LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

– Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa.

– Nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được.

– Thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp.

– Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.

-Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

– Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay.

– Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối.

– Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương.

– Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.

– Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.

– Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

– Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nguồn: Diệu Liên.

Related Articles

Responses