ĐẢO LỘN KẺ OÁN NGƯỜI THÂN.

ĐẢO LỘN KẺ OÁN NGƯỜI THÂN.
Sống trên cõi đời vốn là thế
Đớn đau, lộn xộn, mà cứ mê …
______________________
Vào thời đức Phật còn tại thế, trong thành Xá-vệ có một người Bà-la-môn giàu có nhưng hết sức keo kiệt. Mỗi khi trong nhà ăn uống thì đóng chặt cửa lại vì sợ có khách đến.
Ngày nọ, nhà ấy giết thịt một con gà làm cỗ, hai vợ chồng cùng ngồi ăn với một đứa con nhỏ ngồi giữa, thỉnh thoảng lại bốc một miếng thịt gà đút vào miệng cho con.
Đức Phật biết rõ người bà-la-môn này ngày trước có tu tập, phước duyên nay đã thuần thục có thể cứu độ, nên ngài liền hóa thành một vị sa-môn, hốt nhiên hiện ra ngay trước mặt người ấy. Người bà-la-môn vừa nhìn thấy thì nổi giận, quát rằng:
“Người tu hành sao không biết xấu hổ, tự nhiên xông vào nhà ta?”
Vị sa-môn kia liền đáp:
“Chính ông mới là người ngu si, giết cha ăn thịt, cưới mẹ làm vợ, nuôi dưỡng kẻ oán thù, thế mà lại dám bảo ta là người tu hành không biết xấu hổ!”
Người Bà-la-môn kinh ngạc hỏi lại: “Ông nói thế là ý nghĩa gì?
”Vị sa-môn đáp:
“Con gà trên bàn kia vốn là cha của ông trong đời trước, vì tham lam keo kiệt nên thường sinh trong loài gà. Còn đứa con ông đó, trước đây là quỷ la-sát, những đời trước thường hay làm hại ông. Nay nghiệp cũ của ông chưa dứt hết, nên nó lại sinh vào nhà ông để tiếp tục làm hại. Người vợ hiện nay của ông chính là mẹ ông trong đời trước, bởi sự ái luyến sâu nặng nên quay lại tái sinh làm vợ ông. Những sự luân chuyển xoay vần như thế, người ngu si không biết, chỉ có bậc tu hành giác ngộ mới thấy rõ tất cả.”
Ngay lúc đó, đức Phật thị hiện thần thông, khiến cho người bà-la-môn kia tự thấy rõ các đời trước. Bà-la-môn liền phát tâm sám hối tội nghiệp, xin được thọ giới. Đức Phật lại thuyết pháp cho nghe, ông liền chứng quả Tu-đà-hoàn.
< Trích từ kinh Pháp cú dụ >
_____________
Lời bàn
Cha ông Đô-đề (người sống thời Đức Phật ) khi chết vì tiếc số tài sản vàng bạc chôn dưới đất, chưa kịp chỉ chỗ cho con trai, nên sinh làm chó trong nhà con trai mình, ngày ngày canh số vàng. Sau Đức Phật đến chỉ cho người con mới biết.
Rồi một người khác, cha ông Chiên-đàn, sau khi chết, tái sinh làm người ăn mày đến trước nhà con trai, bị người giữ cổng đánh gãy một cánh tay.
Những việc tưởng như hết sức hãi hùng kinh dị trong chốn nhân gian, nhưng thật ra lại là hết sức thông thường, vẫn luôn xảy ra từ xưa nay nhưng người đời chỉ vì si mê không biết mà thôi. Cho nên, đối với hết thảy muôn loài có sinh mạng, nói chung đều không nên giết hại, ngược đãi.

Related Articles

Responses