KHI CÒN SỐNG THÌ KHÔNG BIẾT, CHẾT ĐI GẶP PHẢI KHỖ NẠN NÊN LÚC BẤY GIỜ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, ĐÍCH THẬT LÀ KHỖ SỞ, CÔ ĐỘC L

KHI CÒN SỐNG THÌ KHÔNG BIẾT, CHẾT ĐI GẶP PHẢI KHỖ NẠN NÊN LÚC BẤY GIỜ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, ĐÍCH THẬT LÀ KHỖ SỞ, CÔ ĐỘC LẺ LOI. HY VỌNG DUY NHẤT CỦA HỌ LÀ MONG NGƯỜI NHÀ CÓ THỂ LÀM PHƯỚC CHO HỌ, CÓ THỂ SIÊU ĐỘ HỌ, NHƯNG RẤT NHIỀU THÂN QUYẾN CHẲNG HIỂU ĐẠO LÝ NÀY, TUỲ THUẬN THEO TẬP TỤC THẾ GIAN SÁT SANH TẾ LỄ QUỶ THẦN …!

Kinh văn: “Khi người chết đó chưa được thọ sanh, trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho”.

Đây là sự thật, khi còn sống thì không biết, chết đi gặp phải khổ nạn nên lúc bấy giờ không nơi nương tựa, đích thật là khổ sở, cô độc lẻ loi. Hy vọng duy nhất của họ là mong người nhà có thể làm phước cho họ, có thể siêu độ họ. Nhưng rất nhiều thân quyến chẳng hiểu đạo lý này, tùy thuận theo tập tục thế gian sát sanh tế lễ quỷ thần như nói ở trên, cầu tà đạo, ‘võng lượng’ tức là tà đạo, không những chẳng ích lợi mà còn hại thêm. Đây là vì người thế gian vô tri, chẳng có ai chỉ dẫn, chúng ta nói đến sự đáng thương, nói đến sự thê thảm thì không ai hơn họ, còn nặng nề hơn lúc họ chịu khổ nạn lớn lao khi còn sống, chẳng biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần.

Sự tội phước nói trong kinh đích thật chính là thập thiện, thập ác, chúng ta đừng nói quá cao, quá huyền diệu, chỉ đơn giản dùng ngũ giới, thập thiện để làm tiêu chuẩn. Phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên; trì giới tu phước, tu phước nghĩa là sốt sắng làm theo thập thiện, đây là điều căn bản lớn lao để làm người. Con người sau khi chết đi rồi, những người khác có thể nhờ cậy để giúp đỡ được, chẳng biết được mấy kẻ? Đặc biệt trong thời đại hiện tại, những thành phần trông cậy được càng ngày càng thấp, người trong xã hội hiện thời cho đó là mê tín. Chúng ta xem thử những người trẻ tuổi hiện nay, nếu không có người dạy dỗ họ đàng hoàng, thì sẽ còn ai tin nữa?

Nói cách khác, sau khi chết đi và gặp những sự khổ nạn này thì bạn phải dựa vào ai để giúp bạn? Chẳng có ai giúp hết. Sự thật này là một vấn đề thiết thật đối với chúng ta, hơn nữa vừa nghĩ đến thì liền là việc ở trước mắt, rất gần với thời gian của chúng ta. Ở đây đức Phật dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, thừa lúc thân thể hiện nay còn khoẻ mạnh, nhất định phải hết lòng, nỗ lực tu học, thì công đức, phước đức này mình được trọn. Đây là y cứ trong kinh điển cho việc cúng thất cho người chết.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký – tập 27 / trang 422)

XIN THƯỜNG NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ RỘNG
CÔNG ĐỨC ẮT VÔ LƯỢNG

Nguồn: Như Huyễn

Related Articles

Responses