Đời không giông tố , tâm không sáng.

Đời không giông tố , tâm không sáng.
Đạo chẳng phong ba, đạo chẳng thành
(St)

Related Articles

Responses