NGHE PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ RA NI,

NGHE PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ RA NI,
QUỶ THẦN NHẤT LOẠT SIÊU THĂNG CÕI TRỜI

Trong niên hiệu Khai Nguyên, tại Đông Đô có ông Vương Thiếu Phủ tụng chú Tôn Thắng theo bản của ngài Phật Đà Ba Lỵ đã vài muôn biến, một đêm, ông mộng thấy vị Phạn tăng đi đến bảo:
“Nhơn giả tụng niệm rất tinh thành, nhưng tiếc vì chú văn còn thiếu, nên công hiệu kém!”
Thiếu Phủ đảnh lễ cầu thỉnh bản chú văn đầy đủ. Phạm tăng từ bi chấp thuận, truyền dạy từng câu chuẩn xác của bản thần chú này. Sau khi đã thông thuộc tất cả, ông bái tạ đưa vị Phạm tăng ra khỏi cửa, lúc đó nhìn trên bầu trời sáng như ban ngày.
Thiếu Phủ tỉnh dậy, nhớ cơn thần mộng, lấy làm lạ, nhắm mắt tụng thần chú mấy biến thấy vẫn thông suốt. Từ đó, ông viết ra và y theo khẩu truyền của vị Phạm tăng mà thọ trì.

Trong niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, Thiếu Phủ đang nằm nơi tư thất, chợt tắt thở ( nay gọi là chết lâm sàng). Vì nơi ngực còn ấm, người nhà không dám tẩm liệm. Đến 7 hôm sau, ông bỗng sống lại.
Lúc ấy, kẻ háo sự trong thành bảo nhau đến hỏi về duyên cớ tái sanh. Tiếng đồn lan ra, có Vưong Khai Sĩ và Vương Sơn Nhơn ( trong chuyện cầu siêu cho cha) lúc ấy ở Đông Đô không quen biết nhau, cũng đồng đến thăm viếng. Trước mặt các quan khách, Vương Thiếu Phủ trần thuật như sau:

– Tôi vừa nằm nghỉ, chợt hôn mê, thấy có hai sứ giả đến dẫn đem đi. Được vài mươi dặm, đến một gốc đại thụ, hai sứ giả dùng lại tạm nghỉ, tôi cũng ngồi xuống theo. Bỗng nhớ tới chú Tôn Thắng, tôi liền nhắm mắt tụng luôn 21 biến. Lúc mở mắt nhìn quanh, không thấy hai sứ giả đâu cả.
Giây lát, có bốn vị khác đi đến quỳ thưa rằng: “Không biết ngài tu theo diệu pháp nào, khiến cho hai sứ giả dẫn độ ngày ban nãy, đều được sanh lên cõi trời?”
Tôi đáp: “Tôi chỉ tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni”.
Bốn vị ấy cầu thỉnh: “Xin ngài vì chúng đệ tử tụng trì, cứu vớt cho khỏi vòng khổ nạn!” Tôi cũng nhắm mắt tụng 21 biến, lúc mở mắt ra, lại không thấy bốn vị đó đâu nữa.

Khoảnh khắc giữa hư không, có tiếng binh đao, một vị thần mặc tử bào, mang giáp trụ, quân thị vệ đông đảo, đến trước quỳ thưa rằng: “Tôi là thần Ngũ Đạo Minh Ty ( thần của Âm Phủ), địa vị tuy tôn quý, nhưng vẫn còn thuộc về thần đạo. Sáu vị kia nhờ pháp lực của ngài, đều được sanh lên cõi trời. Xin mời ngài hạ cố đến chỗ tôi trì tụng, khiến cho đệ tử và chúng sanh nơi đó được nhờ phước ấm, đồng sanh lên thiên giới”.
Theo vị thần đó, tôi đi đến một khu thành quách to rộng, chu vi ước độ vài mươi dặm. Trong thành có rất đông tội nhơn, mang gông xiềng họp lại nơi sân rộng trước cung điện, có lẽ đang chờ khảo tra xử phạt.
Vị thần dạy quân bày tòa cao đẹp, làm lễ thỉnh tôi lên ngồi, còn chính mình quỳ nơi trước, phía dưới, chắp tay lắng nghe. Tôi liền định tâm chí thành tụng đủ 49 biến, khi mở mắt ra nhìn bốn bề không thấy một ai cả, chỉ có gông xiềng đứt nát nằm ngổn ngang chung quanh.
Còn đang kinh ngạc, bỗng có 4 sứ giả đến bảo tôi rằng: “Đức Diêm La Vương truyền mời ông đi nơi khác, vì ông đã làm rối loạn, phá hư trật tự chốn Âm ty của chúng tôi”.
Kế đó họ đưa tôi vào một hang núi, và tôi được hoàn hồn sống lại. Sự tái sanh này chắc cũng nhờ oai lực không thể nghĩ bàn của Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni.

