tâm của họ mau được viên mãn.”
– Lại có vô lượng Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, phong thiên, vũ thiên, vân thiên, lôi thiên, điện thiên, và những vị khác như thế, cùng với những vị quan trời niên tuế tuần tra và hàng quyến thuộc cũng ở trong Pháp hội, họ đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng: “Chúng con cũng sẽ bảo hộ những người tu hành này, làm cho Đạo Tràng bình an và họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì.”
– Lại có vô lượng thần núi, thần biển, muôn chúng thần linh của vạn vật đi trên đất, bơi trong nước, hay bay giữa trời, cùng với chúa thần của gió và các vị trời từ cõi vô sắc, cũng đồng một lúc cúi đầu ở trước Như Lai, rồi thưa với Phật rằng: “Chúng con cũng sẽ bảo hộ các vị tu hành này để họ vĩnh viễn không có những việc ma và mau được thành Đạo.”
– Bấy giờ 84.000 na-do-tha Hằng Hà sa ức chư Bồ-tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương đang ở giữa đại hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Tương tự như các vị khác tu hành công đức, từ lâu chúng con đã giác ngộ nhưng lại không chọn vào tịch diệt. Trái lại, chúng con luôn đi theo để cứu hộ những ai chân chánh tu hành môn chánh định của thần chú này ở vào thời Mạt Pháp.
Thưa Thế Tôn! Những ai tu tâm để cầu chánh định như thế, hoặc họ ở tại Đạo Tràng, hoặc đang đi trên đường, và cho đến tâm tán loạn khi dạo qua xóm làng, thì quyến thuộc chúng con cũng sẽ luôn tùy tùng để bảo vệ người ấy. Cho dù ma vương ở trời Tha Hóa Tự Tại thường mãi tìm cách để trục lợi từ họ thì vĩnh viễn không thể được. Trong vòng 10 do-tuần, hàng tiểu quỷ thần không thể đến gần những người thiện này – duy trừ họ đã phát khởi Đạo tâm và vui thích tu thiền định.
Thưa Thế Tôn! Nếu những ác ma như thế hoặc hàng quyến thuộc của ma mà muốn đến xâm hại hay quấy nhiễu người hiền lương này, chúng con sẽ vung chày báu đập nát đầu của chúng ra thành như các hạt vi trần. Chúng con cũng luôn giúp mọi việc làm của người ấy sẽ như ước nguyện.”
– Chư Phật Như Lai không bao giờ nói lời hư vọng. Giả sử có người vi phạm trọn bốn giới nghiêm trọng và mười giới ngăn cấm, trong nháy mắt thì liền đọa Địa ngục Vô Gián ở thế giới này, rồi trải qua ở các thế giới khác, và cho đến phải trải qua hết những Địa ngục Vô Gián tại các thế giới tận cùng ở mười phương.
Tuy nhiên, nếu trong một niệm mà lưu truyền Pháp môn này và khai thị cho những ai chưa học qua, thì tội chướng của người ấy liền ứng theo niệm mà tiêu diệt.
Tất cả địa ngục mà họ phải trải qua thống khổ sẽ trở thành cõi nước an lạc.
Họ sẽ được phước đức và siêu việt người cúng dường ở trước gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần và như vậy cho đến toán số thí dụ thì cũng không thể tính xuể.
Này A-nan! Nếu những chúng sanh nào mà có thể tụng Kinh hoặc có thể trì chú này, cho dù Ta rộng nói công đức của họ suốt muôn kiếp thì cũng không hết. Những ai nương vào lời dạy của Ta và như Pháp hành Đạo, họ sẽ thẳng đến giác ngộ và không còn gặp ma nghiệp.
(Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 7 và quyển 10)

Thần Chú Lăng Nghiêm
Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,
Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.
Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,
Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,
Hườn độ như thị hằng sa chúng,
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vị báo Phật ân:
Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,
Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.
Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,
Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước –ca –ra tâm vô động chuyển.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.
Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.
Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.
Nhĩ thời Thế-Tôn,
Tùng nhục-kế trung,
Dõng bá bảo-quang,
Quang trung dõng xuất ,
Thiên diệp bảo liên,
Hữu hóa Như-Lai,
Tọa bảo hoa trung,
Đảnh phóng thập đạo,
Bá bảo quang-minh,
Nhứt nhứt quang-minh,
Giai biến thị hiện,
Thập hằng hà sa,
Kim-Cang mật tích,
Kình sơn trì sử,
Biến hư-không giới,
Đại chúng ngưỡng quan,
Ủy ái kiêm bảo,
Cầu Phật ai hựu,
Nhứt tâm thính Phật,
Vô-kiến đảnh tướng ,
Phóng quang như Lai,
Tuyên thuyết thần chú:
Đệ Nhất
Nam-mô tát đát tha. Tô già đa da.
A ra ha đế. Tam-miệu tam bồ đà tỏa.
Nam mô tát đát tha. Phật đà cu tri sắc ni sam.
Nam-mô tát bà. Bột đà bột địa. Tát đa bệ tệ.
Nam-mô tát đa nẩm. Tam-miệu tam bồ đà. Cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca. Tăng già nẩm.
Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.
Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.
Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm. Tam-miệu dà ba ra. Ðể ba đa na nẩm.
Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.
Nam-mô tất đà da. Tỳ địa da. Ðà ra ly sắc nỏa. Xá ba noa. Yết ra ha. Ta ha ta ra ma tha nẩm.
Nam-mô bạt ra ha ma ni. Nam-mô nhơn dà ra da. Nam-mô bà dà bà đế. Lô đà ra da. Ô ma bát đế. Ta hê dạ da.
Nam-mô bà dà bà đế. Na ra dả. Noa da. Bàn dá ma ha tam mộ đà da.
Nam-mô tất yết rị đa da. Nam-mô bà dà bà đế. Ma ha ca ra da. Ðịa rị bác lặc na. Dà ra tỳ đà ra.
Ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê. Bà tất nê. Ma đát rị dà noa.
Nam-mô tất yết rị đa da. Nam-mô bà dà bà đế. Ða tha dà đa câu ra da.
Nam-mô bát đầu ma câu ra da. Nam-mô bạc xà ra câu ra da. Nam-mô ma ni câu ra da. Nam-mô dà xà câu ra da.
Nam-mô bà dà bà đế. Ðế rị trà. Du ra tây na. Ba ra ha ra noa ra xà da. Ða tha dà đa da. Nam-mô bà dà bà đế.
Nam-mô A di đa bà da. Ða tha dà đa da. A ra ha đế. Tam-miệu tam bồ đà da.
Nam-mô bà dà bà đế. A sô bệ da. Ða tha dà đa da. A ra ha đế. Tam-miệu tam bồ đà da.
Nam-mô bà dà bà đế. Bệ xa xà da. Câu lô phệ trụ rị da. Bác ra bà ra xà da. Ða tha dà đa da.
Nam-mô bà dà bà đế. Tam bổ sư bí đa. Tát lân nại ra lặc xà da.
Ða tha dà đa da. A ra ha đế. Tam-miệu tam bồ đà da.
Nam-mô bà dà bà đế. Xá kê dã mẫu na duệ. Ða tha dà đa da. A ra ha đế. Tam-miệu tam bồ đà da.
Nam-mô bà dà bà đế. Lặc đát na kê đô ra xà da. Ða tha dà đa da. A ra ha đế. Tam-miệu tam bồ đà da.
Ðế biều. Nam-mô tát yết rị đa. ế đàm bà dà bà đa. Tát đác tha dà đô sắc ni sam. Tát đác đa bát đác lam.
Nam-mô a bà ra thị đam. Bác ra đế. Dương kỳ ra. Tát ra bà. Bộ đa yết ra ha. Ni yết ra ha. Yết ca ra ha ni.
