ĐƯỢC ĐỊA TẠNG BỒTÁT CỨU THOÁT KHỎI BỊ CỌP XÉ.

ĐƯỢC ĐỊA TẠNG BỒTÁT CỨU THOÁT KHỎI BỊ CỌP XÉ.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định)

Vào đời nhà Đường, ở Hoa Châu, có một Tịnh Xá tên là Huệ Nhựt Tự trong tự có vị Thầy tên là Pháp Thượng. Năm 37 tuổi xuất gia, thời còn ở nhà Thầy thường hay đi săn. Có một hôm đang đi săn thì thấy trong bụi cây có ánh sáng tỏa ra, Thầy lấy làm lạ, bèn xuống ngựa đi đến xem thì chỉ thấy một khúc gỗ mục dài hơn một thước, bèn đem về nhà.

Hôm sau đi săn, thấy khúc gỗ mục hôm trước lại tỏa sáng bèn lấy làm lạ, Thầy nhặt khúc gỗ gác trên một cành cây.
Trên đường về thì Thầy gặp Hổ, bèn phóng ngựa đuổi theo. Đột nhiên dây cung bị đứt, không có dây cung để bắn hổ. Con Hổ thì bất ngờ quay trở đầu lại đuổi theo, Thầy vô cùng hoảng sợ bèn chạy trốn nhưng do sợ quá nên ngã ngựa. Thầy nghĩ thầm rằng: “Thế nào cũng bị Hổ vồ, chắc chắn không thể thoát được kiếp nạn này…”.
Đang lúc hoang mang thì có một vị hình dáng xấu xí đến đánh đuổi con Hổ đi. Thầy hỏi:
– Ông là ai?
Vị ấy bảo rằng:
– Ta là Địa Tạng Bồ Tát! Khúc gỗ mục ở bụi cây đó là thân ta. Trước kia Tằng Tổ phụ của người đã từng lấy cây này xây cất Chùa, tạo tượng. Nay Chùa đã bị hư hại, tượng ta cũng bị mục.
Chỉ còn lại ruột cây là khúc gỗ mục này, do người thấy ánh sáng của ta nên ta đến cứu người.

Một lúc sau Thầy choàng tỉnh, thì chỉ thấy tiếng ngựa hý, không còn thấy bóng con Hổ đâu nữa, vô cùng hối tiếc Thầy bèn ở chỗ tỏa ánh sáng, bắt đầu kiến tạo một căn Tịnh Xá, khúc gỗ mục kia Thầy tạc tượng Địa Tạng Bồ Tát và tiếp tục hương đăng thờ phụng, nơi đây chính là Huệ Nhật Tự.

Vào ngày 24/02 Thầy Pháp Thượng được 78 tuổi, thầy nói với mọi người rằng:
“Ngài Địa Tạng Bồ Tát đến nhà ta nói rằng:
– Người là ở trong pháp hội của Từ Thị Như Lai ba lần thuyết pháp. Trong lần thuyết pháp thứ hai, người là kẻ đắc đạo, hôm nay xả thọ, liền sanh Đao Lợi.
Tôi bạch đại Sĩ rằng:
– Trên trời có cảnh giới ngũ dục, rất là sung sướng, nếu mất Bồ Đề, khó mà gặp Phật! Nay nguyện vãng sanh Tây Phương nơi thế giới Cực Lạc.
Bồ Tát trả lời:
– Tùy theo ý nguyện của người, nếu muốn vãng sanh Tịnh Độ phải niệm A – Di – Đà Phật một ngày một đêm, chuyên tâm trì chí mới được vãng sanh.

Thầy Pháp Tượng hướng về phía Bồ-Tát, chuyên tâm niệm Phật A – Di – Đà, hôm nay đã chắp tay hướng về Tây Phương rồi an yên vãng sanh.
(Biên dịch: Liêu Nguyên)

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN🙏🙏🙏

NAM MÔ ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_

Related Articles

Responses