LÀM THẾ NÀO CHO CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG ĐƯỢC VIÊN MÃN? PHẢI LÀM ĐẾN CÓ HIỆU QUẢ THẬT SỰ? CŨNG LÀ DO MỘT TÂM CHÂN THÀNH. LÚC T

LÀM THẾ NÀO CHO CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG ĐƯỢC VIÊN MÃN? PHẢI LÀM ĐẾN CÓ HIỆU QUẢ THẬT SỰ? CŨNG LÀ DO MỘT TÂM CHÂN THÀNH. LÚC THƯỜNG NGÀY CHÚNG TA TU HỌC, TỪNG LY TỪNG TÍ CÔNG PHU ĐỀU VÌ CHÚNG SANH, CHẲNG VÌ MÌNH THÌ CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG SẼ VIÊN MÃN. HÔM NAY TÔI MỞ CUỐN KINH RA, TỤNG KINH NÀY LÀ VÌ AI? VÌ HẾT THẢY CHÚNG SANH. NGÀY HÔM NAY TÔI BƯỚC VÀO NIỆM PHẬT ĐƯỜNG NIỆM CÂU A DI ĐÀ PHẬT NÀY, NHƯ NÓI TRONG KINH, NIỆM VÀI PHÚT CŨNG ĐƯỢC, VÀI GIỜ CŨNG VẬY, NIỆM NỬA NGÀY, MỘT NGÀY, HAI NGÀY HAI ĐÊM, TÔI NIỆM VÌ AI?

Do đó lúc chúng ta tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, thậm chí khi giảng kinh trên giảng đài, khi gần xong chúng ta đều hồi hướng, hồi hướng nhất định phải dùng tâm chân thành “trên đền bốn ân nặng, dưới độ ba đường khổ”. Làm thế nào cho công đức hồi hướng được viên mãn? Phải làm đến có hiệu quả thật sự? Cũng là do một tâm chân thành. Lúc thường ngày chúng ta tu học, từng ly từng tí công phu đều vì chúng sanh, chẳng vì mình thì công đức hồi hướng sẽ viên mãn. Hôm nay tôi mở cuốn kinh ra, tụng kinh này là vì ai? Vì hết thảy chúng sanh. Ngày hôm nay tôi bước vào Niệm Phật Đường niệm câu A Di Đà Phật này, như nói trong kinh, niệm vài phút cũng được, vài giờ cũng vậy, niệm nửa ngày, một ngày, hai ngày hai đêm, tôi niệm vì ai? Vì hết thảy chúng sanh mà niệm, công đức hồi hướng ấy sẽ viên mãn. Ngày nay chúng ta học Kinh Giáo, phát tâm giảng kinh thuyết pháp là vì ai? Vì hết thảy chúng sanh. Nếu nói phát tâm là vì mình thì lợi ích rất nhỏ, công đức chẳng lớn; vì hết thảy chúng sanh, vì Phật pháp trụ thế lâu dài, công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn! Trong kinh đều dạy những công đức như vậy.

Quý vị nhất định phải biết vì chính mình thì công đức rất nhỏ, cùng làm một việc nếu vì chúng sanh, vì Phật pháp thì công đức lợi ích vô lượng vô biên. Bởi lẽ chúng sanh vô biên, Phật pháp vô biên nên công đức lợi ích của bạn sẽ vô biên. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này thì tại sao lại vẽ cái vòng đó nhỏ như vậy, chỉ vì mình, vì nhà mình, vì đoàn thể của mình. Cùng làm một việc như nhau nhưng được phước nhỏ, công đức nhỏ, lợi ích nhỏ. Người ta cũng làm việc như vậy, tại sao lại được vô lượng vô biên công đức, lợi ích? [Khác nhau] chỉ trong vòng một niệm. Phật pháp nói “một niệm tương ứng”, niệm này có tương ứng hay không? Tương ứng với tự tánh, tương ứng với chân tâm; tự tánh tức là pháp giới, chân tâm tức là pháp giới. Đức Phật đã nói rất nhiều rồi, chúng ta nhất định phải thấu hiểu, phải ghi nhớ, y giáo phụng hành. Sau này gặp trường hợp giống như vậy, có một số tín đồ đến gặp chúng ta, nói với chúng ta những chuyện này. Hãy kể lại cho họ biết [những chuyện] kinh Địa Tạng có nói đến, [khuyên họ] về nhà tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho [những quỷ thần ấy].

– TRÍCH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ – HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG, QUYỂN THƯỢNG TẬP 23.

Related Articles

Responses