PHÁT NGUYỆN

PHÁT NGUYỆN

– BÍ QUYẾT CHO SỰ NGHIỆP TU HÀNH VỮNG CHẮC

Tran Anh Tuan :

– Quang Tử, cho ngộ hỏi câu : làm sao mọi sở cầu sở nguyện của người tu thành tựu đầy đủ không mảy may thiếu sót ?

Quang Tử :

– Bạn thân mến, MỌI ĐIỀU NGUYỆN của người tu ĐỀU SẼ THÀNH TỰU đầy đủ không mảy may thiếu sót, vì đấy là quy luật của Nhân quả rồi, đã phát nguyện là sẽ thành, chỉ trừ trường hợp sinh tâm hối hận, thì nguyện sẽ bị phá vỡ, còn lại cứ theo thời gian nhiều kiếp, mọi nguyện đã phát đều sẽ thành tựu, dù ta nhớ hay không có nhớ gì.

Theo Nhân quả, lời nguyện chính là Ý NGHIỆP, và Ý NGHIỆP sẽ sinh ra khẩu nghiệp và thân nghiệp đúng như ý đã khởi. Nếu ta khởi những ý nguyện nằm trong tầm tay, hiện tại dễ dàng thực hiện, thì những nguyện đó rất nhanh thành tựu. Ví dụ như khi ta thấy những chúng sinh bị giết hại dã man, ta nguyện sẽ cứu mạng chúng, thì thời gian không bao lâu, hoàn cảnh sắp xếp ta sẽ có thể thực hiện được việc phóng sinh.

Nếu lời nguyện to lớn hơn, hiện tại không đủ điều kiện để làm, thì Nhân quả sẽ linh hoạt dẫn dắt ta từng bước đáp ứng đủ các điều kiện, hội tụ đủ các nhân duyên cần thiết cho đến khi có thể thực hiện đúng như ý nguyện đã khởi.

Ví dụ như một người nguyện sẽ xây một cây cầu bắc qua sông cho mọi người qua lại dễ dàng, không bị nguy hiểm. Trong hiện tại anh ta cái gì cũng không có : tiền không, trình độ không, sức khỏe không … cho đến khả năng vận động cũng không có, cái có duy nhất là điều nguyện.

Ai cũng thấy ngay là cả đời anh ta cũng không bao giờ làm được. Nhưng không sao, vì ý nghiệp đã tạo, nguyện đã phát, kiếp sau Nhân quả theo đó sẽ dẫn dắt anh ta từng bước làm phước từng chút, từng chút một, khi giúp người này, lúc cứu người kia.

Khi phước đã tăng lên, anh ta sẽ dần có những điều kiện cần thiết để xây cầu, như gia cảnh khá giả, tốt nghiệp thành kĩ sư cầu đường, uy danh tốt, nhiều người tín nhiệm, có khả năng vận động nhiều người, thậm chí được làm những chức vụ có quyền hạn ra quyết định xây cầu.v.v….

Quá trình tích lũy phước này có thể mất đến nhiều kiếp, thậm chí vài chục kiếp, song song với đó, anh ta dù qua nhiều kiếp, không nhớ gì đến điều nguyện xưa, nhưng trong tâm luôn khởi lên ý muốn xây cầu, ham mê ngành cầu đường, thậm chí nhiều lần phát lại điều nguyện xây cầu cho dân, và thường thì điều nguyện sau sẽ chi tiết, tỉ mỉ hơn điều nguyện kiếp trước.

Cho đến khi mọi nhân duyên đã hội tụ đủ, sau nhiều kiếp tích lũy công đức anh ta đã có tiền dư giả, đã có trình độ để xây một cây cầu đúng kĩ thuật, đã trực tiếp hoặc gián tiếp có được quyết định xây cầu của chính quyền, đã huy động được nguồn nhân sự mọi mặt, mọi người đều đồng chí đồng lòng… và thế là, cây cầu được xây dựng nên, đúng như ý nguyện kiếp xưa của một người chẳng có gì cả ngoài điều nguyện.

Đó chính là đường đi Nhân quả của điều NGUYỆN.

Vấn đề là từ khi khởi nguyện đến khi thành tựu có thể sẽ trải qua rất nhiều kiếp, Nguyện càng to lớn thì càng lâu thành tựu, như Nguyện thành Phật, độ tất cả chúng sinh thì sẽ trải qua số kiếp nhiều như số cát của vô lượng sông Hằng tích lũy công đức vô cùng khủng khiếp, tu tập vô số pháp môn, gieo duyên với vô số chúng sinh…, còn những nguyện nho nhỏ thì sẽ nhanh hơn, một vài kiếp, hoặc vài chục kiếp thôi.

