LỢI ÍCH CỦA GIỮ GIỚI KHÔNG VỌNG NGỮ

LỢI ÍCH CỦA GIỮ GIỚI KHÔNG VỌNG NGỮ

Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: “Nếu ai xa lìa vọng ngữ thời được tám pháp trời, người khen ngợi
1. Miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát.
2. Được người đời tín phục.
3. Mở lời thành thật trời người kính mến.
4. Thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh.
5. Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh.
6. Nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ.
7. Mở lời tôn trọng nhơn thiên vâng làm.
8. Trí tuệ thù thắng không ai chế phục.
Nếu ai đem công đức lành đó, hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề thời sau khi thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai”.
***********************************
Kinh Tội Nghiệp, Báo Ứng, Địa Ngục nói:
“Thuở Phật còn trụ thế, một hôm Ngài Tín Tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ ngục đổ nước đồng sôi vào miệng, cho ăn hoàn sắt nóng, khổ bức toàn thân oằn oại rên la chết đi sống lại hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, Ngài về hỏi Phật:
– Bạch Đức Thế Tôn! Do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy?
Phật bảo: “Lúc làm người ở trên dương thế chúng thường đem lời đâm thọc, xuyên tạc phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế”
Nhơn đó Phật dạy tứ chúng: “Các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy, giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui”.

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses