Ngày hôm nay 01/10/2020 – hơn 20 quyển kinh sách được thỉnh miễn phí bị hoàn trả về…Thiết nghĩ KINH SÁCH LÀ PHÁP BẢO,

Ngày hôm nay 01/10/2020 – hơn 20 quyển kinh sách được thỉnh miễn phí bị hoàn trả về…Thiết nghĩ KINH SÁCH LÀ PHÁP BẢO, quý giá hơn tất cả vàng, bạc, châu báu trên cõi đời này…
Mong quý vị có tên trong hình ảnh cũng như những quý vị đang có suy nghĩ muốn thỉnh kinh sách bên Ban ấn tống, hãy rút kinh nghiệm: Nếu thật sự cần thì quý vị hãy thỉnh, đừng thấy kinh sách cho thỉnh miễn phí rồi nghĩ là không giá trị và không chịu trách nhiệm với hành động của mình trước đó…

LƯU Ý: Kinh sách bị chuyển hoàn về rất nhiều, nhưng đây là 3 gói trong tháng 9/2020 – xin thỉnh nhiều nhất… nên thật sự THIỆN NHƯ rất buồn, buồn vì giáo lý của Đức Phật được đem đến tận cửa nhà quý vị nhưng bị quý vị từ chối… Nghiệp này sẽ khiến quý vị cắt đứt duyên lành với Phật Pháp trong rất nhiều kiếp.
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT _()_
Related Articles

Responses