Trong khoảng nhiều kiếp đó, có thể sẽ có những lúc lui sụt, nhưng qua giai đoạn ấy lại phát khởi trở lại, dần dần tăng tiến cho đến khi viên mãn như ban đầu đã nguyện mới thôi. Đó là một điều vi diệu của luật Nhân quả, chúng ta cần nhớ kĩ để ứng dụng trong việc tu hành.

Nếu muốn cho điều đã nguyện thành tựu nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, chúng ta nên làm nhiều công đức khác nhau, hồi hướng cho điều nguyện ấy mau thành tựu.

Giống như trong kinh Bi Hoa, các vị vương tử, quan lại, bà la môn, thiên long bát bộ.v.v… phát nguyện cầu thành Phật, thì chỉ cần lời nguyện đó, đến nay sau vô lượng kiếp luân hồi, mỗi người một con đường, tu hành khi tăng khi giảm, xong đến giờ các Ngài đều đã thành những vị Đại Bồ Tát, được Đức Phật thọ kí sẽ thành Phật.

Riêng những vị đem công đức cúng dường Phật và Tăng đoàn, hồi hướng cho điều mình nguyện, thì thành tựu nhanh hơn, đó chính là hai vị đã thành Chánh Đẳng Chánh Giác là Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, và các vị đã thành Đẳng Giác Bồ tát, Nhất Trú Bổ Xứ Bồ Tát, Đại Bồ Tát uy danh khắp pháp giới như Quán Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, 1000 vị Phật trong Hiền kiếp .v.v…

Ngoài ra, sau nhiều lần đầu thai chuyển kiếp, dù người phát nguyện có nhớ hay không, thì họ cũng sẽ phát lại những nguyện đã phát, và bổ sung cho điều nguyện hoàn chỉnh hơn, viên mãn hơn.

Như tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ở kiếp xa xưa trước Đức Phật Bảo Tạng, Ngài đã phát nguyện khi thành Phật sẽ lập nên cõi Cực Lạc, tiếp độ chúng sinh về cõi của Ngài giáo hóa (được ghi lại trong kinh Bi Hoa) Nhiều kiếp sau, Ngài tiếp tục tu hành, đến khi được gặp Phật Thế Gian Tự Tại Vương, ngài từ bỏ ngôi vua xuất gia, và trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương, ngài lại phát nguyện, cũng chính là những nguyện kiếp xưa đã nguyện trước Bảo Tạng Như Lai, xong đã phát triển hoàn chỉnh hơn nhiều, chính là 48 lời nguyện được ghi trong kinh Vô Lượng Thọ. Và đến nay, thì mọi điều nguyện của Ngài đã thành hiện thực, Ngài chính là Đức Phật A Di Đà với cõi Cực Lạc Tây Phương mà ai cũng biết.

Như trên ta thấy, PHÁT NGUYỆN là một pháp môn cực kì quan trọng, vì phát nguyện không quá khó, nhưng có thể sinh ra đầy đủ tất cả những pháp môn khác, kiên định kiếp này qua kiếp khác cho đến khi viên mãn. Chư Phật, chư Bồ Tát vì muốn nhấn mạnh điều này, nên trong rất nhiều kinh điển khác nhau, Đức Phật luôn gắn liền sự thành tựu của các vị Phật, vị Đại Bồ Tát với những điều NGUYỆN từ kiếp xưa ( ở khoảng giữa các vị ấy tu hành như thế nào thường lược bỏ, hoặc chỉ nói sơ qua)

Như kinh Địa Tạng, trong những kiếp xưa làm vua, làm nữ Bà La Môn, làm Quang Mục nhờ phát nguyện “Từ nay cho đến tận kiếp ở vị lai, con nguyện sẽ vì những chúng sanh tội khổ mà rộng thiết lập phương tiện để khiến họ đều được giải thoát.”.v.v… mà giờ Ngài đã thành Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kinh Vô Lượng Thọ, tỳ Kheo Pháp Tạng phát 48 đại nguyện và nay Ngài thành Phật A Di Đà.

Kinh Dược Sư, Đức Phật cũng miêu tả ở kiếp xưa, tiền thân của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đã phát 12 đại nguyện, và nay thì Ngài đã thành Phật ở cõi Lưu Ly.

Kinh Quán Thế Âm Thọ Ký, kiếp xưa có hai vị đồng tử phát nguyện thành Phật trước Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai, nay hai vị ấy đã thành Quán Thế Âm Bồ Tát, và Đại Thế Chí Bồ Tát, tương lai sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, và Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai.

Kinh Bi Hoa, trước Đức Phật Bảo Tạng, hàng vạn người và chúng sinh đồng thời phát nguyện, mỗi vị có lời nguyện khác nhau, xong đều giống nhau ở 2 điểm, đó là TRÊN CẦU THÀNH PHẬT, DƯỚI CẦU CỨU ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SINH, và nay các vị ấy đều đã thành Phật, thành Đại Bồ Tát, chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, , và các vị Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, 1000 vị Phật trong Hiền kiếp .v.v…

Trong kinh Hoa Nghiêm, là bộ kinh siêu việt của hàng Bồ Tát, ở phần cuối kinh, cũng là tổng nhiếp của cả bộ kinh, lại là dạy về pháp môn phát nguyện, chính là 10 nguyện Phổ Hiền.

