DÙNG NƯỚC ĐỂ BÁN KIẾP NGHÈO

🌷 DÙNG NƯỚC ĐỂ BÁN KIẾP NGHÈO

🌳 Ở nước A Bàn Đề Một có ông trưởng giả hết sức giàu có, của cải nhiều không kể xiết, nhưng hết sức keo kiệt, để cho người nữ tỳ trong nhà phải sống hết sức nghèo hèn, áo mặc không đủ che thân, cơm ăn không đủ no bụng, lại thường bị đánh đập hành hạ dù đã già yếu. Người ấy muốn chết đi cho thoát khổ mà không chết được.

Một hôm, người nữ tỳ già nua ấy mang bình ra bờ sông lấy nước, tủi thân khóc lóc thảm thiết.

Một vị đệ tử Phật là Ngài Ca Chiên Diên thấy vậy thương xót liền hỏi: “Nếu như bà cụ chán ghét kiếp nghèo khổ, sao không mang bán nó đi”.

Lão nô tỳ thưa: “Có ai lại chịu mua cái nghèo.”

Ngài Ca Chiên Diên nói: “Được, cái nghèo khổ của bà cụ quả thật có thể bán đi được.”

Lão nô tỳ liền hỏi: “Làm cách nào để bán được.”

Ngài Ca Chiên Diên dạy: “Nếu lão bà quả thật muốn bán cái nghèo đi, thì phải hết lòng tin theo lời ta. Trước hết hãy súc rửa bình này cho thật sạch, sau đó lấy nước sạch vào bình mang đến cúng dường chư Tăng.”

Lão nô tỳ hỏi: “Bình này là tài sản của chủ nhân, chẳng phải của tôi, làm sao có thể mang cúng dường?”

Ngài Ca Chiên Diên đáp: “Cái bình tuy không phải của bà, nhưng nước trong bình chẳng lẽ bà không có quyền sử dụng hay sao?”

Lão bà hiểu ra, liền mang bình lấy nước cúng dường. Ngài Ca Chiên Diên đích thân thọ nhận sự cúng dường đó, rồi truyền dạy Tam Quy, ngũ giới cho bà. Sau đó lại dạy bà niệm Phật.
Đêm hôm ấy, lão bà mạng chung trong nhà chủ nhân. Sáng ra, người chủ thấy vậy nổi giận, mang xác vứt vào rừng Lạnh.
🌞 Thần thức lão bà khi ấy đã sinh lên cung Trời Đao Lợi, làm vị thiên nhân nơi đó, từ xa nhìn thấy thân xác cũ liền cùng với Chư Thiên quyến thuộc hiện đến rải hoa Trời lên thi thể ấy.

🌻 Lời bàn: Nếu biết thực hành bố thí cúng dường có thể “Bán đi sự nghèo khổ”. Tất nhiên sẽ biết rằng việc kính lễ Chư Phật có thể “Bán đi sự hèn kém”. Thực hành phóng sinh có thể “Bán đi sự chết yểu”. Siêng năng học hỏi có thể “Bán đi sự ngu si”. Người có trí tuệ, chỉ nghe qua một điều có thể hiểu thấu ra trăm ngàn lẽ. Đối với hết thảy những nghịch cảnh bất như ý trong chốn thế gian này. Há có điều gì lại không thể “Bán đi” như thế?
(An Sĩ Toàn Thư – Tác Giả: Tiên Sinh CHU AN SĨ)

(‘(‘(”’)’)’) 🌟 (‘(‘(”’)’)’) 🌟 (‘(‘(”’)’)’) 🌟 (‘(‘(”’)’)’)

🍄 Đã bước sang tháng 7 ÂL – Tháng vu lan báo hiếu rồi. Kính khuyên Người Hữu Duyên hãy vì Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp, Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ cùng Thân Quyến hiện tiền mà mở rộng tấm lòng từ bi giới sát phóng danh, ăn chay niệm Phật hồi hướng cho âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh thoát khỏi u đồ, siêu sanh lạc độ. Được như vậy thì quý hóa biết bao.
🍀 Nguyện Cầu cho Thập Phương Pháp Giới Chúng Sanh quy y Tam Bảo, nghiêm trì giới luật, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, lìa khổ được vui, đồng tu Tịnh Độ, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
(Hoan Nghênh Phổ Biến, Công Đức Vô Lượng).

Related Articles

Responses