NGHI THỨC SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT VÀ 7 VỊ PHẬT DƯỢC SƯ

Con tên là … Pháp danh, nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Nhất tâm đánh lễ: (mỗi danh hiệu lạy 1 lạy)

1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni Phật
2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Kim Cang Bất Hoại Phật
3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Quang Phật
4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Long Chủng Tôn Vương Phật
5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Quân Phật
6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Hỷ Phật
7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Hỏa Phật
8.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Quang Phật
9.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bất Không Kiến Phật
10.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Phật
11.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Phật
12.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dõng Thí Phật
13.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Phật
14.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Thí Phật
15.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thủy Thiên Phật
16.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiên Thủy Thiên Phật
17.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hiền Cát Tường Phật
18.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Chiên Ðàn Cát Tường Phật
19.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Lượng Oai Đức Phật
20.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Quang Đức Hoa Phật
21.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Cát Tường Phật
22.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Na La Diên Cát Tường Phật
23.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hoa Cát Tường Phật
24.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật
25.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
26.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tài Cát Tường Phật
27.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Niệm Cát Tường Phật
28.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật
29.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Đế Thắng Tràng Vương Phật
30.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Du Bộ Công Ðức Phật
31.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ðấu Chiến Thắng Phật
32.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dũng Kiện Cát Tường Phật
33.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Phổ Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật
34.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật
35.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Tu Di Sơn Vương Vương Phật

*****
Nhất Tâm Đảnh Lễ

1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật
2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri V ô Cấu Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật
4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật
5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật
6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật
7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Và chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong tất cả thế giới mười phương. Xin chư Phật Thế Tôn hãy từ bi thương nhớ đến con.

Con tên là….Pháp danh….nay con đối trước mường phương ba

đời chư phật xin chân thành sám hối hết thảy nghiệp tội con đã tạo ở đời này hay đời trước.
Từ vô thỉ đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián, là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ; con do thân ba, miệng bốn, ý ba mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo; đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh văn, cỗ xe Độc giác, cỗ xe Đại Thừa, thì con nhục mạ, quấy phá ; thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, đố kị, pháp thí tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác; con phỉ báng đến cả chư vị Thế tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp. Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin qui mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế tôn, con không dám che giấu. Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu. Tựa như các vị đại bồ tát quá khứ tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị đại bồ tát vị lai tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị đại bồ tát hiện tại tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

Trong mười phương thế giới, bao nhiêu chúng sinh hiện tại tu hành bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ, con nay tùy hỷ tất cả một cách sâu xa, tùy hỷ tất cả đối với công đức của hết thảy chúng sinh quá khứ và vị lai. Lại nữa, hiện tại các vị bồ tát mới tu, phát bồ đề tâm có bao nhiêu công đức; các vị bồ tát đã trải qua trăm kiếp tu hành bồ tát hạnh có bao nhiêu công đức to lớn; các vị bồ tát được vô sinh pháp nhẫn, được bất thoái chuyển, được nhất sinh bổ xứ, tất cả những khối công đức như vậy, con xin dốc lòng tùy hỷ tán thán tất cả. Quá khứ và vị lai, tất cả bồ tát có bao nhiêu công đức, con cũng xin tùy hỷ tán thán như vậy. Lại nữa, hiện tại mười phương thế giới, tất cả chư vị Phật đà, Ứng cúng, Chánh biến tri, chứng được tuệ giác bồ đề vi diệu, vì độ thoát vô biên chúng sinh mà chuyển đẩy pháp luân vô thượng, thi hành pháp thí vô ngại, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dựng cờ pháp, mưa nước pháp, thương xót khuyến hóa tất cả chúng sinh, làm cho ai cũng tin chịu, nhờ ơn pháp thí, sung túc mọi nỗi an lạc vô tận; các vị Bồ tát, Thanh văn, Độc giác tập hợp công đức, chúng sinh chưa có công đức ấy thì làm cho có cả , tất cả công đức của chư vị Phật đà và chư vị Thánh giả hiện tại, con xin tùy hỷ hết thảy. Quá khứ và vị lai, chư vị Phật đà và chư vị Thánh giả, có bao nhiêu công đức, con cũng hết lòng tùy hỷ tán thán như vậy.

HỒI HƯỚNG

Sám hối, Tùy hỉ công đức chẳng ai bằng
Hồi hướng vô biên phước huệ tăng
Nguyện cùng khắp chúng sanh trong pháp giới
Đều sớm chứng Vô Thượng Bồ Đề.
Phiền não tiêu trừ , không chướng ngại
Cầu cho con tăng trưởng trí huệ
Chẳng còn nghiệp chướng trong tất cả
Đời đời Bồ tát hạnh vun trồng.

Nguyện khi con hết báo thân này

Sanh trong tịnh độ ở phương tây

Sen nở tỏ lòng cùng thấy Phật

Bất thối Bồ tát bạn sum vầy.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

Tất cả bài Pháp trên Facebook Quang Từ quý vị tín chúng có thể tùy ý sao chép, chia sẻ ko cần xin phép ạ, Quang Từ luôn hoàn hỷ 🙏
Nguồn: Quang Từ

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x