Như vậy, chúng ta bất luận là đang ở trình độ căn cơ nào, tu theo hướng nào, cũng đều cần chú trọng việc phát nguyện, nhất là Bồ Đề Nguyện : TRÊN CẦU THÀNH PHẬT, DƯỚI CẦU CỨU ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SINH. Đó sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi sự tu hành của chúng ta kiếp này và vô lượng kiếp sau, cho đến khi viên mãn thành Phật Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

_____________________

Riêng với Quang Tử thì Nguyện lực chính là “bí kíp tuyệt đỉnh võ lâm”, bạn muốn biết Quang Tử đã làm như thế nào không ? Cùng khám phá nhé.

____________________

“CHIẾN THUẬT” đối phó với TÍNH XẤU của CHÍNH MÌNH

Lười biếng, nóng giận, tham lam… cùng hàng chục các loại thói quen xấu khác, còn gọi là tập khí luôn là những chướng ngại muôn thủa, cản bước những ai muốn tu học theo Phật Pháp.

Rất khó để vượt qua chúng. Phật dạy không nên nóng giận, ta rất muốn làm theo. Nhưng những cơn nổi nóng nó cứ khởi. Khi ta nhận ra mình đang “lên cơn điên”, đang la ó, chửi mắng người khác thì cũng đã muộn. Những lời đao búa ấy cũng đã tuôn khỏi miệng, ghim vào lòng những người khác. Mà thậm chí, thấy cơn nóng đang bừng bừng đó, biết là sai đó, mà chẳng làm sao mà dập tắt nó đi cho đúng với đạo lí được cả.

Ta muốn mình siêng năng, tinh tấn. Nhưng không biết từ đâu “cơn lười” nó cứ xuất hiện. Mà một khi đã lười, thì … đầu óc chẳng còn điều khiển được nữa. Thân và tâm, chúng rủ nhau nằm ì đó, chẳng chịu nhúc nhích.

Phật dạy ta: ham muốn những dục lạc thế gian là nguồn gốc đau khổ. Ta biết thế, muốn hạn chế lại cho tâm đừng tham đắm nữa. Xong thực tế thì không sao kìm hãm những cái sự “ sung sướng” ấy lại được. Chúng hấp dẫn quá !

Này là những “trai xinh, gái đẹp”, này là những cuộc du lịch kỳ thú, rồi những buổi tiệc tùng náo nhiệt, lại còn những bộ phim “ bom tấn” chưa xem nữa…Này là một dự án kinh doanh hốt bạc tỉ, này là “cái ghế trưởng phòng” đang trong tầm tay, lại còn bao nhiêu thứ hấp dẫn khác của cuộc đời chưa tận hưởng nữa. Haizzz… sao thế gian này nó lại lôi cuốn đến vậy nhỉ ?

Đấy là chưa kể đến bao nhiêu thói quen xấu khác…những cái tốt muốn chúng khởi thì chúng chẳng khởi. Những cái xấu, muốn chúng hết, chúng lại cứ đầy rẫy ra đó. Bây giờ biết làm sao ?

Nếu bạn gặp phải tình trạng này. Đừng buồn, vì bạn không cô độc một mình đâu. Ai bước vào con đường tu hành đều sẽ gặp phải tình trạng này. Ít nhất thì có tôi. Những thói quen xấu của tôi rất nhiều. Và thật là vất vả để chiến đấu với chúng.

Tôi đã từng thử qua nhiều kiểu khác nhau hòng tiêu diệt chúng, nhưng thường đa số các lần “chiến đấu” thì tôi bị … chúng “tiêu diệt” !

Ban đầu tôi học theo kiểu nhà thiền, tìm kiếm trong tâm những ý niệm xấu, này làm tham lam, kia là sân hận, kia nữa là ái luyến.v.v… nhìn rõ chúng, quán sát sự sinh diệt của chúng, và áp dụng nhiều phép quán khác nhau như quán thân vô thường, quán từ bi… cũng có những kết quả tốt. Nhưng quả là không dễ, cần phải nỗ lực rất nhiều, đòi hỏi ta phải có ý chí kiên cường, bền bỉ.

Phải mệt mỏi, phải dùng hết sức lực của ý chí mà chiến đấu với các tâm xấu mới có thể diệt được một cơn phát khởi của chúng.

Vấn đề là chúng nó giống như sóng biển vậy.

