NGẠ QUỶ LÀ CÓ THẬT

NGẠ QUỶ LÀ CÓ THẬT
Ngày nọ, ngài Mục Kiền Liên vừa mới đắc Lục thông:Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Thần túc thông, Túc mạng thông ,Tha tâm thông, Lậu tận thông. (Lậu tận là thần thông biết rõ tâm không còn vô minh phiền não, đạt đến giác ngộ viên mãn tối thượng. Đây là thần thông tối thượng cao nhất trong 6 thông mà một bậc giác ngộ có thể chứng đắc).
Trong khi đang rời núi “Kỳ xà quật” về chùa Trúc Lâm gần thành Vương xá, nhờ có Thiên nhãn thông nên ngài thấy rất rõ các loài ngạ quỉ.
Buổi chiều, lúc đến đãnh lễ Đức Thế Tôn, Mục Kiền Liên thưa rằng hồi sáng này mình đã nhìn thấy đủ loại ngạ quỷ.
Nhân đó, Phật bảo đại chúng:
– Nầy chư Tỳ kheo! Các ngạ quỉ nầy, Như Lai cũng từng thấy rất nhiều lần, nhưng không kể cho ai nghe, vì sợ người khó tin. Do họ chẳng thấy nên khó tưởng tượng được là lại có những loài quỷ như vậy. Nhưng các loài quỷ dù có lạ lùng mấy, thì cũng do nghiệp xấu ác từ tâm tạo nên! VÌ TÂM TẠO ĐỦ THIÊN HÌNH VẠN TRẠNG, NÊN QUẢ LÀNH, DỮ CŨNG THEO ĐÓ MÀ KẾT! Nay do Mục Kiền Liên cũng nhìn thấy các loài quỷ lạ như ta, nên Như Lai có thể xác nhận điều này là có thật!
-Trước đây ta không công bố, vì e nói ra sẽ có nhiều người không tin, cho rằng ta là pháp vương, muốn nói sao thì nói, bởi đâu ai thấy biết đến được? Ta sợ người khởi tâm nghi ngờ, không tin thì sẽ bị mất lợi ích, chẳng thể thăng tiến tâm linh.
– Thực ra các loài ngạ quỉ nầy trước đây do tạo nhiều nghiệp ác mà bị đọa vào cõi quỷ.
Rồi Phật giải thích:
Phần nhiều các ngạ quỉ nầy sau khi trả hết khổ báo địa ngục, dư báo xấu vẫn còn nên chúng phải tái sanh làm ngạ quỉ thật lâu đời, nhận chịu cảnh sống khổ sở đói khát kéo dài từ 10 kiếp đến 500 kiếp. Chúng chỉ thoát khỏi kiếp quỷ khi nào trả hết ác báo, biết sinh tâm quy hướng Tam bảo hoặc nhờ có thân nhân làm phước, cúng dường Tam bảo, hồi hướng công đức cho chúng… Rồi tùy theo nghiệp nặng, nhẹ mà chúng được siêu sinh thiện cảnh.
Vì vậy, chư Phật tử, mỗi khi làm được phước lành nào, hãy nhớ hồi hướng đến cho thân nhân đã quá vãng như vầy:
“Nguyện phước báu trong sạch mà chúng con đang làm đây, xin hồi hướng đến cho tất cả thân quyến đã quá vãng. Cầu cho các vị ấy hằng được no đủ an vui, đời đời được biết đến phật pháp”
(Trích trong TRUYỆN NHÂN QUẢ CHỌN LỌC -Hạnh Đoan lược dịch)

Nguồn: Nguyễn Tuý Minh

Related Articles

Responses