NHỮNG BUỔI PHÓNG SINH CỦA NHÓM “BẢO THÁP”.

NHỮNG BUỔI PHÓNG SINH CỦA NHÓM “BẢO THÁP”.
(Nghi lễ được thực hiện thường xuyên tại núi và biển TP. Vũng Tàu).

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT_()_
Nguyện cho chúng sinh đây được tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh các phiền não, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, thân tâm thường an lạc, mau thoát kiếp súc sinh, mau sinh Tịnh Độ, mau viên thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh 🙏🙏🙏

Nghi thức phóng sinh đầy đủ cho bạn nào cần ạ: https://www.nhanqua.com.vn/576-2/


Related Articles

Responses