HỌC PHẬT ĐẦU TIÊN LÀ HỌC ”NHẪN NHỤC” !

HỌC PHẬT ĐẦU TIÊN LÀ HỌC ”NHẪN NHỤC” !

Tâm giống như đại địa, thứ gì cũng đều có thể nhẫn. Nói thật ra, học Phật thì đầu tiên phải là học nhẫn nhục.

Vì thế, trong tứ đại Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát được xếp đầu tiên. Địa biểu thị đại địa. Tâm chúng ta phải giống như đại địa, có thể nhẫn, có thể hứng chịu, tốt cũng hứng chịu, xấu cũng hứng chịu, lại còn hứng chịu bình đẳng, học những điều này.

Học những điều ấy thì sau đó mới có thể đắc Định, mới có thể đắc tâm thanh tịnh.

Chẳng thể nhẫn nhục thì người ấy tu học Phật pháp, tối đa là trong tương lai làm một nhà Phật học mà thôi, có thể nói đến nỗi hoa trời rơi tán loạn, nhưng trong tương lai đáng nên luân hồi như thế nào thì vẫn luân hồi đúng như thế ấy, chẳng có tác dụng gì cả.

Đúng như sư Tu Vô đã nói: “Nói được, chẳng làm được; chẳng phải trí huệ thật”. Căn bản là chẳng có trí huệ chân thật.

Vì vậy, phải tu nhẫn nhục, biết nhẫn nhục hết sức trọng yếu.

H.T. TỊNH KHÔNG !

Related Articles

Responses