ĐƯỢC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GIA HỘ CHO BIẾT TÊN CHA.

ĐƯỢC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GIA HỘ CHO BIẾT TÊN CHA.
(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định).

Dư 3 tuổi thì mồ côi Cha Mẹ, đổi tên và đi ở nhờ. Đến năm 24 tuổi thì xuất gia, vẫn không biết Cha Mẹ là ai? Nay tá túc cửa Phật, vẫn thường nghĩ đến cho mẹ, khổ nỗi không biết Cha Mẹ tên họ là gì? không thể hồi hương.

Gần đây gặp Phổ Đà Hồng Phật Đường, được biết ngày 18 tháng 4 có U Minh Đại Giới Phật sự, Dư bèn thưa hỏi với Trụ Trì Chiêu Công, vì không biết tên họ Cha Mẹ nên không thể cầu siêu được.

Dư nghe như vậy trong lòng càng thêm bi thảm. Bèn hỏi thêm là:
“Dạ còn phương pháp nào có thể độ được cho cha mẹ con không?”

Trụ trì Chiêu Công cho hay:
“Chỉ còn cách là phải thành tâm khẩn thiết, cầu khẩn Địa Tạng Bồ Tát cho biết tên họ Cha Mẹ, phải cố gắng chứ không còn cách nào hơn nữa”.

Dư liền làm theo lời Trụ trì Chiêu Công, khẩn thiết cầu khẩn trước tượng Địa Tạng Bồ Tát. Đến giờ Tý đêm ngày 17, Dư nằm mơ thấy một tờ giấy, trên viết ba chữ tên Cha là Kim Chung Liên, mừng quá Dư tỉnh giấc…

Sáng hôm sau Dư đến trình bày sự việc giấc mộng đêm qua cho Trụ trì Chiêu Công hay. Trụ trì và mọi Tăng chúng nghe tin này đều cho là bất khả tư nghì…

Bồ Tát Đại Nguyện Đại Lực tùy nguyện sở cầu. Dư nay thuật lại chuyện này để người đời nếu cùng cảnh ngộ này thì có thể phát tâm cầu nguyện. Bồ Tát đại từ bi, tùy nguyện chúng sinh, trừ những người lòng không thành, không tin Phật pháp, sợ chắc khó có được cảm ứng. Nếu quả thật có chí tâm cầu nguyện, nương theo lời dạy của Phật, tin đúng cầu khẩn thì tự nhiên sẽ được cảm ứng.
(Dật Thanh – Tháng 7 thứ 33 /1944 – theo Hoằng Hóa Nguyệt San).

HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT- CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG 🙏🙏🙏

Related Articles

Responses