Bạt ra bí địa da. Sất đà nể. A ca ra. Mật rị trụ. Bát rị đác ra da.
Nảnh yết rị. Tát ra bà. Bàn đà na. Mục xoa ni. Tát ra bà. Ðột sắc tra. Ðột tất phạp.
Bát na nể. Phạt ra ni. Giả đô ra. Thất đế nẩm. Yết ra ha.
Ta ha tát ra nhã xà. Tỳ đa băng ta na yết rị.
A sắc tra băng xá đế nẩm. Na xoa sát đác ra nhã xà. Ba ra tát đà na yết rị.
A sắc tra nẩm. Ma ha yết ra ha nhã xà. Tỳ đa băng tát na yết rị.
Tát bà xá đô lô. Nể bà ra nhã xà. Hô lam đột tất phạp. Nan giá na xá ni.
Bí sa xá. Tất đác ra. A kiết ni. Ô đà ca ra nhã xà. A bát ra thị đa câu ra.
Ma ha bác ra chiến trì. Ma ha điệp đa. Ma ha đế xà. Ma ha thuế đa xà bà ra.
Ma ha bạt ra bàn đà ra. Bà tất nể. A rị da đa ra. Tỳ rị câu tri. Thệ bà tỳ xà da.
Bạt xà ra ma lễ để. Tỳ xá lô đa. Bột đằng dõng ca. Bạt xà ra chế hắt na a giá. Ma ra chế bà.
Bát ra chất đa. Bạt xà ra thiện trì. Tỳ xá ra giá. Phiến đa xá. Bệ để bà.
Bổ thị đa. Tô ma lô ba. Ma ha thuế đa. A rị da đa ra. Ma ha bà ra a bác ra.
Bạt xà ra thương yết ra chế bà. Bạt xà ra câu ma rị. Câu lam đà rị.
Bạt xà ra hắt tát đa giá. Tỳ địa da. Kiền dá na. Ma rị ca. Khuất tô mẫu.
Bà yết ra đá na. Bệ lô giá na. Câu rị da. Dạ ra thố. Sắc ni sam.
Tỳ chiếc lam bà ma ni giá. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà. Lồ xà na.
Bạt xà ra đốn trỉ giá. Thuế đa giá. Ca ma ra. Sát sa thi. Ba ra bà. ế đế di đế.
Mẫu đà ra. Yết noa. Ta bệ ra sám. Quật phạm đô. ấn thố na mạ mạ tỏa.
Ðệ Nhị
Ô Hồng. Rị sắc yết noa. Bác lặc xá tất đa. Tát đác tha. Già đô sắc ni sam.
Hổ hồng đô lô ung. Chiêm bà na. Hổ hồng đô lô ung. Tất đam bà na. Hổ hồng đô lô ung.
Ba ra sắc địa da. Tam bác xoa. Noa yết ra. Hổ hồng đô lô ung. Tát bà dược xoa.
Hắt ra sát ta. Yết ra ha nhã xà. Tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng đô lô ung. Giả đô ra.
Thi để nẩm. Yết ra ha. Ta ha tát ra nẩm. Tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng đô lô ung.
Ra xoa. Bà già phạm. Tát đác tha. Già đô sắc ni sam. Ba ra điểm. Xà kiết rị.
Ma ha ta ha tát ra. Bột thọ ta ha tát ra. Thất rị sa. Câu tri ta ha tát nê. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa.
Tra tra anh ca. Ma ha bạt xà lô đà ra. Ðế rị bồ bà na. Man trà ra. Ô hồng.
Ta tất đế. Bạt bà đô. Mạ mạ. ấn thố na mạ mạ tỏa.
Ðệ Tam
Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kỳ ni bà dạ. Ô đà ca bà dạ. Tỳ xa bà dạ.
Xá tát đa ra bà dạ. Bà ra chước yết ra bà dạ. Ðột sắc xoa bà dạ. A xá nể bà dạ. A ca ra.
