HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN TIÊU TRỪ DỊCH BỆNH COVID 19

HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN TIÊU TRỪ DỊCH BỆNH COVID 19
***
(Bài hồi hướng kết thúc khóa lễ Trì tụng Kinh Dược Sư
của lễ TT. Thích Trí Chơn)
Chúng con ý thức rằng:
Phước từ tâm sinh, nghiệp do tâm tạo
Sống ở đời ai cũng mưu cầu an khang hạnh phúc.
Ở trần gian không ai muốn hoạnh ách, tai ương.

Nhưng ngặt nổi tâm phàm nên gây bao xấu ác.
Tánh tục thiếu ý thức hiền lương.
Không tin nhân quả, chẳng kính Tam Tôn.
Đức mỏng nghiệp dồn,
Họa tai ập đến.
May nhờ Tam Bảo
Mắt thương nhìn xuống
Cứu nguy độ đời.

Nay chúng con thành tâm sám hối.
Niệm Hồng danh, thiền tọa, trì kinh.
Đèn Tuệ soi nẻo vô minh,
Pháp dược tẩy trừ bệnh khổ.
Người nhiễm dịch chóng phục hồi, sống khỏe
Kẻ tử vong sớm về cảnh an vui.
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Đại Bi Cứ Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguồn: Thầy Đồng Bích.

Related Articles

Responses