Dẹp yên được cơn này sẽ có cơn khác ập đến, chúng liên miên nối nhau không dứt. Năm này sửa được một tính xấu, tưởng rằng chúng đã hết, nào ngờ năm sau lại bị như cũ, chúng dai như đỉa vậy.

Một thời gian sau, tôi nhận thấy chiến thuật này không ổn, ít nhất là với tôi. Ý chí của tôi chỉ tạm “kìm chân” những thói xấu được một thời gian thôi. Nhưng cũng không thể duy trì được mãi.

Nếu cứ theo chiến thuật cũ, dùng ý chí mà đấu với chúng thì… thua chắc. Mình lấy đâu ra ý chí vĩnh cửu mà ‘đua’ với những dòng tập khí bất tận kia được. Bữa nay thấy siêng năng đó, chứ mai chán nản, bỏ cuộc là là bình thường.

Thế nên, tôi quyết định phải tìm một chiến thuật khác, không trông chờ vào ý chí của mình nữa, nếu không thì sớm muộn các tập khí sẽ dìm tôi chìm nghỉm.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi tìm kiếm, đối chiếu các pháp môn khác nhau trong Phật Pháp. Sau cùng, tôi đã tìm ra…

Tập khí (các tính xấu) có nguồn gốc là Nghiệp lực, chúng là thói quen lặp lại tỉ tỉ vô số kiếp của ý nghiệp. Ví dụ như hàng ngàn kiếp qua, kiếp nào ta cũng lấy vợ lấy chồng, ham đắm trong ân ái vợ chồng, ngay cả sinh làm thú thì cũng đều chìm trong ái dục. Thói quen ân ái được huân tập cả ngàn vạn kiếp, cả triệu tỉ kiếp như thế, nên nó mạnh mẽ và bền bỉ khủng khiếp.

Đó là nguyên nhân chính khiến cho các tập khí như là suối nguồn bất tận vậy.

Đấy là chưa kể những Nghiệp khác, như khinh chê người xấu ác, sau này chính mình cũng xấu ác như vậy. Rồi gieo rắc, truyền bá những tư tưởng sai lầm, sau này Nhân quả sẽ khiến cho mình mắc phải những sai lầm không thoát ra được v.v… Tất cả chúng đều là Nghiệp lực, đều “ hùa nhau” kích phát các thói xấu khởi lên không ngừng.

Muốn thắng chúng, không thể dùng chiến thuật “một phát xong ngay”, “đánh nhanh rút gọn” được, không thể. Đó là viễn tưởng. Các tập khí giống như những dòng sông, không ai, dù là đại lực sĩ có thể tát cạn một dòng sông trong một ngày được. Cần phải có thời gian lâu dài, ở đây, là lâu dài nhiều kiếp.

Ta cần phải “thi gan” với chúng, dùng chiến thuật dai dẳng để “ kháng chiến trường kì” với chúng. Trong cuộc chiến này, không phải ai mạnh hơn người đó thắng, mà là ai dẻo dai hơn, người đó thắng.

Vậy nên, đầu tiên không phải là “ tìm cách gì”, mà là cần XÁC ĐỊNH TƯ TƯỞNG “KHÁNG CHIẾN TRƯỜNG KÌ”, sẵn sàng tinh thần tu tập lâu dài.

Tiếp theo, tập khí là Nghiệp lực, nó rất mạnh, nên phải dùng Nghiệp lực tương đương để đối trị.

Pháp môn tôi chọn , đó là PHÁT NGUYỆN. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy :

“Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo…”

Theo Nhân quả, Ý nghiệp là gốc, sẽ sinh ra Khẩu nghiệp và Thân nghiệp đúng như ý đã khởi. Trong các loại ý, việc nghĩ đến muốn làm việc này hay việc khác, gọi là Ý NGUYỆN, và Ý NGUYỆN sẽ sinh ra hành động. Có nghĩa là trong tâm từng khởi lên ý nghĩ muốn làm gì, sau một thời gian, hoặc gần trong một kiếp, hoặc xa qua nhiều kiếp, ta sẽ thực hiện đúng như ý muốn đã khởi, đây là quy luật Nhân Quả.

Xưa kia suốt vô số kiếp ta thường ước muốn sai lầm, khởi ý niệm sai lầm, nên mới tạo ra “một dòng sông tập khí” lôi kéo ta vào sai trái. Nay ta cần tạo ra một “dòng sông mới”, lấn áp, chèn ép cái dòng tập khí cũ.

Tôi xác định rằng, dù bỏ hẳn kiếp này không tạo công đức gì khác, không thành tựu được gì cả, chỉ PHÁT NGUYỆN để tạo ra trong tâm một “dòng sông mới” của những thói quen tốt, của từ bi, của vị tha, của tinh tấn, của mọi hạnh lành mà Phật dạy.