Mật rị trụ bà dạ. Ðà ra nị bộ di kiếm. Ba già ba đà bà dạ. Ô ra ca bà đa bà dạ. Lặc xà đàn trà bà dạ.
Na dà bà dạ. Tỳ điều đát bà dạ. Tô ba ra noa bà dạ. Dược xoa yết ra ha.
Ra xoa tư yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha. Tỳ xá giá yết ra ha. Bô đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha.
Bổ đơn na yết ra ha. Ca tra bổ đơn na yết ra ha. Tất kiền độ yết ra ha.
A bá tất ma ra yết ra ha. Ô đàn ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha.
Hê rị bà đế yết ra ha. Xả đa ha rị nẩm. Yết bà ha rị nẩm. Lô địa ra ha rị nẩm.
Mang ta ha rị nẩm. Mê đà ha rị nẩm. Ma xà ha rị nẩm. Xà đa ha rị nữ. Thị tỷ đa ha rị nẩm. Tỳ đa ha rị nẩm.
Bà đa ha rị nẩm. A du giá ha rị nữ. Chất đa ha rị nữ. Ðế sam tát bệ sam. Tát bà yết ra ha nẩm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ba rị bạt ra giả ca. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Trà diễn ni. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha bát du bát đác dạ. Lô đà ra. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na ra dạ noa. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ðát đỏa dà lô trà tây. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha ca ra. Ma đác rị già noa. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ca ba rị ca. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Xà dạ yết ra. Ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đạt na. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân dà dạ di. Kê ra dạ di. Giả đốt ra. Bà kỳ nể. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tỳ rị dương hất rị tri. Nan đà kê sa ra. Dà noa bác đế. Sách hê dạ. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na yết na xá ra bà noa. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. A-la-hán. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tỳ đa ra dà. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Bạt xà ra ba nể. Câu hê dạ câu hê dạ. Ca địa bát đế. Hất rị đởm.
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ra xoa vỏng. Bà dà phạm. ấn thố na mạ mạ tỏa.
Ðệ Tứ
Bà dà phạm. Tát đác đa bát đác ra.
Nam-mô tý đô đế. A tất đa na ra lặc ca. Ba ra bà. Tất phổ tra. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị.
Thập Phật ra thập Phật ra. Ðà ra đà ra. Tần đà ra tần đà ra. Sân đà sân đà.
Hổ hồng hổ hồng. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.
Ta ha. Hê hê phấn. A mâu ca da phấn.
A ba ra đề ha da phấn. Ba ra bà ra đà phấn. A tố ra. Tỳ đà ra. Ba ca phấn.
Tát bà đề bệ tệ phấn. Tát bà na dà tệ phấn. Tát bà dược xoa tệ phấn.
Tát bà kiền thát bà tệ phấn. Tát bà bổ đơn na tệ phấn. Ca tra bổ đơn na tệ phấn.
Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn. Tát bà đột sáp tỷ lê. Hất sắc đế tệ phấn.
Tát bà thập bà lê tệ phấn. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.
Tát bà địa đế kê tệ phấn. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn.
Tát bà tệ đà da. Ra thệ giá lê tệ phấn.
Xà dạ yết ra. Ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn.
Tỳ địa dạ. Giá lê tệ phấn.
Giả đô ra. Phược kỳ nể tệ phấn.
Bạt xà ra. Câu ma rị. Tỳ đà dạ. La thệ tệ phấn.
Ma ha ba ra đinh dương. Xoa kỳ rị tệ phấn.
Bạt xà ra thương yết ra dạ. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn.
Ma ha ca ra dạ. Ma ha mạt đát rị ca noa. Nam-mô ta yết rị đa da phấn.
Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn. Bột ra ha mâu ni duệ phấn. A kỳ ni duệ phấn.
Ma ha yết rị duệ phấn. yết ra đàn tri duệ phấn. Miệc đát rị duệ phấn.
Lao đát rị duệ phấn. Giá văn trà duệ phấn. Yết la ra đác rị duệ phấn.
