ĐỀN MẠNG CHO DÊ

ĐỀN MẠNG CHO DÊ

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có năm vị đại thần trong triều đình. Đêm nọ, một trong năm vị đó đến thỉnh Phật hôm sau thọ trai. Phật không nhận lời, vị ấy ra về. Lát sau, nhà vua cũng đến thỉnh Phật thọ trai, nhân đó Đức Phật nói về lí do không nhận lời thỉnh thọ trai của viên đại thần: “Đại thần kia đêm nay sẽ chết, ngày mai đâu còn có thể tạo phúc được nữa?”. Vị đại thần kia, nhờ biết thuật xem tướng số, thường nói với tướng sĩ: “Ta thế nào cũng chết vì binh khí”. Vì thế luôn cho quân lính canh phòng cẩn mật, cho đến bản thân ông khi ngủ cũng mang gươm. Đêm ấy, lúc ông quá buồn ngủ liền trao thanh gươm cho người vợ để thay thế canh phòng. Không được bao lâu, bà vợ vừa… More

Related Articles

Responses