Kinh Thí Đăng Công Đức nói:

Kinh Thí Đăng Công Đức nói:
“ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu người cúng dường đèn sáng nơi chùa tháp, lúc lâm chung được thấy bốn loại ánh sáng.
1. Thấy mặt trời tròn đầy nhô lên.
2. Thấy mặt trăng tròn đầy sáng tỏ nhô lên.
3. Thấy chư Thiên ngồi chung một nơi.
4. Thấy Như Lai Chánh Biến tri ngồi nợi cội Bồ Đề thành tựu đạo quả.
Tự thấy thân mình đứng chấp tay cung kính tôn trọng Như Lai; hoặc rải hoa cúng dường, làm trang nghiêm đạo tràng, làm hết những nhân duyên Bồ đề, thành tựu hạnh chân chánh của Phật”.

nguồn : Nhân Quả

Related Articles

Responses