Có thể kết quả phải đợi qua nhiều kiếp sau, nhưng thà chậm một kiếp mà vô lượng kiếp sau sẽ ổn định. Còn hơn ham những thành tựu nhất thời, nhưng không ổn định lâu xa được.

Vậy nên, bí quyết thứ hai tôi áp dụng, đó là DỐC HẾT SỨC LỰC, THỜI GIAN CÓ THỂ VÀO PHÁT NGUYỆN.

Có người hỏi tôi : Phát nguyện là tương lai xa, còn hiện tại thì đang lười biếng thì sao chỉnh ngay được chứ ?

Tôi đáp rằng tôi sẵn sàng thí bỏ kiếp này, chấp nhận mình vẫn là người xấu ác, để dồn sức cho vô lượng kiếp sau.

Tinh thần là như thế, nhưng thực tế, qua 4-5 năm ngày ngày dốc sức PHÁT NGUYỆN, thì một “dòng sông mới” của những thói quen tốt đã được tạo ra.

Đó là với cá nhân tôi thôi, chứ thực ra mỗi người một khác, có người kết quả nhanh hơn, có người chậm hơn. Nhưng nguyên lí thì giống nhau, đã làm sẽ có kết quả, đã PHÁT NGUYỆN sẽ tạo ra những hành động mới, thói quen mới.

Vậy PHÁT NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO ?

Thực ra tôi không còn nhớ chính xác những gì tôi nguyện khi đó. Nhưng bây giờ, tôi biết hai cách Phát nguyện còn hay hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn nhiều lần.

Cách thứ nhất, đó là 10 nguyện Phổ Hiền, hơi dài, nên tôi không viết ra ở đây, bạn muốn tìm hiểu, xin đọc tiếp, cuối bài bạn sẽ thấy, hoặc có thể xem ở video tôi đã đăng kèm theo bài viết.

Cách thứ hai, là một lời nguyện nhằm “phong ấn” tâm lại, “khóa” không cho nó khởi ý xấu. Đây, cụ thể lời nguyện như thế này :

” Con nguyện từ nay đến vô lượng kiếp sau, dù sinh về cảnh giới nào đều dốc lòng đem thân- khẩu- ý về nương nơi giới luật của Phật dạy, từ giới cư sĩ cho đến giới Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm nối nhau quyết không chiều theo tập khí xấu ác, phiền não tham, sân , si, mạn, nghi, tà kiến… chỉ thuần khao khát sống trong giới hạnh thanh tịnh của Phật, như người sắp chết khát mong đến được dòng suối mát, như kẻ sắp chết rét khao khát ở bên bếp lửa ấm áp.

Nguyện cho mọi thân – khẩu – ý con luôn thanh tịnh trong giới hạnh của Phật một cách tự nhiên, thuần thục như hơi thở, kiên định không gì ngăn trở được, không gì phá hoại được.

Nguyện cho hễ tâm con móng khởi bất cứ niệm bất thiện nào, miệng định nói lời bất thiện, thân định làm điều bất thiện, trái với giới hạnh của Phật dạy, liền đó toàn thân con đều đau nhức khổ sở, cho đến khi nhổ bỏ được những ý niệm bất thiện ấy, con mới được an lành trở lại.

Nguyện kiếp kiếp nối nhau như thế cho đến khi thành Phật, con luôn viên mãn được Trì Giới Ba La Mật, niệm niệm nhiếp trong giới hạnh của Phật mà không thấy có người trì giới, không thấy giới, vì tất cả hư huyễn, bất khả đắc vậy.”

Nếu trước khi nguyện, bạn tạo nhiều công đức như niệm Phật, lạy Phật, ấn tống, phóng sinh, cứu người, tụng kinh, trì chú… sau đó hồi hướng công đức ấy vào lời nguyện này thì hiệu lực càng mạnh mẽ hơn, thành tựu nhanh chóng hơn, như “hổ mọc thêm cánh”, như hạt giống tốt lại được gieo vào mảnh đất màu mỡ. Hồi hướng như thế nào ?

“Con nguyện hồi hướng công đức …này, nguyện từ nay đến vô lượng kiếp sau, dù sinh về cảnh giới nào đều dốc lòng đem thân- khẩu- ý về nương nơi giới luật của Phật dạy, từ giới cư sĩ cho đến … ( đọc hết lời nguyện như trên)”

Vậy nếu với những người tu Tịnh Độ, nguyện hết kiếp được Vãng Sinh, thì nguyện thêm lời nguyện trên có ảnh hưởng gì không ?

Có, nó sẽ giúp cho người ấy, sau khi được Vãng Sinh rồi, càng nhanh chóng tu viên thành Chánh Giác hơn. Vì sinh lên Tịnh Độ rồi, đâu phải là thành Phật ngay lập tức, mà là tiếp tục tu lâu dài cho đến khi viên mãn thành Phật. Sớm phát lời nguyện này, sẽ càng hỗ trợ cho sự nghiệp tu hành sau khi Vãng Sinh.

