GIÚP CHÚNG SINH QUY Y TAM BẢO

🏵 GIÚP CHÚNG SINH QUY Y TAM BẢO
⚘Khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật, thì hãy âm thầm Quy y Tam bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán (dù chưa chết hay đã chết) thì nên niệm như thế này:
🙏 Nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy: Dù đã chết, chưa chết hay chờ chết… và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi, khởi 1 niệm Quy Y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng..

(3 lần)

Tiếp đến hãy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật!” vài lần, tụng thêm Thần Chú vãng sinh:

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ

Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha

A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ

A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế

A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa

Dà Di Nị Dà Dà Na

Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha (từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt)

🍁 Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ giữa hư không nghe thọ Tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo, do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới: “Tất cả do tâm tạo”.

🙏 Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này, hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng… khiến cho được lợi lạc. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được tăng cao.
🌾Trích: Nhân quả Phụ giải Lương Hoàng Sám (tập 2)
🌾Biên giảng: Quả Khanh
🌾Hạnh Đoan lược dịch

Nguồn: Nguyễn Tuý Minh

Related Articles

Responses