Vương khai Sĩ và Vương Sơn Nhơn nghe nói, mỗi người đều đọc bản chú của mình đã được học để so sánh với bản chú của Vương Thiếu Phủ thì thấy đồng nhau như một bản. Cả ba đều vui mừng, cùng nhau khánh hạ. Vương sơn Nhơn nói: “Bản của tôi thọ giáo từ một lão nhân nơi Ngũ Đài Sơn”, Vương Thiếu Phủ bảo: “Tôi thọ học bản chú này với vị thần tăng trong mộng”. Vương Khai Sĩ nói: “Còn bản của tôi được thọ truyền bởi ngài Kim Cang Trí Tam Tạng, hiện Phạm văn bối diệp hiện còn lưu trữ”. Ai nấy nghe nói đều kinh ngạc, khen là chuyện hy hữu.

***********************
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni ( phiên âm từ tiếng Phạn ):
_ US NI SA VI DA DA ĐA RA NI _

NA MÔ BA GA GOA TÊ
TRAI LÔ KY A
P’RA TI VI SI S’TA DA BUT ĐA DA
BA GA GOA TÊ
TA ĐI A THA ÔM
VI SÔ ĐA DA VI SÔ ĐA DA
A SA MA SA MA
SA MAN TA GOA BA SA
S’PHA RA NA GA TI
GA HA NA SOA BA GOA
VI SUT ĐÊ
A BI SIN CHA TU MAM
SU GA TA GOA RA GOA CHA NA
AM RI TA A BI SÊ KAI
MA HA MAN T’RA PA ĐAI
A HA RA A HA RA
A DU SAM ĐA RA NI
SÔ ĐA DA SÔ ĐA DA
GA GA NA VI SU ĐÊ
US NI SA VI DA DA VI SUT ĐÊ
SA HA S’RA RA S’MI
SAM CHÔ ĐI TÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
A GOA LÔ KA NI
SAT PA RA MI TA
PA RI PU RA NI
SA R’GOA TA THA GA TA
MA TI ĐA SA
BU MI P’RA TI S’THI TÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
HÊ R’ĐA DA
A ĐI S’THA NA ĐI S’THI TA
MA HA MU Đ’RÊ
GOA J’RA KA DA
SAM HA TA NA
VI SUT ĐÊ
SA R’GOA GOA RA NA
A PA DA ĐU R’GA TI PA RI
VI SUT ĐÊ PRA TI
NI GOA R’TA DA
A DU SUT ĐÊ
SA MA DA A ĐI S’THI TÊ
MA NI MA NI MA HA MA NI
TA THA TA BU TA
KÔ TI PA RI SUT ĐÊ
VI S’PHU TA BUT ĐI
SUT ĐÊ
DA DA DA DA
VI DA DA VI DA DA
S’MA RA S’MA RA SA R’GOA
BUT ĐA A ĐI S’THI TA
SUT ĐÊ
GOA J’RI GOA J’RA GA R’BÊ
GOA J’RAM BA GOA TU
MA MA SA RI RAM
SA R’GOA SAT TOA NAM
CHA KA DA PA RI
VI SUT ĐÊ SA R’GOA
GA TI PA RI SUT ĐÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
SIN CHA MÊ
SA MA SOA SA DAN TU
SA R’GOA TA THA GA TA
SA MA SOA SA
A ĐI S’THI TÊ
BUT ĐI DA BUT ĐI DA
VI BUT ĐI DA VI BUT ĐI DA
BÔ ĐA DA BÔ ĐA DA
VI BÔ ĐA DA VI BÔ ĐA DA
SA MAN TA PA RI SUT ĐÊ
SA R’GOA TA THA GA TA
HÊ R’ĐA DA
A ĐI S’THA NA ĐI S’THI TA
MA HA MU Đ’RÊ XOA HA

( Những chỗ như S’MI, đọc là (Sờ )Mi, nhưng âm ‘sờ’ đọc lướt nhanh, hay J’RI , đọc là (Giờ) Ri, với âm ‘ Giờ’ lướt nhanh, những chỗ khác cũng tương tự : R’Ga đọc là ( Rờ) Ga, Đ’Rê đọc là ( Đờ) Rê…) Video hướng dẫn:
https://www.youtube.com/watch?v=P9gJzHy6bO4

Related Articles

Responses