Còn khi chưa sinh lên Tịnh Độ, thì lời nguyện này sẽ giúp những người tu Tịnh Độ ngăn chặn những tham đắm thế gian, ngăn chặn nghiệp chướng từ trong trứng nước, hỗ trợ cho việc Vãng Sinh.

________________

Khi “dòng sông mới” do PHÁT NGUYỆN tạo ra, nó âm thầm triệt tiêu các tập khí một cách êm thấm.

Ta không muốn siêng năng, không cố gắng gì cả, nhưng trong tâm nhiệt huyết tự nó sôi trào.

Nó giống như là người mê bóng đá cảm thấy hưng phấn khi cổ vũ đá bóng vậy. Không cần ai thúc ép, mà vẫn gào thét, nhẩy nhót, quay cuồng không biết mệt… Xong ở đây là nhiệt huyết với Đạo lí, với Phật Pháp.

______________

Tiếp theo, một loại nhân quả khác tiếp thêm vào cuộc chiến với tập khí.

KHI TA KHIẾN CHO AI THÀNH THẾ NÀO, CHÍNH TA SẼ THÀNH RA NHƯ THẾ.

Đây là quy luật Nhân quả, là Nghiệp lực nên vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như một người gieo rắc những tư tưởng sai trái, tà dục, đồi trụy… thông qua lời nói, truyền bá sách báo, web độc hại…. thì tương lai, người đó ngoài những quả báo đau đớn, còn bị sa lầy trong tư tưởng. Họ sẽ trụy lạc hơn ai hết, vì đây là nhân quả.

Và ngược lại, nếu ta cố gắng giúp người khác suy nghĩ hướng thiện, hướng về Phật Pháp, thì Nhân quả sẽ khiến ta – hay nói đúng hơn, chế định cho tâm ta thường xuyên khởi lên những tư tưởng thiện, thường khỏi tâm cung kính Tam Bảo, mến mộ Phật Pháp.

Cái này là tự động – automatic do Nghiệp lực thúc đẩy, không dùng ý chí ép, nhưng nó vẫn tự khởi, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Vậy nên, bí quyết thứ ba : KHÔNG CỐ ÉP MÌNH PHẢI TU, CHỈ DỒN SỨC GIÚP NHỮNG NGƯỜI KHÁC TU HÀNH. XEM VIỆC TU HÀNH TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ VIỆC CHÍNH CỦA MÌNH.

Cụ thể, thì tôi dùng facebook, youtube, website chuyên đăng những bài nhân quả, Phật Pháp cho mọi người tăng trưởng tín tâm, hiểu sâu Đạo lí, và đó là một cách tạo ra hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

___________________

Với chiến thuật này, ta đã tạo ra một thế lực mới dai dẳng và mạnh mẽ trong tâm, đối kháng với dòng Tập khí. Nó âm thầm triệt tiêu các ý niệm xấu bằng cách nào đó ta không biết. Chỉ thấy được bản thân mình đã thay đổi rất nhiều mà không cần quá cố gắng như trước.

Ví dụ đơn giản như việc bỏ thuốc lá. Đối với những ai nghiện thuốc lá, việc bỏ thuốc thực sự rất khó khăn. Đến lúc thèm thuốc thì phải dùng một ý chí rất mạnh để gằn xuống, tìm cách để quên đi cơn thèm.

Nhưng khi có một “dòng sông mới” trong tâm nhờ PHÁT NGUYỆN & công đức KHUYẾN TU, thì đơn giản là cơn thèm không khởi lên, tôi thấy không thích hút nữa, vậy là bỏ thuốc thôi, không cần cố gắng gì cả.

Lần lượt những tập khí khác cũng lại như thế, chúng cứ nhẹ nhàng “không cánh mà bay”. Tất nhiên, ngay hiện tại chưa thể trừ diệt sạch sẽ 100% các tập khí được, chứ không thì tôi đã chứng Thánh rồi. Chưa, nhưng chúng giảm thiểu đi rất nhiều, và tương lai thì chúng sẽ còn giảm mạnh, cho đến một kiếp nào đó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đó là điều chắc chắn.

Vậy ngoài hai cách trên thì còn cách nào không ?

Còn, còn rất nhiều là khác. Đức Phật dạy hàng ngàn pháp môn khác nhau, sám hối, thiền định, quán Từ Bi, quán Bất Tịnh, tụng kinh, trì chú .v.v… pháp môn nào rồi cũng sẽ đưa đến Giác Ngộ Giải Thoát. Mà đã Giác Ngộ rồi thì đương nhiên chẳng còn những tâm xấu ác nữa. Chỉ là cơ duyên mỗi người một khác, nên mỗi người lại phù hợp với một cách tu khác nhau.

