LỢI ÍCH TO LỚN TỪ VIỆC CHIÊM LỄ BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

LỢI ÍCH TO LỚN TỪ VIỆC CHIÊM LỄ BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Kính Thưa Đại Chúng! Đã bắt đầu bước vào tháng bảy âm gần được một tuần rồi, trong tháng này là tháng cực kỳ quan trọng và bận rộn của các vị Chư Phật, Bồ Tát nói chung và Bồ Tát Địa Tạng nói riêng. Do tháng này cõi Âm Phủ xét duyệt lại và ân xá cho tội nhân cùng với nương vào Oai lực cứu độ của Bồ Tát Địa Tạng mà các tội nhân, vong linh trong 3 đường ác được siêu thoát rất nhiều.

Quay lại vấn đề chính,thế nào gọi là chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng và tại sao nên chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng?

💮 1) Chữ chiêm này chính là chiêm ngưỡng, ngắm nhìn tôn nhan của Bồ Tát, còn chữ Lễ này là lễ lạy, đảnh lễ Hình Tượng của Bồ Tát. Chúng ta đứng trước hình tượng của Ngài chấp tay chiêm ngưỡng, ngắm nhìn tôn nhan của Bồ Tát sau đó hoan hỷ cung kính lễ lạy Bồ Tát thì đó chính là Chiêm Lễ Bồ Tát Địa Tạng mà trong Kinh bổn nguyện đề cập tới rất nhiều lần vấn đề này.

💮 2)Tại sao chúng ta nên chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng?

Vấn đề này nếu ai thường xuyên đọc qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện thời thấy rõ chính từ miệng Đức Phật khuyên bảo chúng sanh đời nay và đời sau nên Chiêm Lễ ngài cũng như nói ra rất nhiều sự lợi ích to lớn của việc Cúng dường, xưng niệm danh hiệu và Chiêm Lễ Quy Y Bồ tát Địa Tạng, nay xin lược ra đôi chút:

_Ở phẩm thứ NHẤT Đức Phật bảo ngài Văn Thù nếu ai vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng của Bồ Tát Địa tạng rồi hết lòng CHIÊM LỄ, cúng dường, xưng danh hiệu thì bỏ thân này sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi làm tiên nhân, vĩnh viễn không bao giờ đọa vào 3 ác đạo.

_Ở phẩm thứ TƯ Đức Phật lại nói nếu có ai lỡ tạo nhiều điều tội ác mà gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo rồi hết lòng Quy Y, CHIÊM LỄ, ngợi khen, cung kính thì dù cho những tội trước đó đáng bị đọa vào ba ác đạo cũng liền được trừ diệt, nếu có thể cả đời phụng sự cúng dường, CHIÊM LỄ, thời những người như thế trong trăm ngàn muôn kiếp sau thường sanh ở cõi Trời hưởng sự vui vi diệu thù thắng, đến khi hết phước Trời lại sanh xuống nhân gian làm vua chúa và tự nhớ được những kiếp trước của mình.

_Ở phẩm thứ SÁU Đức Phật lại nói nếu ai nghe danh hiệu thấy hình tượng Bồ Tát mà chắp tay, khen ngợi, cung kính Chiêm Lễ thì có thể diệt được các tội khổ trong 30 kiếp (🔅Đây là đại kiếp chẳng phải 1 kiếp sống mấy chục năm như mình nghĩ, 1 đại kiếp khoảng 1 Tỷ 300 Triệu năm).
Lại nếu ai có thể tô vẽ hình tượng của Bồ Tát rồi hết lòng CHIÊM LỄ thì sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi vĩnh viễn không bao giờ đọa vào 3 ác đạo nữa.

_Đức Phật lại nói ai cầu sắc đẹp hoặc kiếp sau mong làm con gái hàng vương giả, quý tộc thì nên chí tâm CHIÊM LỄ hình tượng của Bồ tát thời trong trăm ngàn muôn ức kiếp đều sanh vào nhà Tôn Quý, sắc đẹp viên mãn.

_Ở phẩm thứ MƯỜI MỘT Kiên Lao Địa Thần nói nếu thờ cúng hình vẽ hoặc tượng của Bồ Tát trong 1 gian thất sạch sẽ ở phương Nam rồi thường hay đốt hương CHIÊM LỄ sẽ được 10 điều lợi ích:

• Một là đất cát tốt mầu,
• Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi,
• Ba là người đã chết được sanh lên cõi trời,
• Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích,
• Năm là cầu chi cũng toại ý cả,
• Sáu là không có tai họa về nước và lửa,
• Bảy là trừ sạch việc hư hao,
• Tám là dứt hẳn ác mộng,
• Chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ,
• Mười là thường gặp bực Thánh Nhơn.

_Ở Phẩm thứ 12 Đức Phật tuyên thuyết lại trong bài kệ tóm tắt nói rất nhiều đến việc nên CHIÊM LỄ QUY Y Bồ Tát nay lược sơ ra:

🔱 “Ta xem Ðịa-Tạng sức oai thần
Kiếp số Hằng-sa khó tỏ trần,
Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ
Trời, người lợi ích sự không ngằn…”

〽️(Đoạn này Đức Phật nói CHIÊM LỄ BỒ TÁT lợi ích không thể nghĩ bàn, tưởng tượng.)

