NGHI THỨC TỤNG

NGHI THỨC TỤNG
PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ RA NI

Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! ( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát !
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)

Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:
ÔM TU RÊ, TU RÊ, MA HA TU RÊ, TU TU RÊ, XOA HA (3 lần)
Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:
ÔM SOA BA VA, SUT ĐA XA R’VA, ĐA R’MA, SOA BA VA SUT ĐA HAM (3 lần)
Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn:
ÔM TA TA TU, TI TI TI TI, TU TU TU TU, VĂC RA XĂC ĐÔ RĂC, HUM VAM HÔC, H’RỊT , HĂC HUM, PHẠT HUM (3 lần)
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
ÔM GA GA NA SAM BA VA, VĂC RA HÔC (3 lần)
Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn:
NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA (3 lần)
Phá Địa Ngục Chân Ngôn:
ÔM CHA LA TÊ GIA XOA HA (3 lần)
Giải Oán Kết Chân Ngôn:
ÔM SAN TA RA KA TA XOA HA (3 lần)
Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn :
ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA (3 lần)
Kết Đàn Chân Ngôn:
ÔM VĂC RA CHĂC C’RA HUM, RĂC HUM, VAM HÔC (3 lần)
Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:
ÔM RAM (3 lần)

US NI SA VI DA DA ĐA RA NI
( PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ RA NI)

NA MÔ BA GA GOA TÊ
TRAI LÔ KY A
P’RA TI VI SI S’TA DA BUT ĐA DA
BA GA GOA TÊ
TA ĐI A THA ÔM
VI SÔ ĐA DA VI SÔ ĐA DA
A SA MA SA MA
SA MAN TA GOA BA SA
S’PHA RA NA GA TI
GA HA NA SOA BA GOA
VI SUT ĐÊ
A BI SIN CHA TU MAM
SU GA TA GOA RA GOA CHA NA
AM RI TA A BI SÊ KAI
MA HA MAN T’RA PA ĐAI
A HA RA A HA RA
A DU SAM ĐA RA NI
SÔ ĐA DA SÔ ĐA DA
GA GA NA VI SU ĐÊ
US NI SA VI DA DA VI SUT ĐÊ
SA HA S’RA RA S’MI
SAM CHÔ ĐI TÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
A GOA LÔ KA NI
SAT PA RA MI TA
PA RI PU RA NI
SA R’GOA TA THA GA TA
MA TI ĐA SA
BU MI P’RA TI S’THI TÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
HÊ R’ĐA DA
A ĐI S’THA NA ĐI S’THI TA
MA HA MU Đ’RÊ
GOA J’RA KA DA
SAM HA TA NA
VI SUT ĐÊ
SA R’GOA GOA RA NA
A PA DA ĐU R’GA TI PA RI
VI SUT ĐÊ PRA TI
NI GOA R’TA DA
A DU SUT ĐÊ
SA MA DA A ĐI S’THI TÊ
MA NI MA NI MA HA MA NI
TA THA TA BU TA
KÔ TI PA RI SUT ĐÊ
VI S’PHU TA BUT ĐI
SUT ĐÊ
DA DA DA DA
VI DA DA VI DA DA
S’MA RA S’MA RA SA R’GOA
BUT ĐA A ĐI S’THI TA
SUT ĐÊ
GOA J’RI GOA J’RA GA R’BÊ
GOA J’RAM BA GOA TU
MA MA SA RI RAM
SA R’GOA SAT TOA NAM
CHA KA DA PA RI
VI SUT ĐÊ SA R’GOA
GA TI PA RI SUT ĐÊ
SẢ R’GOA TA THA GA TA
SIN CHA MÊ
SA MA SOA SA DAN TU
SA R’GOA TA THA GA TA
SA MA SOA SA
A ĐI S’THI TÊ
BUT ĐI DA BUT ĐI DA
VI BUT ĐI DA VI BUT ĐI DA
BÔ ĐA DA BÔ ĐA DA
VI BÔ ĐA DA VI BÔ ĐA DA
SA MAN TA PA RI SUT ĐÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
HÊ R’ĐA DA
A ĐI S’THA NA ĐI S’THI TA
MA HA MU Đ’RÊ XOA HA

Related Articles

Responses