KHI ĂN CƠM, PHẢI ĂN CHO THẬT SẠCH, MỘT HẠT CŨNG KHÔNG CHỪA. ĐÂY CHÍNH LÀ MẾN TIẾC PHƯỚC BÁO CỦA CHÍNH MÌNH.

KHI ĂN CƠM, PHẢI ĂN CHO THẬT SẠCH, MỘT HẠT CŨNG KHÔNG CHỪA. ĐÂY CHÍNH LÀ MẾN TIẾC PHƯỚC BÁO CỦA CHÍNH MÌNH.

Đại Sư Ấn Quang suốt đời dạy mọi người phải biết tiếc phước. Gặp bất cứ ai Ngài cũng luôn luôn răn bảo:

Khi ăn cơm, phải ăn cho thật sạch, một hạt cũng không chừa. Khi mình ăn cơm, phải nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn không có cơm ăn, mà biết trân quý thức ăn của mình.

Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể vá, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được. Thế gian khổ nạn, có rất nhiều chúng sanh không có quần áo để mặc, cho nên không nên phung phí áo quần của mình.

Niệm niệm đều nghĩ đến khổ nạn của chúng sanh, mà không cho phép mình được lãng phí, đây chính là tiếc phước, cũng tức là mến tiếc phước báo của chính mình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT __()__

Related Articles

Responses