Trên đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của Quang Tử – một người căn cơ thấp, trình độ “ cùi bắp”, mạo muội chia sẻ với các bạn một chút “góp vui”, hi vọng giúp ích chút nào đó cho những người bạn đồng cảnh ngộ trong bước đầu tu tập. Cầu mong cho mọi người vững bước tu hành, nương theo lời Phật dạy mà sớm thoát ly khỏi biển khổ sinh tử này.

( Quang Tử)

_______________________

PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN

Và trong các cách phát nguyện, đây là phương pháp phát nguyện được Đức Phật mười phương ca ngợi, thâu nhiếp mọi pháp môn Đại Thừa, do Phổ Hiền Đại Bồ Tát tuyên thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. Dễ thực hành nhưng lại giúp chúng ta đạt được công đức vô cùng khủng khiếp. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng :

“…Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng bảy món báu thượng diệu và đồ an lạc tối thắng của Nhơn Thiên, rất nhiều đến nỗi đầy khắp tất cả thế giới như số cực vi trong vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả cho bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong ngần ấy thế giới, trải qua vô số kiếp như số cực vi trong ngần ấy cõi Phật nối luôn không dứt, cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức, đem sánh với công đức của người một phen nghe mười điều nguyện vương này, thì công đức trước không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, nhẫn đến cũng không bằng một phần ưu ba ni sa đà của công đức nghe kinh này.

…Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện này, thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây mù, các đức Phật, Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hàng Nhơn Thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này trọn được thân người, nay đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, nếu sanh ở cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, trọn có thể phá hoại tất cả đường ác, trọn có thể xa lìa tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, trọn có thể giải thoát tất cả phiền não, như sư tử vương dẹp phục bầy thú. Kham lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh.

Chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi Bồ Ðề đạo tràng hàng phục quân ma, thành bực Ðẳng Chánh Giác giảng nói pháp mầu vi diệu. Có thể làm cho chúng sanh trong những cõi Phật như số cực vi trần đều phát tâm Bồ Ðề, tuỳ theo căn tánh của chúng sanh mà dạy dỗ cho thành thục, nhẫn đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn…”

Và đây là 10 điều nguyện vĩ đại ấy, được viết giản lược lại theo thể lục bát, dễ đọc, dễ nhớ:

VĂN PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN THẬP HẠNH

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ! (1 lạy)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)

Con xin đem tấm lòng thành

Vô biên tha thiết, trời xanh thấu cùng

Dưới chân Từ Phụ bao dung

Phát lên lời nguyện vô cùng vô biên (1 lạy)

Nguyện rằng Chư Phật thiêng liêng

Mười phương quá khứ, hiện tiền, vị lai

Con xin lễ kính các Ngài

Trọn tâm tha thiết, chẳng phai nhạt lòng (1 lạy)

Nguyện con ngữ ý sạch trong

Ngợi ca cùng tột Đức – Công sâu dày

Mười phương Đức Phật xưa nay

Vô biên Trí – Hạnh , lớn thay không cùng. (1 lạy)

Nguyện đem bảo vật cúng dường

Tòa sen , đèn lọng, hoa hương ..v.v… vô vàn

Con dâng cúng Phật hân hoan

Dù cho thịt nát, xương tan cũng đành

Pháp cúng dường – không gì sánh :

Y theo Chánh Đạo, thực hành thâm sâu.

Trọn nên Phật Quả nhiệm màu

Độ sinh vô lượng, vẹn câu “ cúng dường ”. (1 lạy)

Nguyện bao lầm lỗi còn vương

Đem ra sám hối , triệt đường si mê

Vô biên tội – chướng nặng nề

Quyết tâm trừ diệt, trăm bề sạch trong. (1 lạy)

Nguyện trong khắp cõi hư không

Thấy nghe công đức, khởi lòng hân hoan

Trên của Phật – Thánh, dưới phàm

Trọn tâm tùy hỉ, vô vàn vô biên. (1 lạy)

Nguyện khi thời khắc thiêng liêng

Thế Tôn thành Đạo, con liền thiết tha

Quỳ dâng muôn vạn thiên hoa

Khẩn xin Phật thuyết bao la Pháp màu. (1 lạy)

Nguyện khi Phật trụ đã lâu

Người toan thị hiện vào sâu Niết Bàn.

Con liền khẩn thiết xin van

Thỉnh Phật trụ thế muôn ngàn lâu xa. (1 lạy)

Nguyện bao Hạnh – Trí mênh mang

Của mười phương Phật, vô vàn kiếp tu

Con xin học tập, cho dù

Nát thân, bỏ mạng, quyết tu cho thành. (1 lạy)

Nguyện khắp tất thảy chúng sanh

Muôn sai vạn khác, quẩn quanh luân hồi

Vô biên kiếp cũng không thôi

Con xin cung phụng, đắp bồi Đạo tâm

Độ tất cả thóat trầm luân

Thành ngôi Chánh Giác, muôn phần an nhiên. (1 lạy)

Nguyện bao công đức kể trên

Con đem phước báu vô biên xin dành

Hồi hướng khắp nẻo chúng sanh

Trọn nên Phật Quả, trọn thành Pháp thân. (1 lạy)

Phổ Hiền mười nguyện Thánh nhân

Xin vô lượng kiếp quyết tâm phụng trì.

