ĐOẠN TRỪ KIẾT NGHIỆP

ĐOẠN TRỪ KIẾT NGHIỆP

Kinh Mộc Hoạn Tử nói:

Khi ấy có vị vua mắc nạn tên là Bà Kim Ly bạch Đức Phật rằng:

– Nước con nhỏ bé, mỗi năm thường bị giặc cướp, ngũ cốc khan hiếm, tật bệnh, tai nạn hoành hành, nhân dân khốn khổ. Con thường bất an, đối với Phật Pháp sâu rộng chẳng được tu hành. Cúi mong Đức Phật thương xót dạy cho con pháp yếu!.

Đức Phật bảo nhà vua:

– Nếu muốn diệt trừ sự chướng ngại của phiền não, nên xâu một trăm lẻ tám hạt Bồ đề, thường mang theo bên mình, chí tâm xưng niệm:

Nam mô Phật Đà.

Nam mô Đạt Ma.
Nam mô Tăng Già.

Cho đến có thể xưng niệm mãn trăm vạn lần thì sẽ dứt trừ một trăm lẻ tám kiết nghiệp, đạt được quả Vô thượng”.

Nhà vua nghe rồi hoan hỷ, thưa rằng:

– Con sẽ vâng làm!

Nguồn: Câu chuyện nhân quả

Related Articles

Responses