MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ RẤT NHIỀU OAN GIA TRÁI CHỦ NGÀY ĐÊM LUÔN ĐI THEO BÊN CẠNH.

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ RẤT NHIỀU OAN GIA TRÁI CHỦ NGÀY ĐÊM LUÔN ĐI THEO BÊN CẠNH.

Có một vị đồng tu đến nói với tôi rằng ông có một người bạn có đứa con trai lớn khoảng 2, 3 tuổi thường nói với mọi người trong nhà rằng nó thấy ở trong nhà có rất nhiều người, có người mặt màu đỏ, có người mặt màu xanh, có người mặt màu trắng, nó nói có rất nhiều rất nhiều. Vị đồng tu này nói xong thì hỏi tôi chuyện này là thật hay là giả? Tôi nói đây đều là thật, trẻ con nó có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy. Tại vì sao? Vì tâm của trẻ con là thanh tịnh, nó không có vọng tưởng, không có phân biệt chấp chước nên nó dễ dàng nhìn thấy. Chỉ đến khi nào trong tâm đứa trẻ này bắt đầu xuất hiện vọng tưởng chấp chước phân biệt thì nó mới không còn nhìn thấy nữa.

Nếu quý vị chịu để tâm quan sát thì sẽ thấy rất rõ, trẻ con khi vừa mới sanh ra khoảng mấy tháng lúc nó nằm một mình thường hay cười ê a dường như có người đang đùa giỡn, đang nói chuyện với nó, cũng có lúc nó khóc thét lên như có ai đang ức hiếp nó vậy. Đây là gì? Là nó đã nhìn thấy và đang tiếp xúc với các oan gia trái chủ trong nhà. Những oan gia trái chủ này từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ cho đến ngày nay những oan gia này đã bị những người trong nhà đó bức hại, nên nay họ luôn đi theo chờ cơ hội để trả thù, để đòi nợ những người trong nhà đó.

Cho nên, nay chúng ta học Phật rồi thì phải biết rằng cần phải hoá giải oán kết với những oan gia trái chủ này. Bên cạnh việc mỗi ngày hồi hướng cho họ, chúng ta cũng nên khuyến thỉnh họ đến làm hộ pháp cho chúng ta, cùng nhau cộng tu niệm Phật để sau khi xả bỏ báo thân này thì đồng sanh qua cõi Cực Lạc.

Chúng ta cần phải học tập theo Phật, Bồ Tát tự hành hoá tha. Vậy thế nào là tự hành hoá tha? Là tự mình nổ lực tu hành niệm Phật tinh tấn trước là để tương lai vãng sanh về cõi Cực Lạc, thứ đến là độ hoá chúng sanh. Trong việc độ hoá chúng sanh thì quan trọng nhất chính là hoá giải oan gia trái chủ túc thế của chúng ta. Chẳng những hoá giải oan gia trái chủ của chính mình, mà nếu ta có năng lực cũng có thể hoá giải oan gia của tất cả chúng sanh. Những oan gia trái chủ ngày ngày nhìn thấy chúng ta nổ lực tu hành, nổ lực hoá giải oán kết, họ sẽ rất hoan hỷ, đều sẽ đồng ý cùng với chúng ta tu hành.

Các đồng tu ở Singapore đều biết được lão Lâm trưởng của cư sĩ Lâm lúc ông đi vãng sanh đã để lại thoại tướng rất thù thắng. Ông cũng có rất nhiều oan gia trái chủ luôn đi theo báo oán. Lúc ông lâm chung trong đạo tràng cư sĩ Lâm có một lớp bồi huấn nhân tài hằng pháp, trong lớp có hai mươi mấy học viên, họ chia ra thành nhiều nhóm mỗi nhóm gồm có 4 người thay phiên nhau ngày đêm hộ niệm cho ông. Có một ngày các học viên hộ niệm về đến đạo tràng cư sĩ Lâm thì xẩy ra một chuyện, trong đạo tràng có một nữ học viên trẻ tuổi, tôi còn nhớ cô ta tên là Đỗ Mỹ Tuyền bị ma nhập vào thân, con ma đó nói rằng:

_ ” Chúng tôi có rất nhiều người đều là oan gia trái chủ của lão Lâm trưởng, nay lão Lâm trưởng niệm Phật đã vãng sanh rồi, chúng tôi chính mắt nhìn thấy rất là vui mừng, chúng tôi không có cản trở ông ấy đi vãng sanh”.

Đây là oan gia trái chủ của ông ấy đến nói cho chúng tôi biết ông thật sự đã được vãng sanh. Sau đó những oan gia trái chủ này theo chân các học viên hộ niệm về đến đây. Ở đạo tràng cư sĩ Lâm có Thần Hộ Pháp, và Thần Hộ Pháp đã đồng ý cho họ vào. Chúng tôi hỏi họ muốn cầu cái gì? Họ nói họ muốn thọ Tam Quy và muốn nghe Kinh, họ còn chỉ định muốn nghe Kinh Địa Tạng. Chúng tôi mời họ đến giảng đường nghe Kinh, nhưng họ nói ánh sáng trong giảng đường quá lớn, họ không dám bước vào. Sau cùng họ yêu cầu nghe Kinh ở trong trai đường (tức phòng ăn). Chúng tôi liền mở băng giảng Kinh Địa Tạng cho họ nghe ngày đêm không giáng đoạn. Khoảng 2 tháng sau thì họ toàn bộ đi hết. Chúng ta cũng có thể đoán được là họ đã sanh vào trong đạo nào, công phu khá thì sanh về Cực Lạc Thế Giới, kế đến là sanh về cõi Trời, còn có một số có lẽ là sanh vào cõi Người, chắc chắn là như vậy. Đây là chuyện có thật do chúng tôi chính mắt nhìn thấy, chẳng phải giả.

A Di Đà Phật!

_ Pháp sư Tịnh Không_

Nguồn :Nam Phan Thanh.

Related Articles

Responses