NIỆM DANH HIỆU ĐỨC ĐỊA TẠNG – MA QUỶ KHÔNG THỂ QUẤY NHIỄU.

NIỆM DANH HIỆU ĐỨC ĐỊA TẠNG – MA QUỶ KHÔNG THỂ QUẤY NHIỄU.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định).

Đời Đường có cư sĩ Lý Tín Tư, người xứ Lư Thủy, cả gia đình gồm hơn 30 người, bị ma quỷ quấy nhiễu. Lần lượt đều bị ốm đau, có người thổ huyết, lại có kẻ ngất đi. Lúc đó Tín Tư rất là phiền não, hỏi các chư Tăng phương pháp giải cứu.
Có một vị Thầy nói rằng:
“Khi đức Phật còn tại thế ở chân núi Tỳ Phú La, trong nhà trưởng giả Kiều Đề, cũng bị ác quỷ quấy nhiễu, trong dòng họ chừng 500 người. Lúc đó, ai nấy đều bịnh khổ cả 10 ngày chưa tỉnh lại. Khi đó ngài Địa Tạng Bồ Tát vân du đến nhà trưởng giả, Ngài sinh lòng từ bi niệm chú cứu vớt, ma quỷ được trừ đi. Mọi người được yên ổn, các người nên theo phương pháp đó, quy y Địa Tạng Đại Sĩ, nhất tâm xưng danh…”.
cư sĩ Lý Tín Tư lắng nghe. suy nghĩ rồi tin và làm theo, ông vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát và thờ phụng. Từ đó trong 50 năm, huyện Lư Thủy không ai bị ma quỷ quấy nhiễu nữa.

NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

Related Articles

Responses