Ca bát rị duệ phấn. A địa mục chất đa. Ca thi ma xá na. Bà tư nể duệ phấn.
Diễn kiết chất. Tát đỏa bà tỏa. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.
Ðệ Ngũ
Ðột sắc tra chất đa. A mạt đác rị chất đa. Ô xà ha ra. Dà ba ha ra. Lô địa ra ha ra.
Ta bà ha ra. Ma xà ha ra. Xà đa ha ra. Thị tỉ đa ha ra. Bạt lược dạ ha ra.
Kiền đà ha ra. Bố sữ ba ha ra. Phả ra ha ra. Bà tả ha ra. Bát ba chất đa.
Ðột sắc tra chất đa. Lao đà ra chất đa. Dược xoa yết ra ha. Ra sát ta yết ra ha. Bế lệ đa yết ra ha.
Tỳ xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Tất kiền đà yết ra ha. Ô đát ma đà yết ra ha.
Xa dạ yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha. Trạch khê cách. Trà kỳ ni yết ra ha. Rị Phật đế yết ra ha.
Xà di ca yết ra ha. Xá câu ni yết ra ha. Lao đà ra. Nan địa ca yết ra ha. A lam bà yết ra ha.
Kiền độ ba ni yết ra ha. Thập phạt ra. Yên ca hê ca. Trị đế dược ca. Ðát lệ đế dược ca.
Giả đột thác ca. Ni đề thập phạt ra.
Tỉ sam ma thập phạt ra. Bạt để ca.
Tỷ để ca. Thất lệ sắc mật ca. Ta nể bát để ca. Tát bà thập phạt ra.
Thất lô kiết đế. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm. A ỷ lô kiềm. Mục khê lô kiềm.
Yết rị đột lô kiềm. Yết ra ha. Yết lam yết noa du lam. Ðản đa du lam.
Hất rị dạ du lam. Mạt mạ du lam. Bạt rị thất bà du lam. Tỷ lật sắc tra du lam. Ô đà ra du lam.
Yết tri du lam. Bạt tất đế du lam. Ô lô du lam. Thường dà du lam. Hắc tất đa du lam.
Bạt đà du lam. Ta phòng án dà. Bát ra trượng dà du lam. Bộ đa tỷ đa trà.
Trà kỳ ni. Thập bà ra. Ðà đột lô ca. Kiến đốt lô kiết tri. Bà lộ đa tỳ.
Tát bát lô. Ha lăng già. Du sa đát ra. Ta na yết ra. Tỳ sa dụ ca.
A kỳ ni. Ô đà ca. Mạt ra bệ ra. Kiến đa ra. A ca ra. Mật rị đốt.
Ðát liểm bộ ca. Ðịa lật lặc tra. Tỷ rị sắc chất ca. Tát bà na câu ra.
Tứ dẫn dà tệ. Yết ra rị dược xoa. Ðác ra sô. Mạt ra thị. Phệ đế sam.
Ta bệ sam. Tất đát đa bát đác ra. Ma ha bạt xà lô. Sắc ni sam.
Ma ha bát lặc trượng kỳ lam. Dạ ba đột đà. Xá dụ xà na. Biện đát lệ noa. Tỳ đà da.
Bàn đàm ca lô di. Ðế thù. Bàn đàm ca lô di. Bát ra tỳ đà. Bàn đàm ca lô di. Ðát điệt tha.
“Án. A na lệ. Tỳ xá đề.
Bệ ra. Bạt xà ra. Ðà rị.
Bàn đà bàn đà nể.
Bạt xà ra bán ni phấn.
Hổ hồng đô lô ung phấn. Ta bà ha”.
(3 lần)

NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TAM BẢO NGUYỆN CẦU CHO PHÁP GIỚI CHÚNG SINH LUÔN AN VUI TRONG HÀO QUANG CỦA PHẬT PHÁP__()__

Related Articles

Responses