KÍNH NGUYỆN CHƯ VỊ PHẬT TỬ CÙNG GIEO CĂN LÀNH NƠI KINH 1500 DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG.

KÍNH NGUYỆN CHƯ VỊ PHẬT TỬ CÙNG GIEO CĂN LÀNH NƠI KINH 1500 DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG.
Nguyện bài đăng này có bao nhiêu công đức lành thì con cũng xin hồi hướng về cho bốn ơn, ba cõi, pháp giới chúng sanh không cùng không tận trong khắp mười phương cõi Phật, thai, noãn, thấp, hoá, quyên phi nhuyễn động vi tế côn trùng, bò bay máy cựa hữu hình, vô hình, hữu tình hoặc vô tình đều được viên mãn các công đức lành, đồng viên chủng trí, đồng thành Phật đạo!
☸ 150 DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT HIỆN TẠI Ở PHƯƠNG NAM

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật ở phương nam này, rồi với tâm không hoài nghi, tín ngộ Đạo nhãn, và chấp trì lễ bái, họ sẽ đầy đủ công đức ở trong đời hiện tại và cho đến sẽ được năm điều sau:

1. Trừ bỏ bản ngã và luôn gặp Phật tại thế.
2. Làm Chuyển Luân Thánh Vương, bậc tôn quý và có thế lực.
3. Sẽ đắc tổng trì, thọ trì Kinh điển, và thành tín vô lượng.
4. Thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân, cho đến đắc Phật Đạo và các hạnh nguyện đều trọn đủ.
5. Chứng năm loại thần thông như ý và không gì có thể chướng ngại.

Đây là năm điều.

Nếu có người nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm lễ kính, họ sẽ rời bỏ thân nữ và sanh về cõi Phật thanh tịnh. Họ sẽ đầy đủ thần thông và có thể diệt trừ bảy triệu ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Danh Văn Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Kiên Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trụ Phật

♪ Quy mạng Thường Diệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Biện Phật

♪ Quy mạng Bất Xả Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Phá Phiền Não Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Chuyển Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng 2.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng Vô Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Minh Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhật Ý Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Tướng Phật

♪ Quy mạng Cầu Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng Cầu Lợi An Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoài Oán Tặc Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Đức Phật

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Tạp Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nam Nữ Tướng Phật

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Cao Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Sở Nhạo Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thuần Trân Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Lực Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Thị Nhất Thiết Duyên Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Thành Lợi Phật

♪ Quy mạng Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Sanh Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hoại Chúng Nghi Phật

♪ Quy mạng Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tướng Phật

♪ Quy mạng Bất Duyên Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Võng Minh Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tánh Đắc Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Đoạn Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thị Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Chư Pháp Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đắc Sanh Phật

♪ Quy mạng Trí Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Thượng Phật

♪ Quy mạng Phương Sanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Ư Chúng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Trí Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Chúng Phật

♪ Quy mạng Ly Thai Phật

♪ Quy mạng Hiền Vương Phật

♪ Quy mạng Hoại Chư Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tán Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Phật

♪ Quy mạng Cụ Sanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Lực Vương An Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Phật

♪ Quy mạng Thí Danh Văn Phật

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Phật

♪ Quy mạng Danh Thân Phật

♪ Quy mạng Danh Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Diễn Hoa Tướng Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Diệc Lưu Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Cao Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Danh Luân Phật

♪ Quy mạng Không Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tận Tự Tại Lực Cổ Âm Phật

♪ Quy mạng Phổ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Trí Lưu Bố Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Minh Lực Cao Vương Phật

♪ Quy mạng An Lập Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tích Chư Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Tụ Hoa Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Pháp Tự Tại Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bán Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Diễn Tụ Phật

♪ Quy mạng Thượng Danh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tác An Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tích Phật

♪ Quy mạng Chúng Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Trì Cự Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Hư Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Tạp Bảo Hoa Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Quật Phật

♪ Quy mạng Tạp Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Nghiêm Hư Phật

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chúng Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trụ Phật

♪ Quy mạng Thường Diệt Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Bảo Quang Phật.

Trích nguồn: Thường Như- Hue Binh

Related Articles

Responses