Hư không cùng tận, có khi

Còn mười nguyện đó chẳng khi nào dừng.

Thân – khẩu – ý nghiệp chẳng ngưng

Nối nhau không hở trong từng phút giây.

Vĩnh viễn chẳng thể lung lay

Xin trên Tam Bảo chứng ngay lòng thành. (1 lạy)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! (1 lạy)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)

______________________________

TẶNG KINH SÁCH

( Xin đừng copy thông báo này đăng trong các bài viết khác, vì chương trình ấn tống thường xuyên thay đổi số điện thoại, thời gian, danh mục sách… )

Bạn muốn đọc thêm những sách nhân quả, cũng như muốn thỉnh kinh điển Phật Pháp về đọc tụng, vui lòng gọi điện vào số: 0376309077 xin gặp Ban Ấn Tống, báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại (xin gọi, đừng nhắn tin, đừng xin thỉnh tại phần Bình luận) Ban ấn tống sẽ gửi tặng bạn như yêu cầu, PHÍ VẬN CHUYỂN (SHIP) NGƯỜI NHẬN TRẢ.

Giới hạn : mỗi người thỉnh tối đa 5 cuốn

XIN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:

1. Không xin thỉnh giùm cho người khác. Kinh sách chỉ dành cho người có tâm cầu Đạo, khao khát cầu được kinh sách. Những người như thế không có ngại gì việc gọi một cuộc điện thoại để thỉnh.

2. Những người có thói quen không nghe điện thoại khi có số lạ gọi đến, và không thể sửa được thói quen này, xin đừng thỉnh sách. Vì khi bưu tá dùng số lạ gọi đến, không nghe máy, kinh sách sẽ bị chuyển ngược về Ban ấn tống, ảnh hưởng xấu đến nhiều người, đánh mất duyên lành của mình với Pháp Bảo.

3. Xin giữ thái độ tôn trọng, lịch sự khi thỉnh kinh sách, điều đó cũng thể hiện tâm cầu Đạo của người thỉnh. Ban ấn tống sẽ từ chối tặng sách với những cuộc gọi thiếu lịch sự. Và đồng thời xin nói ngắn gọn vào vấn đề, vì mọi người trong Ban ấn tống thường rất bận, ví dụ như : “ Ban ấn tống vui lòng cho tôi thỉnh những cuốn sách sau …”

Danh mục những kinh sách tặng :

– Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống

– Báo ứng hiện đời 1

– Báo ứng hiện đời 3

– Báo ứng hiện đời 4

– Báo ứng hiện đời 5 ( Nhân quả giải thưo Phật giáo)

– Báo ứng hiện đời 6 (Giai nhân áo phượng)

– Báo ứng hiện đời 7 ( Nơi mẹ tôi đến)

– Nhân quả báo ứng, mắt thấy tai nghe ( Tịnh Tùng)

– Quê hương Cực Lạc

– Cô Ba Cháo Gà

– Nhân quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 1

– Những chuyện niệm Phật cảm ứng

– Kinh Địa Tạng

– Kinh Vô Lượng Thọ

– Kinh Dược Sư

– Kinh Diệt Tội Trường Thọ Hộ Chư Đồng Tử Đà Ra Ni

– Kinh Phổ Môn

– Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện

– Từ Bi Thủy Sám

– Kinh Thiện Ác Nhân Quả

– Nghi thức chú Đại Bi – Thập chú

– Kinh A Di Đà

– Nghi thức Cầu siêu oan gia – thai nhi- duyên âm- phóng sinh.

Ngoài ra còn có CD sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” , và đĩa DVD Phật Pháp Tổng Hợp (đọc thu âm dạng mp3 với hàng chục đầu kinh sách Phật Giáo nổi tiếng – có thể mở bằng máy tính, laptop, hoặc đầu đĩa DVD ).

Do số lượng có hạn, nên một số đầu sách sẽ hết trước, mong các bạn thông cảm.

Sau khi đăng kí thành công, sau vài ngày nhân viên shiper sẽ gọi điện cho bạn.

VUI LÒNG KHÔNG TẮT MÁY, VÀ TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỪ SỐ LẠ.

Các bạn vui lòng đọc kĩ hướng dẫn và làm theo, những đăng kí sai hướng dẫn ban ấn tống sẽ tự động bỏ qua, mong các bạn thông cảm.

Related Articles

Responses