NHỜ NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THOÁT KHỎI ĐẠI NẠN

NAM CUNG TỬ NGAO

Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: “Tin là nguồn đạo, mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành, dứt trừ lưới nghi, thoát dòng ái, mở chỉ Niết Bàn, đạo vô thượng; tin lòng trong sạch không dơ bẩn, dứt trừ kiêu mạn gốc cung kính, là của quý thứ nhất trong kho pháp, là tay trong sạch lãnh các hạnh; tin hay huệ thí tâm không tham; tin hay vui mừng vào Phật pháp; tin hay thêm lớn trí công đức; tin hay quyết đến cõi Như Lai; tin khiến các căn lành sáng suốt; tin sức bền chắc không thể hư; tin hay dứt hẳn gốc phiền não; tin hay hướng về Phật công đức; tin đối cảnh giới không tham lam, xa lìa các nạn, được không nạn; tin hay vượt khỏi các đường ma, thị hiện đạo vô thượng giải thoát; tin chẳng phá hư giống công đức; tin hay nuôi lớn cây Bồ đề; tin hay thêm ích trí tối thượng; tin hay thị hiện tất cả Phật”.
Thật vậy, nếu niệm Phật, niệm Bồ Tát với lòng tin kiến cố dù chỉ trong giây phút công đức vẫn không thể nghĩ bàn.
Trong mỗi con người đều hàm chứa một đức tin. Có người tin cạn, có người tin sâu, có người tin ít, có người tin nhiều. Chung quy đều được lợi ích!
Thời nhà Tấn, có ông Nam Cung Tử Ngao làm quan đến hàng tam phẩm. Sau nhà vua nghe lời dua nịnh của bọn gian thần cho là ông đã ăn hối lộ quốc khố triều đình trong việc sửa đê chống lũ. Vì thế ông bị đày đi Vân Nam.
Ngay lúc này, Trường Lạc Công làm loạn, thành Vân Nam bị thất thủ, Nam Cung Tử Ngao bị bắt làm tù binh. Biết mình chẳng thể nào sống dưới lưỡi dao của Trường Lạc Công nên ông chuyên lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cầu mong thoát khỏi kiếp nạn này.
Khi bị dẫn ra pháp trường chém đầu, ông vẫn không thay đổi thần sắc, nhất tâm niệm Bồ Tát. Lúc loạn quân đến chém mấy dao, tự nhiên lưỡi dao cong gãy, chem. Chẳng được nữa.
Trường Lạc Công lấy làm lạ cho là tà thuật, rồi tự tay lấy dao mà chém. Nhưng chém cách nào đi nữa Nam Cung vẫn bình yên không tổn một mảy lông. Trường Lạc Công thấy vậy hỏi:
– Ngươi có bản lãnh gì mà được như vậy? Có phải ngươi là yêu tinh hiện hình làm nhiễu loạn lòng quân ta không?
Nam Cung Tử Ngao đáp:
– Thưa Trường nguyên soái, tôi vốn chẳng phải yêu tinh, quỷ quái mà tôi là quan bị đày của Tấn quốc. Vì vua tôi nghe lời bất chánh nên thân tôi phải gánh lấy hậu quả thế này.
– Vậy ngươi tu thuật trường sinh bất tử sao? Trường Lạc Công ngắt lời.
– “Bẩm ngài không. Vốn từ khi bị đày đến Vân Nam, ngày nào tôi cũng chuyên lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chính vì thế mới được Ngài che chở khỏi đại nạn”. Nam Cung Tử Ngao trả lời.
Nghe vậy, Trường Lạc Công bèn tha tội và phóng thích cho Nam Cung toàn mạng sống.
Chốn pháp trường dao kề gần cổ
Niệm Quán Âm dao gậy rã tan.

Nguồn: Nhân quả

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x