“Bồ-đề vô thượng muốn tu hành,
Mong ra ba cõi khỏi tử sinh,
Người này đã phát lòng bi lớn
Trước nên chiêm lễ Ðại-sĩ hình.
Nghe tên quy y đấng trọn lành,
Cúng dường cung kính phát lòng thành,
Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng
Bao nhiêu mong ước sớm viên thành…”

〽️(Đoạn này Phật nói ai phát tâm tu đạo cầu giải thoát hoặc cầu sanh Tịnh Độ Thoát ly sanh tử TRƯỚC TIÊN NÊN CHÍ TÂM CHIÊM LỄ QUY Y Bồ Tát thì chướng duyên, nghiệp chướng chẳng thể ngăn cản chúng ta và bao nhiêu ước nguyện trong Đời và Đạo đều sẽ sớm thành chẳng sót điều nào.)

“Chúng-sanh nghèo khổ lại ốm đau,
Cửa nhà họa hoạn, người lìa nhau
Ngủ mê mộng mị không an giấc,
Muốn cầu hỏng hư chẳng được nào!
Dốc lòng chiêm lễ Ðịa-Tạng Ngài,
Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay
Nhẫn đến chiêm bao đều an cả,
Quỉ Thần phò hộ, của dư xài…”

〽️(Đoạn này Phật nói ai đang nghèo cùng, nợ nần, nhà cửa nhiều chuyện ly biệt tai nạn xảy ra liên miên, ngủ thì không ngon giấc hay bị ác mộng hay bị bóng đè, cầu cho mau thoát khỏi cảnh này thì càng cầu càng xui. Phật nói dốc hết sức Chiêm Lễ Bồ Tát cho nhiều vào thì các việc xúi quẩy đều tiêu tan mau được may mắn, ngủ ngon, có chư thần theo gia hộ cho mau được CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN như ý.)

“Như người nghe đến Ðịa-Tạng danh,
Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành,
Hương hoa, ăn uống, dưng y phục,
Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành…”

〽️(Đoạn này Phật nói nếu hết lòng cúng dường và CHIÊM LỄ Bồ Tát thì trong hiện đời và nghìn muôn đời về sau trăm ngàn quả báo tốt trổ ra không bao giờ hưởng hết).

_Ngoài ra ở phẩm thứ MƯỜI BA PHẬT nói ai chuyên lòng trì tụng Kinh Địa Tạng và cúng dường cùng CHIÊM LỄ Bồ Tát thời sẽ được 28 điều lợi ích:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.
5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
6. Những bịnh tật không đến nơi thân.
7. Khỏi những tai nạn về nước và lửa.
8. Không có bị hại vì trộm cướp.
9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.
13. Thân tướng xinh đẹp.
14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.
15. Hoặc làm bực vua chúa.
16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.
17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý.
18. Quyến thuộc an vui.
19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
25. Các bực Thánh ngợi khen.
26. Căn tánh lanh lợi thông minh.
27. Giàu lòng từ mẫn.
28. Rốt ráo thành Phật.

Các vị xem lợi ích của việc CHIÊM LỄ Bồ Tát, Phật nói chỉ là lược nói sơ, thật để nói rõ trăm ngàn kiếp cũng ko bao giờ hết mà còn nhiều sự lợi ích lớn lao như vậy.

Chư vị, Tệ Nhân tôi viết ra điều này thề trước mười phương chư Phật và Tam Bảo xưa kia tôi nghèo khổ, ngu si, dung mạo xấu xí khó nhìn, làm việc gì cũng xui xẻo, mọi người xa lánh… Từ khi tôi đọc xong Kinh Địa Tạng thấy được lợi ích lớn lao của việc Chiêm Lễ liền hằng ngày dốc lòng chuyên lễ lạy Bồ Tát, bây giờ đã mấy năm rồi, cuộc sống của tôi sung túc tuy không quá giàu có nhưng tiền tài đều đủ để tôi chi tiêu và mạnh tay làm Phật sự, Tướng mạo trông dễ nhìn hơn sáng sủa hơn, trí huệ mở mang nhanh nhạy và làm việc gì luôn luôn may mắn được người giúp đỡ, tôi nói điều này 10 phương chư Phật chứng giám không hề hư ngụy dù chỉ là 1 câu.

🙏🏻 Nay Tệ nhân tôi khẩn thiết cầu xin chư vị đọc giả nếu ai lướt qua bài này xin hãy cùng tôi phát nguyện lễ lạy Bồ Tát Địa tạng 3000 lạy (mỗi ngày 100 lạy hoặc 150 lạy), nếu ai ko có tượng hay tranh của Ngài có thể mở điện thoại lấy hình để trước mặt mà lạy hoặc quay về hướng NAM nơi Bồ Tát cư ngụ mà lạy), rồi đem công đức đó hồi hướng cho 3 đường ác khổ để cầu cho các chúng sanh nơi ác đạo mau được siêu thoát sanh về cảnh giới an lành điều này sẽ làm cho Bồ Tát vui mừng hoan hỷ, cũng như chính các vị sẽ tiêu trừ vô lượng tội nghiệp và mau đắc được sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho hiện đời mọi ước nguyện đều được thành tựu và tu tập như ý.

Nam Mô Giáo Chủ Cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương.

🙏🙏🙏 KÍNH

Related Articles

Responses